Loading

Magisterstudier Statskunskap med masskommunikation, åbo akademi

En magisterexamen i statskunskap består av 120 p, fördelat på två år.

I ditt första år av magisterstudier ingår en obligatorisk kurs och två valbara kurser i statskunskap.

Allmän del (10 p)

Avsikten med denna kurs är, för det första, att placera in politik och politiskt beslutsfattande, såväl nationellt som internationellt, i den nya kontext som i dag ger ramvillkor och premisser för politiskt handlande. Syftet är därmed även, för det andra, att öva de studerande i att både teoretiskt men även i tiden relevant sätt problematisera politiskt handlande i olika sammanhang. Ett tredje syfte med kursen är att öva de studerande i att självständigt ta till sig och kunna förstå stora och komplexa frågehelheter.

Två specialkurser à 10 p

Välj minst två av följande kurser:

  • Politisk kommunikation (10 p)
  • Val och väljarbeteende (10 p)
  • Politik online (10 p)
Ditt andra år av fördjupade studier fokuserar på din magisteravhandling.

Forskningsseminarier (10 p)

Syftet med kursen är att du får öva dig i att utföra självständigt vetenskapligt arbete. Denna kurs utgör en introduktion till arbetet med magisteravhandlingen. Du lär dig att i den samhälleliga verkligheten och inom forskningen söka och formulera forskningsbara frågeställningar. Avsikten är att i den tidigare forskningen finna litteratur med hög relevans för den egna frågeställning du undersöker. På basen av denna litteratur skall du bygga upp en begreppslig och teoretisk referensram för ett eget forskningsprojekt, sin egen magisteravhandling.

Fördjupad forskningsmetodik (10 p)

Kursens målsättning är att ge ingående kunskap om en rad samhällsvetenskapliga angreppssätt och forskningsmetoder. En övergripande målsättning är att du inte enbart känner till en forskningsmetod, utan har goda förutsättningar för ett generellt metodologikritiskt synsätt. Kursen eftersträvar också en stark växelverkan mellan metodundervisningen och de studerandes arbete med sina avhandlingar. I denna kurs lär du dig mer om vetenskaplig logik, tillämpningsmöjligheter, styrkor och svagheter samt den praktiska tillämpningen av en rad samhällsvetenskapliga angreppssätt och forskningsmetoder. Efter denna kurs har du goda förutsättningar för att skriva en magisteravhandling.

Magisteravhandling (35 p)

Nu är det dags att teoretiskt problematisera och metodologiskt och systematiskt undersöka och analysera en samhällelig frågeställning. Du utför alltså en egen undersökning och skriver om denna. Under arbetets gång lära du dig att ta del av och använda tidigare relevant forskning, att söka och sovra i, att kritiskt förhålla sig till olika slag av datamaterial, att med för frågeställningen relevanta metoder analysera olika slag av datamaterial, att kunna dra välunderbyggda slutsatser av den egna undersökningen. Vi betonar också betydelsen av att du lär dig att på ett vetenskapligt vederhäftigt sätt rapportera sina undersökningsresultat och slutsatser.

I dina magisterstudier ingår också 35 p fritt valbara studier.

Grattis! Efter detta kan du titulera dig politices magister. Inte illa.

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.