Welkom✋🏻 Bij het Vechtdal college

De tien redenen om naar het Vechtdal college te komen

 • Jegaat veel leuke dingen doen
 • Schaatsen en zwemmen
 • School feest
 • Kerst ombijt
 • Lekker eten in de pauze
 • I pads dus geen zware tassen
 • Je hebt techniek
 • En leuke gym lessen
 • Leuke leraren
 • Lang pauze
 • Je gaat koken
Je moet hier gewoon komen kijken
In het Vechtdal college zit een auto garage en een keuken
En je maakt leuke vrienden
Ze hebben veel te eten en te drinken elke pauze is er dus iets lekkers
Kom ook kijken op de open dagen op 1 feberuari daar laten we je alles zien
Ook is er gala

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.