חבר כלב בן יצחקי, קיץ 2016

שמעתי על הגרפיטי האלה דרך יערית

באופן די קבוע היא מצלצלת אליי בזמן שהיא מורידה את בלו לטיול ואפילו הכנסנו כמה משפטים ללקסיקון שלנו

רציתי לצלם את זה כבר כמה שבועות, אז אתמול בבוקר הסתובבתי באיזור דיזנגוף וחפשתי את הגרפיטי

כל פעם שראיתי מרחוק משפט בקטן התמלאתי התרגשות וסקרנות מה יהיה רשום שם

מי פעם לא חשב לעצמו ״מגיע לי יותר טוב״

אני חושב שיש משהו קסום שקירות מבטאים את הזעקה הזו במקומנו

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.