צילומי אופנה הם לרוב מאוד מוקפדים, הן מבחינת הסביבה והן מבחינת הלבוש. בסט הצילומים הנוכחי החלטתי להשתמש בסביבה הכי לא מוקפדת שיש, המזבלה העירונית.

הרצון העיקרי היה להראות את הניגודיות הוויזואלית שבין סביבה מלוכלכת לבין הלבוש המוקפד .

במהלך הצילומים השתמשתי במה שהסביבה אפשרה לי. כל דבר ששירת את הרעיון הפך להיות חלק מהסט הצילומי. מכונית ישנה, אבני בניין, ושקי חול. כולם נהיו חלק מהתפאורה.

האיפור מוקפד אך מבולגן בו זמנית ומאוד צבעוני וזאת על מנת ליצור דיאלוג חזותי בין הסביבה לבין הדוגמנית .

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.