Jaarverslag 14-15 Johan de witt scholengroep

Schooljaar 2014-2015 is in alle opzichten een goed jaar geworden voor leerlingen en personeel.

Resultaten

Vrijwel alle examenkandidaten zijn geslaagd. Onderstaande resultaten zijn voor alle opleidingen hoger dan het landelijke gemiddelde:

De resultaten van de landelijke rekentoets waren bijzonder goed. In het rapport van Vensters staan deze resultaten 2014-2015 vermeld. Met deze resultaten behoort Johan de Witt tot de 25% best presterende scholen in de regio.

Hoogtepunten

Ook op het terrein van kunst &cultuur, sport en de brede school zijn bijzondere prestaties geleverd.

Leerlingen cum laude geslaagd

Alle leerlingen praktijkonderwijs geslaagd

Onze rekentoppers

Voordracht ISK-leerling op 4 mei

Extra begeleiding vanuit de Brede school

Omstandigheden waarin Johan de Witt werkt

Leerlingpopulatie

De leerlingenpopulatie kenmerkt zich door een combinatie van aanleverende basisscholen en hun uitstroomgegevens, landen van herkomst, postcodegebied en sociaal-economische achtergronden. Een aanzienlijke groep leerlingen heeft een forse taal- en rekenachterstand. Daarnaast is er een blijvende groep leerplichtige nieuwkomers.

Bijhouden leerwinst

De school gebruikt het leerlingenvolgsysteem Magister om de leerwinst bij te houden.

De toetsen zijn gebaseerd op RTTI en de studievaardigheden op OMZA (Organisatievermogen, Meedoen, Zelfvertrouwen, Autonoom).

RTTI is onze methodiek om scherp en transparant de vier te onderscheiden cognitieve niveaus van leren in kaart te brengen. RTTI maakt de leerprocessen van leerlingen inzichtelijk en werkt binnen de school als motor voor onderwijsontwikkeling. Door deze methodiek, die in Magister is opgenomen, kunnen docenten de leerling volgen.

Voor taal (Nederlands, Engels en Frans) en rekenen wordt het toets- en volgsysteem TOA ingezet. Met TOA is zicht op de ontwikkeling van de taal- en rekenvaardigheden van iedere leerling. De TOA-ontwikkelscores (resultaten) worden ook bijgehouden in Magister.

Onderwijsaanpak

Op het Johan de Witt werken we opbrengstgericht. We kijken regelmatig naar de opbrengsten van leerlingen. We verzamelen systematisch gegevens over de resultaten, leergedrag, leerstrategie en het welbevinden van leerlingen. De belangrijkste doelstellingen van het opbrengstgericht werken voor het Johan de Witt zijn:

 • Betere prestaties van leerlingen;
 • Hogere betrokkenheid van de leerlingen bij de eigen leerprestaties;
 • Verbetering van de onderwijskwaliteit.

Toetsbeleid

Er is een weloverwogen toetsbeleid opgesteld. Inhoudelijk vormt RTTI de basis. Alle toetsen zijn opgenomen in het PTO en PTA. Voor alle aspecten zijn protocollen vastgesteld en de controle ervan ligt bij de examencommissie.

Structurering leerstof

In het PTO van de onderbouw staat precies beschreven wat de leerlingen gedurende hun onderbouwperiode kunnen verwachten. De docenten stellen het PTO per schooljaar vast en controleren of het PTO voldoet aan de kerndoelen onderbouw. Vanaf leerjaar 1 t/m het examenjaar is er een duidelijke opbouw/ doorlopende leerlijn in de leerstof.

Het PTO, PTA en de studiewijzers waarborgen de samenhang. Tevens bestaan de studiewijzers uit drie niveaus, het zogenaamde basisniveau, intensief niveau en het excellente niveau.

Het aanbod van Johan de Witt richt zich in toenemende mate op de 21e eeuwse vaardigheden. Van oudsher zijn kunst en cultuur en sport belangrijke onderdelen binnen het curriculum. In 2014-2015 is het vak WET (wetenschappelijke vaardigheden) ontwikkeld en uitgevoerd.

Differentiatie aanbod

Niet elke leerling binnen een klas werkt op hetzelfde niveau. Om tegemoet te komen aan de behoefte van de leerling is het van belang dat docenten differentiëren. Op die manier krijgt iedere leerling de benodigde hulp en aandacht en is de kans groter dat de leerling het Johan de Witt met een diploma verlaat. Om docenten hierbij te ondersteunen zijn er een aantal hulpmiddelen ontwikkeld.

Voor iedere klas is een klassenplattegrond beschikbaar. Hierop is in een oogopslag te zien wat het niveau is van de leerlingen en worden de leerlingen die op hetzelfde niveau werken in een groep geplaatst. Vooraan zitten de leerlingen met het laagste niveau en achteraan de leerlingen die op het gewenste niveau werken of zelfs daarboven. Er zijn plattegronden beschikbaar voor het niveau Nederlands, Engels en rekenen. De ontwikkelscores van de TOA-toets worden gebruikt voor het plaatsen van de leerlingen in de plattegrond. De ontwikkelscores worden opgeslagen in een database en daaruit worden automatisch de plattegronden gegenereerd.

Docentvaardigheden

Docenten moeten zelf verantwoordelijk zijn als professionals voor de kwaliteit van hun lessen. Docenten werken volgens gestandaardiseerde lesformats. De aanpak dient overal herkenbaar te zijn voor leerlingen en verschilt ook niet tussen locaties van het Johan de Witt. De docenten werken samen in “locaties overstijgende” vaksecties: alpha, bèta, gamma en delta. Zij werken actief aan hun professionalisering, volgen over het algemeen graag vakspecifieke scholingen.

Op de ISK-afdeling is men gezamenlijk gestart met een NT2 scholing.

Er wordt gebruik gemaakt van korte scholingen aangeboden vanuit de Haagse Rode Loper. Tevens krijgen mentoren 200 klokuren per jaar om hun mentoraat uit te voeren.

Om de ontwikkelingen en het functioneren van het personeel te volgen, worden er regelmatig gesprekken gevoerd tussen leiding- gevende en medewerkers van het Johan de Witt. Deze gesprekken zijn gericht op de ontwikkeling en beoordeling van de medewerker.

Begeleiding leerlingen

Daar waar leerlingen door problemen achterop dreigen te raken, wordt door extra ondersteuning de problematiek aangepakt, waardoor het onderwijsproces weer goed door kan gaan. Het Johan de Witt heeft een duidelijke ondersteuningstructuur. Bij verzuim en/of ziekte werken we nauw en gestructureerd samen met leerplicht en de schoolartsen. De mentoren voeren het verzuimbeleid strak uit en worden daarin ondersteund door de verzuimcoördinator.

Het Johan de Witt heeft een orthopedagoog in dienst die de specialisatie leerproblemen heeft. Indien leerlingen uitvallen op schoolse zaken starten we met de begeleiding van de leerlingen door de docenten. De mentor is ook hierin de spil. Met mappen- en huiswerkcontrole en dag- en weekplanningen trachten we in eerste instantie de leerling weer op het spoor te krijgen. Ook de structuur vanuit RTTI en OMZA kan de leerling helpen. Lukt het niet dan zal de orthopedagoog observeren en kijken welke extra ondersteuning nodig is.

Leerlingen die gedragsmatig opvallen worden in eerste instantie ook door ouder en mentor begeleid. Wanneer dit onvoldoende resultaat heeft dan zal er een signaleringslijst ingevuld worden en gekeken worden of er extra ondersteuning nodig is.

Johan de Witt participeert binnen het samenwerkingsverband Zuid-Holland west. Er zijn diverse overleggen en afspraken vastgelegd (BOVO, VOROC). Daarnaast is er samenwerking met andere scholen en Leerplicht. Het Johan de Witt neemt deel in het overleg van het veiligheidshuis. Dit is een netwerksamenwerkingsverband die partners uit de strafrechtketen, de zorgketen, gemeentelijke partners en bestuur verbinden in de aanpak van overlast, huiselijk geweld en criminaliteit. Het Johan de Witt heeft binnen de school een medewerker aangesteld die als tussenpersoon fungeert tussen school en externe zorginstanties.

Buitencurriculaire activiteiten

Leerlingen van Johan de Witt nemen deel aan allerlei activiteiten buiten schooltijd.

Deelname aan First Lego Legue

Deelname aan Peace for Youth Initiative

RAB's Festival (winnaar regie)

Deelname aan Writer's Unlimited

Sportieve kampioenen

Organisatie

De organisatie van Johan de Witt heeft na een proces van reorganisatie een vaste vorm gekregen. In schooljaar 2014-2015 is het model verder verfijnd. Er zijn vier locaties: Zusterstraat, Hooftskade, Capadosestraat en Glasblazerslaan.

Organisatiemodel

Johan de Witt heeft een directie en adjuncten op iedere locatie. De directie wordt ondersteund door enkele coördinatoren met specifieke taakgebieden (veiligheid, verzuim en onderwijsondersteuning/zorg). Daarnaast zijn er goed functionerende ondersteunende diensten (facilitair, fincancien & personeel, beleid). Iedere locatie heeft voldoende secretariele ondersteuning, concierges en beveiligers.

De directie heeft met alle ondersteunende diensten regelmatig overleggen gevoerd om de gemaakte afspraken te monitoren.

Activiteitenplan

Het Johan de Witt werkt met een schoolplan en daaruit voortkomende jaarplannen. Voor 2014-2015 is een jaaractiviteitenplan geschreven en geevalueerd. Tevens zijn er invoeringsdocumenten en werken we met stuurgroepen. In de jaaragenda komen de verantwoordelijke (stuur)groepen regelmatig bij elkaar en rapporteren de stand van zaken aan de directie. In deze vergaderingen worden zaken voorgelegd en worden er beslissingen genomen. Beleidstukken worden jaarlijks geëvalueerd en indien nodig worden zaken bijgesteld en aangepast.

Beleid

Het Johan de Witt zorgt ervoor dat met duidelijke beleidsstukken de zaken goed op papier staan, de beleidsafdeling speelt hierin een rol. Alle medewerkers (waaronder: OOP, directie, adjuncten, de examencommissie, taal- en rekencoördinator, verzuimcoördinator, zorgcoördinator en mentoren) handelen vanuit beleid en voeren het beleid uit via PDCA. In de beleidstukken staat duidelijk omschreven wie welke verantwoordelijkheid heeft. Docententeams destilleren uit de beleidsstukken concrete en haalbare doelen die direct in de onderwijspraktijk kunnen worden gebracht.

Bijzondere activiteiten

Opening Dutch Prep Class (ISK) Glasblazerslaan

Open dag 2014

Dag van de leerling

Zomerschool 2015

Jaartaakbeleid

In overeenstemming met de PMR is het jaartaakbeleid vastgelegd. In dit beleid zijn de voor Johan de Witt specifieke afspraken opgenomen. Deze afspraken zijn onder andere:

 • Een opslag per lesuur van 0,7
 • Meer ruimte voor het mentoraat in de onderbouw
 • Structurele ruimte voor taal- en rekencoördinatie

Scholingsplan

Johan de Witt heeft het scholingsplan 2014-2015 in overeenstemming met de PMR ingezet. Gerealiseerde onderwerpen zijn:

 • Differentiatie
 • Taalbeleid
 • NT2-opleiding: er zijn voorbereidingen getroffen (keuze aanbieder opleiding en voorbesprekingen met docenten NT2) en een daadwerkelijke start gemaakt met de tweejarige opleiding NT2 van Hogeschool Utrecht.
 • Rekendidactiek: er zijn voorbereidingen getroffen om de rekenminor van de Hogeschool Utrecht vanaf volgend schooljaar in te zetten.
 • Individuele scholingsactiviteiten

Veilige school

Alle vier locaties hebben van de gemeente Den Haag het certificaat “Veilige school” ontvangen (voor meer info: klik op onderstaande button).

Johan de Witt investeert veel in een veilig schoolklimaat. Er is een veiligheidscoördinator en er zijn beveiligers. Op iedere vestiging van het Johan de Witt is minimaal een beveiliger gedurende de gehele schooldag aanwezig. Er is op het Johan de Witt een actief beleid op bijscholing van docenten en ondersteunend personeel op gebied van veiligheid en BHV. Verder zijn er twee vertrouwenspersonen actief binnen de school.

De school hanteert vier basisregels (respect, aanspreekbaar, niet over de streep, geen geweld) die zichtbaar zijn en als basis in de klas worden gebruikt. Iedere leerling heeft een mentor en de school besteedt regelmatig aandacht aan de rol van de mentor. De mentor is de spil van de begeleiding in het onderwijsproces. Er kan alleen goed onderwijs gevolgd en gegeven worden in veilige en modern en goed geoutilleerde omgevingen. Dat betekent goede voorzieningen en gebouwen waarin de veiligheid gegarandeerd wordt door professioneel opgeleid OOP. De gebouwen van Johan de Witt worden goed onderhouden. Johan de Witt heeft een facilitaire dienst die samen met de conciërges de gebouwen controleert en op een hoogwaardig niveau houdt. In de schoolvakanties wordt er regelmatig onderhoud gedaan aan de gebouwen.

De veiligheid staat bij Johan de Witt hoog aangeschreven. Er is een actief deurbeleid en onderwijzend personeel, OOP en adjuncten en directie zijn zich zeer bewust van het feit dat veiligheid belangrijk is. Wanneer we zowel in de scholen als buiten de scholen activiteiten organiseren voor onze leerlingen heeft veiligheid altijd aandacht.

Leerlingentevredenheid

In 2014 zijn de tevredenheidsenquetes onder leerlingen afgenomen. De school kan zich profileren op elf aspecten, te weten: 'Schoolcultuur', 'Imago van de school', 'Docentgedrag', 'Toetsing en feedback', 'Veiligheid op school', 'Contact leiding en leerlingen', 'Informatie', 'Motivatie', 'Begeleiding', 'Schoolgebouw' en 'Toezicht'. Uit dit onderzoek blijken geen bijzonder belangrijke aandachtspunten voor beleid voor onze school. Ten opzichte van de vorige peiling zijn drie nieuwe punten voor profilering geconstateerd.

Opvallende waarderingen ten aanzien van het beleid zijn te bespeuren ten aanzien van 'Informatie', 'Schoolgebouw' en 'Toezicht'. Dit waren bij de vorige peiling nog 'aandachtspunten voor beleid'.

Ouderbetrokkenheid

Johan de Witt besteedt veel aandacht aan het vergroten van de betrokkenheid van ouders. Er zijn verbeterde contacten met de ouders die een emancipatieproces hebben ingezet van afstandelijke groep, die niet op school durfde te komen, tot een betrokken groep die vertegenwoordiging wilde in de MR en die gezamenlijk met de school wilde gaan voor hun kinderen.

Rol van de school in de omgeving

Als brede school participeert Johan de Witt in de wijken waar de locaties zijn gevestigd. Er is deelname aan diverse (wijk-)overleggen en de mogelijkheid tot extra aanbod op zaterdag zorgt voor extra deelname (ook door volwassenen) uit de buurt.

Periodieke analyse opbrengsten

Johan de Witt gaat uit van opbrengstgericht werken. Hierbij wil de school de onderwijsprestaties maximaliseren en doelgericht werken.

Via het leerlingvolgsysteem, observaties, huiswerk en het toets-instrumentarium worden alle resultaten (zowel qua kennis als qua vaardigheden en gedrag) van de leerlingen en van de school gemeten, gevolgd en geanalyseerd.

De analyses van de prestatiemetingen laten de school zien hoe het gaat met de (tussentijdse) opbrengsten in relatie tot de gestelde doelen en leiden tot gerichte aanpassingen om zo het onderwijs te verbeteren.

Deze systematische aanpak zorgt ervoor dat opbrengstgericht werken niet afhankelijk is van individuele initiatieven, maar verankerd is in de kwaliteitszorg van de school. dit kan door het invoeren van een vaste cyclus van doelen stellen, meten en bespreken.

Kennisdeling en ontwikkeling

Personeel, ouders en leerlingen van het Johan de Witt worden wekelijks op de hoogte gehouden van alle ontwikkelingen binnen de school, door middel van een nieuwsbrief (het weekbericht). Periodiek organiseert de school voor haar personeel de 'Dag van de Inhoud'. Hier worden workshops en presentaties gegeven over relevante onderwerpen. Er vindt regelmatig intern overleg plaats (vastgelegd in de jaaragenda).

Thema's professionalisering

De thema's voor 2014-2015 zijn: differentiatie, activerende werkvormen, taalbeleid.

Begeleiding nieuwe docenten

In schooljaar 2014-2015 is de verjonging/vernieuwing binnen het docententeam ingezet. Dit betekende een flinke investering in de begeleiding van nieuwe docenten. In samenwerking met het HCO is een coachingstraject ingezet. Het doel is dit volgend schooljaar door interne coaches te laten uitvoeren.

Tevredenheidsonderzoek personeel

De school kan zich profileren op tien aspecten, te weten: 'Schoolgebouw', 'Schoolklimaat', 'Pedagogisch klimaat', 'Leerstofaanbod en leermiddelen', 'Arbeidsinhoud', 'Arbeidsverhoudingen', 'Veranderingsbereidheid/ motivatie', 'Beleid t.a.v. seksuele intimidatie en agressie', 'Externe communicatie' en 'Contacten met ouders'.

Zeven belangrijke aandachtspunten voor beleid op onze school zijn: 'Organisatiestructuur', 'Procedures', 'Informatievoorziening', 'Arbeidsomstandigheden', 'Arbeidsvoorwaarden', 'Stress en burnout' en 'Goede leiding'.

Ten opzichte van de vorige peiling zijn twee nieuwe punten voor profilering en een nieuw aandachtspunt voor beleid geconstateerd. Een nieuw punt voor profilering is 'Externe communicatie'. Een opvallende beleidsverbetering is daarnaast te bespeuren ten aanzien van 'Pedagogisch klimaat'. Dit was bij de vorige peiling nog een 'aandachtspunt voor beleid'. Een nieuw aandachtspunt voor beleid is 'Procedures'.

Aandachtspunten n.a.v. onderzoeken

 • Begeleidingssysteem voor jonge docenten
 • Tijdigheid informatieverstrekking
 • Ouderbetrokkenheid

Excellentie

Het Johan de Witt (JdW) excelleert in haar integrale aanpak gericht op de doelgroep die zij in huis heeft: leerlingen uit achterstandswijken met een laag sociaaleconomische status en een niet-westerse culturele achtergrond. Deze leerlingen starten veelal op het Johan de Witt met flinke achterstanden op het gebied van taal en daardoor ook op andere gebieden binnen het onderwijs. Met de integrale aanpak in haar onderwijs weet het JdW ervoor te zorgen dat de leerlingen een diploma van niveau halen. Het Johan de Witt focust zich daarbij INTEGRAAL op het volgende:

 • (Onderwijs)organisatie
 • Veiligheid
 • Aanpak achterstanden/creëren voorsprong
 • Extra onderwijstijd in de vorm van een brede school
 • Kunst & Cultuur
 • Sport

Alle aspecten zijn als een onderdeel in een machine. Wanneer een onderdeel defect is, werkt de machine niet. Het Johan de Witt is ervan overtuigd dat zowel de (onderwijs)organisatie als de onderwijsinhoud van hoog niveau moeten zijn, om kwalitatief onderwijs te kunnen bieden].

Zeer goede resultaten

De examenresultaten spreken voor zich. Alle opleidingen scoren boven het landelijke gemiddelde en enkele leerlingen zijn cum laude geslaagd.

Leerlingen van Johan de Witt scoren bij de landelijke rekentoets hoog. Dit is ook opgemerkt door de adviseurs van het Landelijk steunpunt taal & rekenen.

Naast deze goede resultaten zijn er ook hoogtepunten bij kunst & cultuur, sport en de brede school.

Weloverwogen onderwijsinrichting

Er is een duidelijke PTO-structuur in de onderbouw en PTA in de bovenbouw van de opleidingen.

Johan de Witt biedt extra aandacht aan de kernvakken door meer uren op de lessentabel voor Nederlands, Engels en rekenen.

Voor iedere leerling geldt dat zij verplicht deelnemen aan kunst & cultuur (leerlijnen) en sport. Zij dienen dit met een voldoende of goed af te sluiten (dit is opgenomen in de overgangsregeling).

Met de brede schoolactiviteiten Zaterdagschool, vakantiescholen en Zomerschool kunnen leerlingen extra leren om bij te spijkeren of zelf te excelleren.

Specifieke groepen leerlingen

Zoals aangegeven bestaat de leerlingenpopulatie voornamelijk uit leerlingen die extra aandacht behoeven. Johan de Witt heeft deze leerlingen in beeld en zorgt voor de specifieke aandacht / aanpak die nodig is. Het gaat hier in het bijzonder over leerlingen met (ernstige) cognitieve achterstanden en leerplichtige nieuwkomers.

Erkenning externe partijen

Basisscholen erkennen dat de school zich zo sterk aan het ontwikkelen is. Dat is af te leiden aan het aantal basisscholen dat zich aanmeldt om samen te werken in vormen als “ samenwerken=samen leren” (onderdeel brede school) waarin leerlingen van groepen 7 en 8 wekelijks lessen Nederlands, Engels, wiskunde en wetenschappelijke vaardigheden/science volgen op onze locaties. Daarnaast geven vakdocenten van Johan de Witt lessen in hun vakgebied op de basisscholen. Ook basisscholen van besturen van andere gezindte hebben zich dit jaar gemeld. In de Haagse situatie een doorbraak.

Een partij als de Rotary Den Haag heeft zichzelf aangeboden gastlessen te komen geven aan leerlingen van het Johan de Witt gebaseerd op informatie die men kreeg van leden. Vele verzoeken worden gedaan door externen om presentaties te krijgen over de ontwikkelingen op het Johan de Witt.

De adviseurs van steunpunt Taal en Rekenen VO, schrijven het volgende in het verslag n.a.v. een gesprek over de ontwikkeling van rekenen: "We kijken met veel waardering naar de rekenaanpak van de school (Johan de Witt). In tegenstelling tot de situatie op veel andere scholen in dit traject is het voor de adviseurs eerder ‘kennis halen’ dan brengen. Gezamenlijk trokken we de conclusie dat de betere scores op de rekentoets, die in het eerste gesprek al voorspelbaar leken, daadwerkelijk gerealiseerd zijn. Dat is een prestatie van groot formaat, wetend dat deze school leerlingen heeft waarbij de groeiopdracht enorm is."

De Inspectie van het Onderwijs heeft op het Johan de Witt praktijkonderzoek uitgevoerd in het kader van 'leergang differentiatie'. Hierbij benoemden zij een aantal van onze succesfactoren, te weten: noodzaak tot veranderen, kaders geven houvast, schoolleiding monitort, genoeg cijfergegevens als basis, koppeling taalbeleid aan overige vakken, begeleiding en coaching docenten, groot draagvlak, voldoende ict-mogelijkheden.

Herkenbaarheid

Johan de Witt ontvangt externe bezoekers, neemt deel aan diverse netwerken en maakt gebruik van toegekende gemeentelijke subsidies.

Externe bezoekers

Er worden door collega-scholen bezoeken gebracht aan de school om o.a. te komen kijken hoe we de school op het huidige niveau hebben gebracht en hoe we de extra onderwijstijd hebben ontwikkeld die we bieden in de brede school.

Deelname aan netwerken

Het Johan de Witt participeert in het platform Brede school, georganiseerd door gemeente Den Haag en Stichting Brede Buurtschool. Als enige VO-school in de wijken waarin we gehuisvest zijn wordt de directie regelmatig uitgenodigd plaats te nemen in diverse overleggen binnen de wijken.

Er bestaat een structurele vorm van samenwerking met politie, wijkstichtingen en andere organisaties in de buurt. Met de ministeries van onderwijs en veiligheid & justitie is er een goed overleg waarin de expertise van de school regelmatig gebruikt wordt om zaken te toetsen of aan te pakken op gebieden als:

 • Voorkoming van radicalisering;
 • Aanpak probleemjongeren in de wijken als Schilderswijk en Transvaal;
 • Aanpak delen van het verbeteren van onderwijsresultaten.

Projectgelden

Johan de Witt ontvangt subsidie voor de brede schoolactiviteiten.

Samenwerking

Basisscholen

In het kader van 'samenwerken / samenleren' werkt Johan de Witt met een groeiend aantal basisscholen in de buurt van de vier locaties. Wekelijks komen leerlingen van groep 7 en 8 lessen volgen.

ROC Mondriaan

Met het mbo is intensieve samenwerking bij de entreeopleiding. Leerlingen van het praktijkonderwijs en nieuwkomers worden voorbereid op het examen.

Er is inhoudelijke samenwerking tussen het vmbo en ROC Mondriaan. Er zijn drie sectoren, Zorg & Welzijn, Handel &Economie en Techniek Breed, waar samenwerking resulteert in de uitwerking van een doorlopende lijn. Leerlingen volgen lessen op het ROC en docenten van het mbo verzorgen lessen op onze school.

Er zijn voor mavoleerlingen afspraken over proefstuderen gemaakt.

Leiden University College (LUC)

Studenten van Leiden University College Den Haag verzorgen voor de ISK-klassen door de week, voor de reguliere klassen op zaterdag en tijdens de vakantiescholen een deel van de Nederlandse en Engelse spreekvaardigheid lessen.

Haagse Hogeschool

Studenten van de Pabo van de Haagse Hogeschool zijn ingezet bij het ontwikkelen van lesmateriaal voor de lessen Science. Onder begeleiding van een docent zijn deze lessen aan basisschoolleerlingen gegeven.

Bedrijven

Johan de Witt heeft een eigen stagebureau (Arbeidstransfer Unit) met een omvang van 3,5 fte. In samenwerking met adjuncten en LOB-coordinatoren voeren zij het stagebeleid uit. Er is intensieve samenwerking met een groot aantal erkende stagebedrijven/-organisaties. In de stagecontracten staan de afspraken waaraan zowel de school, leerling als bedrijf zich moeten houden. Er zijn stagebegeleiders en AU zorgt voor de communicatie met de bedrijven/organisaties.

Versterken excellentiefocus

De school heeft het profiel ingezet als visie voor het meerjarenbeleidsplan dat in schooljaar 2015-2016 wordt geschreven voor de jaren 2016-2020. De organisatie van deze ontwikkeling is ingezet als structuur en niet als project.

De brede school ontwikkeling waarin de Gemeente Den Haag de extra inzet financiert voor de zaterdag-, vakantie- en zomerscholen is gegarandeerd voor 10 jaar. Alle ontwikkelingen zijn opgenomen in de structurele begroting van de school.

De school heeft, mede door de groei, maar ook door het strakke financiele beleid een zeer gezonde positie en alle ontwikkelingen op het gebied van het omschreven profiel zijn onderbouwd in de begroting en worden gefinancierd met structureel geld i.p.v. projectsubsidies.

HRM-beleid is ingezet op de ontwikkelingen zoals omschreven. Er wordt gericht geworven op de competenties zoals gevraagd voor dit profiel, en de begeleiding wordt door de coaching en de begeleiding op de werkvloer van de adjuncten vorm gegeven.

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.