Monilukutaito- Projekti

Suunnittelimme monilukutaidon opetuskokeilun toteutettavaksi kakkosluokkalaisten ympäristötiedon tunnilla. Jakson aiheena oli ihminen ja opettelun aiheena lihakset. Monilukutaitoa harjoitettiin tulkitsemalla ja tuottamalla jumppaohjeita sekä kuvina että liikkuvana kuvana. Taitoa harjoiteltiin myös perinteisesti tekstiä ja kuvaa yhdistävää oppimateriaalia lukemalla.

Toteutimme projektin pareittain pistetyöskentelynä. Oppilaat seurasivat kulkukortin ohjeita (kts. alla) vapaasti liikkuen koulun tiloissa. Opettaja seurasi työskentelyä, kommentoi, auttoi ja dokumentoi.

Pistetyöskentelyn lopputuotoksena oli yhteinen jumppaohjetaulu koulun seinälle. Taulussa on oppilaiden ottama kuva jumppaliikkeestä sekä video ko. liikkeen suorittamisesta qr-koodin takana.

Oppilailla oli käytössään henkilökohtaiset iPadit. Käytimme mm. seuraavia ohjelmia ja palveluja: Showbie, Book Creator, Ylen uutisluokka, Youtube, Eraser, Photo editor-, QR-creator, Pic Collage.

Oppilaat kehittivät monilukutaitoaan mm. opettelemalla tulkitsemaan jumppaohjeiden kuvia ja symboleita, lukemalla perinteistä tekstiä ja kuvia sisältävää oppimateriaalia, kirjoittamalla omaa tekstiä sekä harjoittelemalla omaa kuvailmaisuaan ja kuvankäsittelytaitojaan.

Muista laaja-alaisen osaamisen osa-alueista harjoitusta saivat mm. seuraavat taidot:

  • ajattelu ja oppimaan oppiminen (havaintojen tekeminen, itsenäinen ongelmanratkaisu parin kanssa, oman mielipiteen ilmaiseminen)
  • TVT-osaaminen
  • vuorovaikutus ja ilmaisu (parityöskentely, kuvia varten näytteleminen)
  • itsestä huolehtiminen (liikunnan lisääminen)
  • vaikuttaminen (julisteilla houkutellaan koko koulu liikkumaan)

Opetuskokeilun arviointi toteutettiin prosessin kuluessa seuraamalla lasten työskentelyä ja keskustelemalla oppilaiden kanssa työskentelyn eri vaiheissa.

Monilukutaitoprojekti, tehtävä 3

Jenni Talvio-Rajala, Mari Starckman

Tammikuu 2017

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.