Render Farm Türkiye render farm

Render farm Türkiye’de çok fazla bilinen bir konu değildir. Teknoloji tutkunlarının yakından takip ettiği bu sistem, yavaş yavaş ülkemizde de bu alanda hizmet veren firmalar sayesinde giderek yaygınlaşmaya başlamıştır.

Render farm, güçlü ve kapasiteli bilgisayarların bir araya getirilerek stüdyo ve benzeri alanlarda kullanılmasına denmektedir. Bu nedenle render farm, bu alanda çalışan kişiler tarafından iyi bilinen bir sistemdir. Farm kelimesinin Türkçe karşılığı “çiftlik” olmasından dolayı aslında Türkçe anlamda render çiftliği olarak da bilinmektedir.

Bu sistemde, bilgisayarla bir ara getirilir ve birbirleri arasında da bağ sağlanır. Bu bağın ise render kartlar veya render serverlarla sağlandığın bilinmektedir. Bu render farm sistemlerinin kurulma amacı ise, bilgisayarda yapılacak işlemlerle bilgisayarın kapasitesinin ve hesaplama hızının artırılması ve işlemlerin çok daha kısa sürede çok daha basit bir şekilde halledilmesidir. Bu gibi yüksek performanslı bilgisayarların gerektiği ortamlarda, stüdyolarda veya bu tür çalışma alanlarında render farm sistemi büyük fayda sağlamakta ve insanların işlerini kolaylaştırmaktadır. Render farm sistemlerinde 40 veya 50 bilgisayara ihtiyaç vardır. Bu da 50 işlemci yani 300 GB anlamına gelmektedir. Şirketlerde bu tür bilgisayar sistemlerinden çok daha karmaşık bir sistem yer almaktadır. Çünkü en az 30.000 işlemci kurulmaktadır. Bu rakam, 100 binden fazla çekirdek ve 100 TB anlamını taşımaktadır. Bu kadar büyük sistemlerde yapılan işlemler de bir o kadar büyüktür. Bu tür sistemleri kullanmayı düşünenler, render farm fiyatlarının da bu yönde değiştiğini görebilirler. Ülkemizde de bu alanda hizmet veren birbirinden farklı firmalar mevcuttur.

Render farm sistemlerinin kullanım alanlarına bakıldığında çok fazla yerde kullanıldığı görülmektedir. Genellikle 3D modelleme çalışmalarında bu sisteme ihtiyaç duyulmaktadır. Günümüzde 3d çalışmaların farklı sektörlerde ve alanda giderek yaygınlaştığı düşünüldüğünde de render farm sistemlerinin de gerekliliği artmıştır. Animasyon ve çizimler için de bu sistemin tercih edildiği görülmektedir. Animasyon filmlerinin yapımında ve aynı zamanda mimari alanında bu bilgisayar sistemlerine ihtiyaç vardır. Bu gibi alanlarda render ile işlemlerin tamamlanması gerekmektedir. Çünkü render farm sistemi yoksa, bu tür çalışmaların günler alacağı bilinmektedir.

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.