מפגש הדרכה של ספריית פיג'מה לקטנטנים בהדרכת - איריס צור

בהדרכות אני מחברת בין ספריית פיג'מה לקטנטנים לעקרונות העבודה וסדר היום במעון

אני מזמינה את המטפלות להתייחס לתוכנית כעוד כלי בארגז הכלים החינוכי שלהן, לשוחח ולהכיר במושגים של ריטואל, חזרתיות וחשיבותם לעבודה בקרב הילדים ועל האפשרות לשתף הורים בערכי התוכנית דרך העבודה עם הספרים

הצוותים במעונות מאוד שמחים על המפגשים ועל תוכנם, המאפשרים מקום לשיתוף במחשבות וברעיונות לעבודה התגובות מרגשות והסיפורים מחממים את הלב

!לתיאום מפגש כתבי לנו במייל

pjisrael@hgf.org.il

.

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.