Monilukutaito Kamerakynäpedagogiikka

Liisa Tahkola ja Leena Öykkönen

1. Monilukutaito

Videossa kuvataan kännykällä, katsotaan oppilaiden kuvaamia videoita ja tulkitaan niitä.

2. Tieto- ja viestintäteknologia

Kännykän kamerat toimivat tehtävänannossa kyninä. Oppilaat kuvaavat sekä nauhoittavat puheensa. Video voidaan näyttää dokkarilla koko luokalle tai kiertämällä pienissä ryhmissä tabletilta toiselle.

3. Aktiivinen oppiminen

Oppilaat saavat harjoitella annettua tehtävää toiminnallisesti. He joutuvat miettimään annettua tehtävää monipuolisesti. Katselutehtävä on apuna ohjaamassa ajattelua ja oppimista.

4. Oppimaan oppiminen

Oppilaat oppivat käyttämään videoita ilmaisuun sekä oppimiseen.

5. Pedagoginen viihtyminen

Videolla näkyy hyvin oppilaiden innostuneisuus ja viihtyminen koko oppimisprosessin ajan. Kännyköiden ja tablettien käyttö lisää oppilaiden aktiivisuutta koulussa, koska se on heille mieluista. Pedagoginen viihtyminen on oppimisen edellytys. Opettaja onnistuu vahvistamaan oppilaan sisäistä motivaatiota vetoamalla hänen uteliaisuutensa.

Credits:

Created with images by Unsplash - "phone cell cell phone"

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.