Rubjerg Knude Fyr "Sand"hedens time

En eftermiddagstur den 5. december 2016 til Rubjerg Knude Fyr.

SANDFYGNING AF FORMAT
PRISME PÅ TOPPEN

Den nye prisme på toppen af Fyret giver et flot lys og nogle spændende vinkler

FYRET SET UDEFRA

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.