Wlecome warangkana yuchanya

ข้อมูลส่วนตัว

  • นาง สาว วรางคณา อยู่จรรยา
  • รหัสนักศึกษา 570112010020
  • เกิดวันที่ 24 มกราคม 2539
  • คติประจำใจ ถ้าคนเราไม่ปล่อยวางอดีต ก็จะไม่รู้จักอนาคต

ความสามรถพิเศษ

  • เล่นกีฬาได้ชำนาญ เช่นการว่ายน้ำ

ความฝันในอนาคต

  • อยากทำงานในราชการ

กิจกรรมและผลงาน

  • เข้าร่วมกิจกรรมรับน้อง ปี 1 2 3
  • กิจกรรมลงพื้นที่ศึกษางานในชุมชน

คลิปแนะนำตัว

แนะนำหนังสือ

หนังสือ ขอบข่ายและวิธีศึกษาทางรัฐประศาสนศาสตร์
เหมาะสำหรับผู้ศึกษา นักวิชาการและนักวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์และผู้สนใจทางหลักการบริหาร การเมืองและการจัดการสาธารณะ

Credits:

Created with images by pabstphoto - "Moon" • tpsdave - "swimming swimmer female" • Geisteskerker - "bureaucracy aktenordner paperwork"

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.