Vertrouwen De verbindende startfase van iedere innovatie

If you want to go fast, go alone. If you want to far, go together - N.Mandela

Iedereen staat te trappelen om te starten!

Grote uitdagingen staan je te wachten ...

Hoe meer vertrouwen, hoe beter het resultaat voor iedereen zal zijn.

Hoe zorg je ervoor dat wantrouwen en angst aan je voorbij gaan?

En je jouw passie voor succesvolle innovatie positief voor het geheel laat werken?

Created By
Marieke Schoenmaker
Appreciate

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.