Pokemon GO Pokemon go uses location and camera to make the augmented reality realistic.

Je kan rondlopen met je locatie aan in de echte wereld zodat de charachter je ingame volgt op een 2D map waar pokemons op spawnen
In de gym fights moet je eigenlijk zo snel mogelijk klikken en naar rechts of links swipen om attacks van de andere pokemon te dodgen.
In dit scherm kan je je pokemon sterker maken evolueren en kijken welke attacks en hoeveel dmg die doen.dit alles door te klikken
hier zou je dan met een swipe een pokeball op te gooien en hopen dat je hem vangt

Credits:

Created with images by Paintimpact - "pokemon go" • Su--May - "Pokemon Go gym fights" • Su--May - "Pokemon Go, we fought and filled up the gym with yellow" • mugwumpian - "Pokémon Go Takes Chicago"

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.