Loading

” Trygg framtid i den grønne landsbyen Budsjett 2021 | Økonomiplan 2021-2024

Fellesforslag fra Høyre, Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti, Sosialistisk Venstreparti og Venstre, vedtatt i kommunestyret 10. desember 2020.

Partiene bak flertallsforslaget bygger sitt budsjett på bærekraftmålet god helse og livskvalitet og kommuneplanens satsningsområde om god folkehelse. Gjennom et svært annerledes år i 2020 knyttet til pandemien Covid-19, vil også store deler av 2021 og være preget av tiltak knyttet til bekjempelse av pandemien. Året 2020 har vært et tøft år, og viser spesielt hvor viktig god helse og møte mellom mennesker er for oss alle. Det er ekstra viktig at vi i utfordrende tider legger til rette for god helse og livskvalitet. Flertallspartiene bygger videre på fokusområdet fra budsjettet for 2020 med søkelys på hvordan vi bruker pengene i kommunen.

Vekst trenger ikke alltid koste mer, arbeidet med hvordan vi forvalter og driver kommunen inn i fremtiden er derfor avgjørende for å opprettholde de gode tjenestene i Randaberg, innen skole, eldreomsorg, idrett, kultur, frivillige lag og organisasjoner etc. Det er på denne måten vi skaper en trygg fremtid i den grønne landsbyen.

Selv med et bearbeidet og godt forslag til budsjett fra rådmannen, vil partiene gjøre følgende endringer og prioriteringer utover rådmannens forslag til budsjett og økonomiplan:

Helse og velferd

I rådmannens forslag til budsjett styrker kommunen tjenestene innenfor helse og velferd, spesielt innenfor hjemmetjenesten og nye dagtilbud. Flertallsbudsjettet øker satsningen innen helse og velferd med å fremskynde bruken av flere sykehjemsplasser til 2022, og fremskynder planleggingen av Randaberg helsesenter, byggetrinn 2, til 2021. Partiene er opptatt av at investeringene og ombyggingene på DPS (distriktspsykiatrisk senter) og BO4 blir godt forankret før investeringsbeslutninger fattes. Bruker og pårørende skal oppleve samme gode kvalitet som vi i dag har på Vistestølen.

Hjemmetjenesten har gjennom en tid ikke hatt faste, gode lokaler. Partiene støtter rådmannens planer om at hjemmetjenesten skal ha sin base i første etasje i DPS-bygget, men er samtidig opptatt av at det tverrfaglige arbeidet mellom kommunehelsetjenesten og Randaberg poliklinikk, som driftes av Helse Stavanger, ikke svekkes. I påvente av innflytting i DPS-bygget, ber kommunestyret rådmannen vurdere om deler av administrasjonsbygget på gamle Harestad skole kan benyttes som base for hjemmetjenesten.

Kommunen vil kunne stille en godt egnet og sentral tomt til disposisjon for å etablere et foreldreinitiert borettslag/sameie for utviklingshemmede.

Kommunen tar ikke med dette stilling til tomtepris, finansiering, hvem som skal være byggherre eller lignende. Rådmannen legger fram en sak om aktuelle tomter som kommunen eier til dette formålet innen første kvartal 2021.

Frifot-anlegget ved Grødem skole.

Gode uterom og nærmiljøanlegg

Gjennom en vellykket satsning på anlegget Grødem frifot i 2020 vil flertallspartiene videreutvikle og satse videre på lokale gode nærmiljøanlegg. I 2021 skal nærmiljøanlegget mellom Viste Hageby og Endrestø oppgraderes med ny «pumptrack» og belysning. Det avsettes midler til vedlikehold og oppgradering av sykkelbanen på Odnaberget og mindre nye nærmiljøanlegg. Randaberg skal også få sin første frisbeegolf-bane.

Deler av sykkelbanen i Odnaberget.

Idrettsanlegg

Økt befolkning og mange aktiviteter i hallene våre gjør at det er behov for å planlegge nye haller. Det er i budsjettet avsatt midler til planlegging av ny treningshall og nytt opplæring / varmtvannsbasseng i Randaberg. I planperioden er det satt av investeringsmidler til Randabergs andel i en ny sandvolleyballhall i regi av Folkehallene. Vedlikehold av svømmeanleggene på Goa og Grødem skole er også prioritert.

Vedlikehold

Kommunen har stor formue i egen bygningsmasse. Redusert vedlikehold og kvalitet på denne bygningsmassen er på mange måter økt gjeld. Flertallsbudsjettet styrker vedlikeholdet av kommunens bygningsmasse.

Sentrumsutvikling

For å skape mer handel i sentrum, flere arbeidsplasser, liv og aktivitet opprettholdes investeringene til sentrumsutvikling. Samtidig gis det et ekstra løft til nærmiljøanlegg i sentrum i 2023.

Barn og unge

Den forestående barnevernreformen, også kalt Oppvekstreformen, gir nye utfordringer og muligheter i forbindelse med hvordan vi gir tjenestene til barn og familieområdet. Kommunen har mange ulike tjenester i dag innen helse og oppvekst, knyttet til tidlig innsats og forebygging.

Tverrfaglig Team, helsestasjonen, barnevernet, Familieteamet osv. er eksempler på noen av tjenestene. For å tidlig se på utfordringer og muligheter bes rådmannen fremlegge en sak som ser tjenestene kommunen tilbyr inn i en helhet; hvordan tjenestene utnytter synergiene mellom seg og hvordan de ulike tjenesteområdene bedre kan samarbeide for å tilby best mulige tjenester til barn og familier i kommunen.

I en tid med redusert antall barn i barnehage, er det viktig at avdelingene i barnehage blir fullt utnyttet.

Rådmannen holder Hovedutvalg for oppvekst og levekår (HOL) orientert om dekningsgraden i avdelingene i barnehagene.

Ungdataundersøkelsen i 2019 ga nyttig informasjon om elevene i Randabergskolen. HOL skal orienteres om hvordan rådmannen følger opp undersøkelsen, spesielt knyttet til mobbing og ensomhet blant unge. Rådmannen bes aktivt søke midler for å arbeide mot mobbing i Randabergskolen, før denne orienteringen.

Antallet barn som bruker skolefritidsrodningen SFO i Randaberg er redusert de siste årene. HOL blir orientert om status i skolefritidsordningen (SFO), fremtidens utfordringer og muligheter for å utvikle SFO i Randaberg. I samme sak bes det om hvilke kostnader søskenmoderasjon i SFO, og mellom SFO og barnehage, ville utløst dersom dette blir innført.

Avdeling for tilpasset opplæring (ATO) er svært viktig for de som mottar tilbudet. Flertallspartiene er opptatt av at kvaliteten og tilbudet ikke skal svekkes.

IKT-digitalisering

For å oppnå en fremtidsrettet og god kommuneorganisasjon, er digitalisering et viktig verktøy, både i arbeidet innad i kommuneorganisasjonen og i kommunikasjonen mellom innbyggeren og næringslivet.

Kommunen skal de neste fire årene bruke betydelige summer på digitalisering og IKT.

Flertallspartiene ber om en gjennomgang av investeringene i samsvar med kommunestyresak 66/20 (Digitaliseringsplanen).

Kultur og frivillighet

Formannskapet øker støtten til frivillige lag og organisasjoner. Sommer i Randaberg skal utvikles og videreføres. Svømmeopplæring, i tråd med tilskuddsordning fra fylkesmannen, skal prioriteres. HOL ber om en sak tidlig i 2021 hvordan Sommer i Randaberg kan videreutvikles.

Flertallspartiene avsetter en 20 prosent stilling til overordnet kommunalt ansvar for å utvikle og samordne Frivillighetens hus, etter vedtak i hovedutvalgene (HOL og HNK).

I forbindelse med dette ses det også på om Frivillighetens hus er egnet sted som møteplass for mennesker med psykisk og sosiale utfordringer.

For å oppnå et enda større mangfold i kulturskolen, økes støtten til kulturskolen slik at denne kan gi flere tilbud enn i dag.

Gamle Harestad skole og nytt byggetrinn 2

Etter gjennomgang og behandling av sak om oppvekstområdet, som er foreslått i rådmannens forslag til budsjett, ber vi om at det blir utarbeidet en sak om framdrift og muligheter i utvikling av tomten på gamle Harestad skole, samt muligheter for igangsetting av byggetrinn 2 ved nye Harestad skole.

Hva blir fremtiden for tomten til den gamle Harestad skole i sentrum?

Skatt, inntekter og gjeld

Etter oppsigelse av leiekontrakten mellom Wexus og Randaberg kommune, ble inntektene for kommunen i 2021 redusert med ytterligere 3 million kroner i forhold til rådmannens budsjett.

Flertallspartiene har dekket dette inn dette med ulike innsparingstiltak innenfor kjøp av varer og tjenester, samt økte inntekter fra statsbudsjettet og økte inntekter som følge av flere flyktninger i 2021.

Eiendomsskatten reduseres for 2022, 2023 og 2024.

Kommunen legger bak seg flere år med store investeringer. Gjelden har økt betydelig. Det er derfor avgjørende at årene fremover gir et bedre resultat, slik at en større del av investeringene kan finansieres uten opptak av lån. Samtidig som budsjettet er svært stramt, fortsetter vi i år med å betale ned mer gjeld enn vi tar opp i nye lån.

Flertallspartiene styrker netto driftsresultat med nesten 1 million kroner i forhold til rådmannens budsjett.

Kirken

Flertallspartiene prioriterer investeringsmidler til å utvikle minnelund ved Grødem kirkegård, samt å investere i park og belysning ved Grødem kirkegård.

Grødem kirke med kirkegården rett bak.

1) Rådmannens forslag til budsjett 2021 og økonomiplan 2021–2024 vedtas med disse endringene:

Endringer i drift

Alle tall i 1000.

Endringer i investeringer

Uten mva. Tall i 1000.

Endringer i skatt på eiendom og bruk av fond

Tall i 1000.

Nytt forslag (endringer i skatt på eiendom og bruk av fond)

Tall i 1000.

2. Ved utskrivning av skatt på inntekt og formue brukes de maksimale satsene som Stortinget vedtar.

3. Budsjettet godkjennes som rammebevilgninger til hvert av tjenesteområdene og prosjektene, slik de framgår av bevilgningsskjema drift og oversikt over investeringstiltak.

4. Kommunestyret vedtar selv postene under bevilgningsskjema drift og endring av disse.

5. Rådmannen får fullmakt til å fordele lønnsavsetning mellom tjenesteområdene.

6. Det tas opp lån til investeringer i samsvar med finansieringsplan (bevilgningsoversikt investering) med 43,265 mill. kr. Etter delegeringsreglementet § 2-9 er rådmannen gitt fullmakt til å godkjenne lånebetingelser, låneform og låneinstitusjon.

7. Økte investeringskostnader, som følge av endringene i forhold til rådmannens forslag til budsjett, dekkes av mindre avsetning til ubundne investeringsfond. Øvrige disponeringer avsettes til ubundet investeringsfond.

8. Det tas opp Startlån til videreutlån i Husbanken på 15 mill. kr.

9. Kommunale avgifter, gebyrer og egenbetalinger økes/endres etter omtale i budsjettet og gebyrvedlegg.

10. Kommunen vil kunne stille en godt egnet og sentral tomt til disposisjon for å etablere et foreldreinitiert borettslag/sameie for utviklingshemmede. Kommunen tar ikke med dette stilling til tomtepris, finansiering, hvem som skal være byggherre eller lignende. Rådmannen legger fram en sak om aktuelle tomter som kommunen eier til dette formålet innen første kvartal 2021.

Created By
Ove Sveinung Tennfjord
Appreciate