თემის ლიდერთა პროგრამა ბავშვთა და ახალგაზრდობის ეროვნული ცენტრი

თუ ხარ 14-20 წლამდე და გსურს ჩაერთო გორის ადგილობრივი თვითმმართველობის გადაწყვეტილების მიღების პროცესში, შეიძინო ჩართულობისთვის საჭირო ცოდნა და გამოცდილება, შეიმუშავო ინიციატივები და გამოიყენო ციფრული საშუალებები მათი პოპულარიზაციისათვის და თანატოლებთან ერთად განახორციელო, შემოიტანე აპლიკაცია და მიიღე მონაწილეობა.

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.