การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม Make a Differrence project

การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการนอนดึก

ข้อมูลบุคคลที่ต้องการพัฒนา

นาย พชรพล กมลานนท์ 570112010106

ข้อมูล PROJECT

พฤติกรรมก่อนก่อนเปลี่ยนแปลง

1. ความเป็นมาหรือเหตุผลในการพัฒนา พชรพลมีนิสัยชอบนอนตื่นสายเนื่องจาก การเล่นเกมส์ เติดโซเชียลดูหนัง ฟังเพลงก่อนนอนเป็นประจำจึงทำให้พักผ่อนไม่เพียงพอทำให้ไปเรียนสาย นั้งหลับในห้องเรียนเป็นประจำ

2.สภาพก่อนที่จะพัฒนา พชรพล เป็นคนค่อยข้างเฉื่อยชา เรื่อยเปื่อย ทำอะไรชักชา ชอบหลับในห้องเรียนบางครั้งทำให้เรียนไม่รู้เรื่อง

3. เป้าหมายในการพัฒนา ต้องการให้ พชรพล มีการพักผ่อนให้เพียงพอนอนให้ครบ7-8 ชั่วโมง ตื่นเป็นเวลาและมาเรียนให้ทัน และมีความกระตือรือร้นมากขึ้น

วิธีการพัฒนา

ใช้เทคนิคการสอนโดยภาพยนตร์ โดยให้ พชรพล ได้ดูวิดีโอเกี่ยวกับการนอนดึกว่ามีผลเสียอย่างไรบ้างและประโยชน์ของการพักผ่อนให้เพียงพอ ประโยชน์ของการตื่นเช้า พชรพลจึงเริ่มที่จะนอนให้เร็วขึ้นพักผ่อนให้เพียงพอใเริ่มให้ความสำคัญของการนอนพักผ่อนของร่างกายและใจ เทคนิคที่ 2 ใช้เทคนิคการสังเกตพฤติกรรม โดยจะมีการสักเกตุการมาเรียนของ พชรพลว่ามาเรียนทันเวลาหรือไม่ และยังมีการหลับในห้องเรียนอยู่หรือเปล่า

ผลจากการพัฒนา

นาย พชรพล ได้มีพัฒนาการด้านการเปลี่ยนแปลงตัวเองในทางที่ดีขึ้น นอนไม่ดึก พักผ่อนเพียงพอ ส่งผลให้สุขภาพร่างกายดีขึ้นตามลำดับ และยังมามาเรียนทัน เรียนรู้เรื่อง มีความกระตือรือร้นในการมาเรียนมากยิ่งขึ้น

ปัญหา/ข้อจำกัดในการพัฒนา

ปัญหาเกี่ยวกับการพัฒนา เช่น โทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต และ ตัวผมไม่ได้อยู่กับ พชรพล ตลอดเวลาจึงทำให้ไม่สามารถบอกได้ ร้อยเปอร์เซ็นว่าพชรพล มีการพักผ่อนที่เพียงพอจริง

สิ่งที่ทำให้การพัฒนาประสบความสำเร็จ

พชรพล ให้ความร่วมมือ และมองเห็นว่าการนอนพักผ่อนให้เพียงพอ ส่งผลดีต่อสุขภาพและการเรียนที่ดีขึ้น จึงทำให้การพัฒนาประสบความสำเร็จ

ข้อมูลเจ้าของ PROJECT

นาย อัครราช ขุนทองจันทร์ 570112010109

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.