บทสวดมนต์โพชฌังคปริตร บทสวดเพื่อต่ออายุ ให้มีอายุยืน และสุขภาพดี

มีบทสวดมนต์บทหนึ่ง ที่เชื่อถือกันมาแต่ดึกดำบรรพ์ว่า เป็นบทสวดที่ศักดิ์สิทธิ์ สำหรับขอพรภาวนาคุ้มครองผู้ที่เจ็บไข้ได้ป่วยให้ทุเลาอาการ กลับฟื้นคืนหายดี

และช่วยเสริมสร้างพลังใจ แม้แต่กับหมู่ญาติพี่น้อง และผู้ที่สวดมนต์บทนี้ด้วย
บทสวดมนต์นี้ชื่อว่า บทสวดโพชฌงคปริตร

บทสวดมนต์นี้ มีปรากฏในพระไตรปิฎก เล่าว่า

เมื่อครั้งที่พระมหากัสสปะอาพาธอยู่ องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เสด็จไปเยี่ยม พระองค์ได้ทรงแสดงโพชฌงค์ให้แก่พระมหากัสสปะ

เมื่อท่านพระมหากัสสปะได้สดับฟังบทสวดและพิจารณาธรรมตามแล้ว ก็หายจากการอาพาธ พ้นความทุกข์ทรมาณ

ในอีกครั้งหนึ่ง พระโมคคัลลานะก็ต้องอาพาธในลักษณะเดียวกัน เมื่อองค์พระพุทธเจ้าได้โปรดแสดงธรรมเทศนาและแสดงบทสวดนี้ พระโมคคัลลานะ ก็กลับฟื้นไข้แข็งแรงขึ้นมา

ที่สำคัญที่สุด เมื่อพระพุทธองค์ทรงอาพาธ ได้ทรงตรัสให้พระจุนทะเถระแสดงโพชฌงค์ถวาย นับแต่นั้น บทสวดโพชฌงค์ จึงได้ชื่อว่า เป็นบทสวดมนต์ที่ทรงอานุภาพศักดิ์สิทธิ์ เกี่ยวกับสุขภาพ ส่งเสริมการเยียวยารักษา

ในความหมายอันถ่องแท้ มีผู้รู้ได้กล่าวแปลความถ่ายทอดไว้ด้วยว่า โพชฌังคปริตรนั้น เป็นหลักธรรมเกี่ยวกับปัญญาขั้นสูง

เป็นคำสอนให้รักษาจิตใจให้ไสวสว่าง เมื่อใจสะอาดผ่องใส ร่างกายก็จะมีความแจ่มใสสดชื่นตามไปด้วย

จากนี้ คือบทสวดโพชฌังคปริตร

นำมาฝากทุกคน เพื่อใช้สวดตั้งจิตอธิษฐาน
ทั้งในวาระที่จะพร้อมใจกันสวดมนต์ให้กับผู้ที่สถิตย์ในดวงใจ ผู้ที่เคารพรักนับถือ
และแม้แต่บุคคลในบ้านเรือนครอบครัว ผู้เป็นที่รักทั้งหลาย
บทสวดโพชฌังคปริตร
โพชฌังโคสะติสังขาโต ธัมมานัง วิจะโย ตะถา วิริยัมปีติปัสสัทธิ โพชฌังคา จะตะถาปะเร สะมาธุเปกขะโพชฌังคา สัตเต เต สัพพะทัสสินา มุนินา สัมมะทักขาตา ภาวิตา พะหุลีกะตา
สังวัตตันติ อะภิญญายะ นิพพานายะ จะ โพธิยา เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ โสตถิ เต โหตุ สัพพะทาฯเอกัสะมิง สะมะเย นาโถ โมคคัลลานัญจะ กัสสะปัง คิลาเน ทุกขิเต ทิสะวา โพชฌังเค สัตตะ เทสะยิ เต จะ ตัง อะภินันทิตะวาโรคา มุจจิงสุ ตังขะเณ
เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ โสตถิ เต โหตุ สัพพะทาฯ เอกะทา ธัมมะราชาปิ เคลัญเญนาภิปีฬิโต จุนทัตเถเรนะ ตัญเญวะ ภะณาเปตะวานะ สาทะรัง สัมโมทิตะวา จะ อาพาธา ตัมหา วุฏฐาสิ ฐานะโส เอเตนะ สัจจะวัชเชนะโสตถิ เต โหตุ สัพพะทาฯ
ปะหีนา เต จะ อาพาธา ติณณันนัมปิ มะเหสินัง มัคคาหะตะกิเลสาวะ ปัตตานุปปัตติธัมมะตัง เอเตนะ สัจจะวัชเชนะโสตถิ เต โหตุ สัพพะทาฯ

คำแปล

โพชฌงค์ 7 ประการ คือ สติสัมโพชฌงค์ ธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์ วิริยะสัมโพชฌงค์ ปีติสัมโพชฌงค์ ปัสสัทธิสัมโพชฌงค์ สมาธิสัมโพชฌงค์ และอุเบกขาสัมโพชฌงค์ 7 ประการเหล่านี้ เป็นธรรมอันพระมุนีเจ้า ผู้ทรงเห็นธรรมทั้งปวงตรัสไว้ชอบแล้ว อันบุคคลเจริญแล้วกระทำให้มากแล้ว ย่อมเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่ง เพื่อความตรัสรู้ และเพื่อนิพพาน

ด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ ขอความสวัสดี จงบังเกิดมีแก่ท่าน ตลอดกาลทุกเมื่อ ในสมัยหนึ่ง พระโลกนาถเจ้า ทอดพระเนตรเห็นพระโมคคัลลานะ และพระมหากัสสปะเป็นไข้ ได้รับความลำบาก จึงทรงแสดงโพชฌงค์ 7 ประการ ให้ท่านทั้งสองฟัง ท่านทั้งสองนั้น ชื่นชมยินดียิ่ง ซึ่งโพชฌงคธรรม โรคก็หายได้ในบัดดล

ด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ ขอความสวัสดี จงบังเกิดมีแก่ท่าน ตลอดกาลทุกเมื่อ ในครั้งหนึ่ง องค์พระธรรมราชาเอง (พระพุทธเจ้า) ทรงประชวรเป็นไข้หนัก รับสั่งให้พระจุนทะเถระ กล่าวโพชฌงค์นั้นนั่นแลถวายโดยเคารพ ก็ทรงบันเทิงพระหฤทัย หายจากพระประชวรนั้นได้โดยพลัน

ด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ ขอความสวัสดี จงบังเกิดมีแก่ท่าน ตลอดกาลทุกเมื่อ ก็อาพาธทั้งหลายนั้น ของพระผู้ทรงคุณอันยิ่งใหญ่ทั้ง ๓ องค์นั้น หายแล้วไม่กลับเป็นอีก ดุจดังกิเลส ถูกอริยมรรคกำจัดเสียแล้ว ถึงซึ่งความไม่เกิดอีกเป็นธรรมดา ด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ ขอความสวัสดี จงบังเกิดมีแก่ท่าน ตลอดกาลทุกเมื่อเทอญ…

ขอแนะนำบทสวดนี้ เพื่อใช้ภาวนาอธิษฐาน ในยามมีเคราะห์หามยามร้ายเข้ามา ขอให้บุคคลอันเป็นที่รักของเราทั้งหลาย ได้มีสุขภาพดี สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครอง อายุมั่นขวัญยืน...ด้วยเทอญ
Created By
GaragayHoro .
Appreciate

Credits:

Created with images by brenkee - "smoke vape buddha" • Roro21 - "smoke smell burn" • Freeimages9 - "amnat charoen ancient architecture" • iphotocommerce - "candles church light" • Andréia - "Paradise" • zephythor - "Morning Sunrise" • jill111 - "summer still-life suitcase in field grass" • Ahmadreza89 - "girl pray sky"

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.