Loading

Cách duy nhất để Chúa từ Kinh Thánh

'Ban đầu, Đức Chúa Trời sáng tạo trời đất. ' Sáng 1:1

'CHÚA , Đức Chúa Trời nắn lên loài người từ bụi đất, hà sinh khí vào lỗ mũi và người trở nên một linh hồn sống. ' Sáng 2:7

'CHÚA , Đức Chúa Trời khiến A-đam ngủ mê. Khi người đang ngủ, Ngài lấy một chiếc xương sườn của người rồi lấp chỗ thịt đó lại. Từ xương sườn lấy nơi A-đam, CHÚA , Đức Chúa Trời dựng nên một người nữ và đem đến cho người. ' Sáng 2:21-22

'CHÚA , Đức Chúa Trời khiến từ đất mọc lên mọi cây cối đẹp mắt và ăn ngon. Giữa vườn có Cây Sự Sống và Cây Biết Thiện Ác. ' Sáng 2:9
'Trong tất cả các thú rừng mà CHÚA , Đức Chúa Trời tạo nên, rắn xảo quyệt hơn cả. Rắn nói với người nữ: “Có phải Đức Chúa Trời cấm bà không được phép ăn bất cứ thứ cây nào trong vườn không?” ' Sáng 3:1
'Người nữ thấy trái cây vừa ăn ngon vừa đẹp mắt, lại quý vì mở mang trí khôn, liền hái và ăn rồi trao cho chồng đang ở đó; chồng cũng ăn nữa. ' Sáng 3:6

'Bởi thế, do một người mà tội lỗi đã vào trong thế gian, và bởi tội lỗi mà có sự chết; như thế, sự chết thâm nhập trong mọi người, vì mọi người đều đã mắc tội. ' Rô 5:12

'Chưa ai trông thấy Đức Chúa Trời bao giờ, chỉ Con Một Đức Chúa Trời ở tận trong lòng Cha mới giải bày được Đức Chúa Trời cho chúng ta. ' Gi 1:18
Chúa Jêsus là con của Đức Chúa Trời.
'Con trẻ lớn lên, mạnh khoẻ và đầy dẫy sự khôn ngoan. Ân phúc của Đức Chúa Trời ở trên Ngài. ' Lu 2:40
'Trong thời gian này, Đức Giê-su từ thành Na-xa-rét xứ Ga-li-lê đến để Giăng làm phép báp-tem dưới sông Giô-đanh. ' Mác 1:9
'Đức Giê-su đầy quyền năng của Đức Thánh Linh, trở về Ga-li-lê. Tiếng đồn về Ngài lan khắp các vùng lân cận. ' Lu 4:14

'Chiều hôm ấy, Ngài bảo các môn đệ: “Chúng ta hãy qua bờ bên kia.” Ngài vẫn còn ở dưới thuyền, các môn đệ đưa Ngài đi, tách khỏi đoàn dân, cũng có các thuyền khác cùng theo. Bỗng một cơn bão lớn nổi lên, sóng ập vào thuyền, đến nỗi thuyền ngập nước, nhưng Ngài đang ở phía sau lái, dựa gối mà ngủ. Môn đệ đánh thức Ngài dậy: “Thầy ơi, Thầy không lo chúng ta chết cả sao?” Ngài thức dậy, quở gió và bảo biển: “Hãy êm đi, lặng đi!” Gió liền yên, và biển lặng như tờ. ' Mác 4:35-39

'Buổi chiều, người ta đem đến cho Ngài nhiều người bị quỷ ám. Ngài chỉ phán một tiếng, đuổi tà linh và chữa lành tất cả những người bệnh tật. ' Mat 8:16

'Đức Giê-su đi khắp các thành thị và làng mạc, dạy dỗ trong các hội đường, truyền bá Phúc Âm Nước Đức Chúa Trời và chữa lành mọi thứ bệnh tật, đau yếu. ' Mat 9:35

'Dân chúng vô cùng ngạc nhiên và nói: “Ngài làm điều gì cũng tốt lành, khiến cả kẻ điếc nghe và người câm nói được.” ' Mác 7:37

'Ma-thê nói với Đức Giê-su: “Thưa Chúa, nếu Chúa có ở đây, anh con chắc đã không chết! ' Gi 11:21

'Đức Giê-su bảo Ma-thê: “Ta đã chẳng bảo con rằng nếu có lòng tin, con sẽ thấy vinh quang của Đức Chúa Trời sao?” ' Gi 11:40

'Sau đó, Ngài gọi lớn tiếng: “La-xa-rơ! Hãy ra đây!” Người chết đi ra, tay chân vẫn còn quấn vải liệm, mặt còn phủ khăn. Đức Giê-su bảo họ: “Hãy tháo ra cho anh ấy đi!” ' Gi 11:43-44

'Ngài biết Cha đã trao mọi sự vào tay mình; vì Ngài đã đến từ Đức Chúa Trời lại sắp trở về cùng Đức Chúa Trời, nên Ngài đứng dậy khỏi bàn ăn, cởi áo ngoài ra, quấn khăn ngang lưng, rồi đổ nước vào chậu, bắt đầu rửa chân cho các môn đệ. Rửa xong, Ngài lấy khăn đã quấn ngang lưng mà lau. ' Gi 13:3-5

'Sáng sớm hôm sau tất cả các thượng tế và trưởng lão trong dân bàn mưu để giết Đức Giê-su. Họ trói Ngài và giải nộp cho quan thống đốc Phi-lát. ' Mat 27:1-2

'Đến một nơi gọi là Đồi Sọ, họ đóng đinh Ngài trên thập tự giá cùng với hai tên tử tội, một tên bên phải, một tên bên trái. ' Lu 23:33

'Vậy Chúa Cứu Thế đã hy sinh một lần để xóa bỏ tội lỗi của nhiều người. Ngài sẽ xuất hiện lần thứ nhì, không phải để gánh tội lỗi nữa, nhưng để cứu rỗi những người trông đợi Ngài. ' Hê 9:28

'Giô-sép lấy thi thể, liệm trong tấm vải sạch, và đặt trong ngôi mộ mới mà ông đã đục trong đá cho mình. Ông lăn một tảng đá lớn chận cửa mộ rồi đi. ' Mat 27:59-60

'Ngày thứ nhất trong tuần lễ, lúc trời còn mờ mờ tối, Ma-ri Ma-đơ-len đến mộ, thấy tảng đá chận cửa đã dời đi. ' Gi 20:1

'Ma-ri Ma-đơ-len đi loan báo cho các môn đệ Ngài: “Tôi đã thấy Chúa” và thuật cho họ nghe những điều Ngài đã bảo nàng. ' Gi 20:18

'Buổi chiều ngày đầu tuần lễ đó, khi các môn đệ đang họp, các cửa ra vào đều đóng chặt vì sợ người Do Thái, Đức Giê-su đến đứng giữa họ, phán rằng: “Bình an cho các con!” Nói xong, Chúa đưa tay và hông cho họ xem. Các môn đệ quá vui mừng vì được thấy Chúa. ' Gi 20:19-20

'Vì trước hết, tôi truyền lại cho anh chị em điều chính tôi đã nhận lãnh, ấy là Chúa Cứu Thế đã chết vì tội lỗi chúng ta như lời Kinh Thánh. Ngài được chôn và đến ngày thứ ba Ngài sống lại đúng như lời Kinh Thánh. ' 1Cô 15:3-4

'Đức Giê-su đáp: “Ta chính là Con Đường, Chân Lý và Nguồn Sống, chẳng bởi Ta thì không ai đến cùng Cha được. ' Gi 14:6

'Vì nếu miệng ngươi xưng nhận Đức Giê-su là Chúa và lòng ngươi tin rằng Đức Chúa Trời đã khiến Ngài từ chết sống lại thì ngươi sẽ được cứu; ' Rô 10:9

'Vậy anh em hãy ăn năn, quay về Đức Chúa Trời, ngõ hầu tội lỗi của anh em được tẩy sạch, để thời kỳ tươi mới được đến từ Chúa, ' Công 3:19

'Đây là điều giúp chúng ta biết tình yêu thương là gì: Ấy là Ngài đã hy sinh mạng sống mình vì chúng ta. Vậy chúng ta cũng nên hy sinh mạng sống mình vì anh chị em. ' 1Gi 3:16

Bạn có thể nói chuyện với Chúa ngay bây giờ và bắt đầu một mối quan hệ với anh ta.

Xin cầu nguyện: Thưa Chúa Jêsus, tôi tin rằng bạn là Đức Chúa Trời thật sự duy nhất. Tôi sẽ tránh xa mọi tội lỗi của tôi. Xin hãy tha thứ cho tôi. Cảm ơn vì cái chết trên thập tự giá cho tôi. Tôi muốn bạn tiếp quản cuộc sống của tôi. Hãy là Chúa của cuộc đời tôi. Tôi sẽ tin tưởng bạn và theo bạn. Cảm ơn bạn vì món quà của cuộc sống vĩnh hằng với bạn. Trong tên của Chúa Giêsu, Amen

Nếu bạn cầu nguyện lời cầu nguyện này, vui lòng nhấp vào bên dưới để gửi email cho chúng tôi để biết thêm thông tin.

Created By
(c) 2018 everytongue.com.au All Rights Reserved
Appreciate

Credits:

Created with images by Hendriyan David - "Human interest" • qimono - "sunrise space outer globe world earth sun" • MartinFuchs - "water buffalo safari africa botswana chobe water" • Lisheng Chang - "Bees on a water lily" • Francisco Jesús Navarro Hernández - "untitled image" • Goh Rhy Yan - "untitled image" • Gabriel Benois - "Silent" • Nathan Hulsey - "Apple Picking" • David Clode - "Tiger snake" • Carlos Alberto Gómez Iñiguez - "untitled image" • Ian Espinosa - "Elizabeth" • Ashim D’Silva - "untitled image" • Ali Yahya - "A man looking up in a wood" • Kanenori - "boy fishing halmahera widi islands ami indonesia"

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.