Loading

Leiding geven vanuit betekenis werken doe je met purpose

Het begrip 'purpose' wordt steeds urgenter voor organisaties. Aaron Hurst, schrijver van het boek 'Purpose Economy' noemt het zelfs de vierde belangrijke revolutie - na de agrarische, de industriële en de digitale revolutie zijn we als samenleving nu aanbeland bij de purpose revolutie. Wat is van waarde voor ons als mens en samenleving? Hoe vertaalt zich dat in producten en diensten? Wat betekent het voor de 'leiders' van een organisatie?

'Purpose: not work for financial gain or personal status. But work to help others, contribute, or for personal fulfillment.' - Jack Welch

In de wereldwijde studie 'Purpose at Work' onder meer dan 26,151 LinkedIn gebruikers wordt duidelijk dat steeds meer mensen zoeken naar betekenis in hun werk. Maar naast het persoonlijk geluk van mensen is er ook een causaal verband tussen werken met purpose en het resultaat van een bedrijf. Volgens de studie blijkt dat 58% van de organisaties die met een helder verwoord en doorleefd betekenis werkten een groei van +10% meemaakten.

'Maatschappelijke toegevoegde waarde is de belangrijkste pilaar onder florerende bedrijven. Duurzaamheid en MVO zijn daarvan slechts het begin. We hebben het hier over werkelijke, aantoonbare waarde - voor het leven van klanten, medewerkers en andere betrokkenen; kortom voor de maatschappij in brede zin.' - Kees Klomp

Purpose staat voor bijdragen, anderen helpen. Draagt jouw product of dienst bij aan het welzijn van anderen? Heeft jouw organisatie een grotere betekenis dan alleen de organisatie zelf? Heeft jouw werk heeft impact, bij andere medewerkers, maar ook bij klanten, patiënten, burgers, consumenten?

Purpose creëert een cultuur waar innovatie breed gedragen wordt. Wanneer mensen de waarden van een organisatie begrijpen, is er meer betrokkenheid en inspiratie om die waarden uit te dragen. *The Business Case For Purpose

Purpose maakt dat de organisatie zich weer focust op waar men goed in is. Dit vraagt wel dat leiders in de organisatie voorop durven gaan. *Putting Purpose to Work

Purpose werkt mee om het systeem van een organisatie bloot te leggen en te verbeteren. Simpele vragen als wat, hoe, waarom, maar ook wie kunnen niet alleen beantwoord worden, maar geven ook richting. Met als groot gevolg dat mensen niet alleen betrokken zijn, maar ook blijven. *A new Model for Employee Engagement

Niet tenslotte, maar wel heel belangrijk: werken met purpose maakt dat je als mens gelukkiger, gezonder en succesvoller wordt. *It comes from within

'Nu is het de tijd voor organisaties om medewerkers te ondersteunen in hun vraag naar purpose. Nu is het de tijd voor organisaties om kleur te bekennen en te vertellen waar ze voor staan. Nu is het tijd om met dat verhaal te komen dat echt betekenis heeft en dat reflecteert in producten en diensten.' - Ron van Es

Het wordt tijd om over je eigen rol in de organisatie na te denken. Leiding geven vanuit betekenis vraagt dat je in beweging komt. Hoe wil je gaan werken in een wereld die om betekenis vraagt?

'Wat als we uit een spiraal konden breken, met passie en plezier ons werk zouden kunnen doen, echt iets voor elkaar en de wereld zouden kunnen betekenen?’

'Leiding geven vanuit betekenis' gaat over andere manieren om leiding te geven aan organisaties die vanuit hun purpose willen werken. Leiders leren hier om de organisatie te besturen vanuit:

Persoonlijke betekenis. Een visie voor je organisatie is alleen van betekenis wanneer je hier zelf echt bij betrokken bent. Betekenis begint bij jezelf. Je eigen rol, je eigen handel en wandel.

Sociale betekenis. De verbinding tussen jou en de ander. Praktisch betekent dit dat er gekeken wordt naar de relaties tussen medewerkers, maar ook naar de relaties buiten de organisatie. Toeleveranciers, klanten, de hele keten.

Maatschappelijke betekenis. Juist organisaties hebben een grote invloed in de noodzakelijke verandering in de samenleving. En een verantwoordelijkheid. Het economisch handelen moet dan ook doortrokken zijn van die visie.

Het aantal bedrijven dat een hoger doel nastreeft dan geld verdienen, dat een 'purpose' heeft, neemt toe. En ze doen het beter dan hun branchegenoten. Ze zijn innovatiever en trekken ook betere mensen aan. - onderzoek Imperative onder 25.000 LinkedIn members

'Leiding geven vanuit betekenis' is een uitgekiend traject voor leiders van organisaties. We nemen we het idee purpose in jouw organisatie onder de loep. Niet alleen het waarom, maar ook wat, hoe en vooral wie?

Ook over je eigen rol in de organisatie. Wat verwacht je en wordt er van je verwacht? Hoe werk je vanuit deze veranderende positie?

Het traject wordt in-company gegeven, maar kan ook voor een samengestelde groep van professionals uit verschillende organisaties worden gegeven.

'De organisaties van morgen kennen straks alleen maar mensen die nagedacht hebben over hun persoonlijke betekenis. Kennen alleen maar leiders die ervaren hebben wat hun persoonlijke betrokkenheid betekent voor hun medewerkers.' - Ron van Es

Het traject bestaat uit 4 dagdelen en geeft de gelegenheid om tussendoor verschillende aspecten onder begeleiding in je eigen werkomgeving uit te zoeken.

In dagdeel 1 ​werken we aan eigen purpose als professional. De groep werkt deze dagdelen als spiegel en stimuleert het verkennen in eigen carrière en zoeken naar betekenis. Aan het eind wordt een 'huiswerkopdracht' meegenomen.

In dagdeel 2 bekijken we de purpose van de organisatie en in hoeverre je daar als leidinggevende aan bijdraagt. In het idee van 'tweesporen' kijken we naar eigen ontwikkeling en die van de organisatie waar jij verantwoordelijk voor bent.

In dagdeel 3 kijken we in hoeverre persoonlijke purpose organisatie purpose aansluit bij de veranderende samenleving. Welke rol heb jij en heeft de organisatie ten opzichte van klanten/consumenten/cliënten?

In dagdeel 4 komt alles samen. Hoe worden plannen stevig? Welke conclusies worden er getrokken? Welke concrete stappen ga je zelf nemen en waar neem je de organisatie in mee?

'Each of us deserves a life where we get paid to fulfill our purpose, in an organization that consciously chooses to do good.' - Dan Pontefract

Ron van Es, schrijver, filmmaker, spreker bij Work and Purpose.

In september komt mijn boek 'Ertoe doen!' uit - over de cirkel van betekenisvol leven. Ik schrijf op dit moment aan het boek 'Start Now!' samen met Ralph Zebregs over betekenisvolle organisaties. En ben het media project 'De kant van het verhaal' (podcasts, meetings, boek, blogs, artikelen) gestart, samen met Kees Klomp, over betekenisvol leiderschap. Meer hier over weten?

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.