Emade ja laste kaitse Koolitaja: DR. ADIK LEVIN

Koolituse toimumise aeg: 17.04-18.04.2017 kell 09:00 - 15:30

Toimumise koht: Tallinna Ülikool, Uus-Sadama 5, Mare hoone ruum M-214

Eesmärk: omandada teadmisi ja oskusi lapse, ema ja pere probleemide lahendamiseks.

Teemad: Viimase 25 aasta Eesti Vabariigi statistilised andmed: sündivus, suremus, enneaegsus, abordid, sünnitajate keskmine vanus jne. Vastsündinu lapse kuus teadvuse astet, nende diagnoosimine ja humaanne lähenemine lapsele sünnimomendil, imikueas ja hiljem. Ema ja lapse kontakti bioloogilised, psühholoogilised ja sotsiaalsed probleemid. Selle kontseptsiooni alusel humaanse meditsiini initsiatiivi printsiibid. Sotsiaaltöötaja roll humaanse meditsiini süsteemis ja nende võimalused kaitsta emade, laste õigusi meditsiinis. Rinnaga toitmine kui lapse bioloogilise, füüsilise ja vaimse tervise alus. Kunstlike toitude võimalused laste dietoloogias ja firmade võimalused turustada sealhulgas ka reklaamida ja müüa vastavalt Rahvusvahelisele seadustikule (Rahvusvahelise koodi tutvustus). Eetika alased probleemid. Sotsiaaltöötaja roll lapse surma eetiliste probleemide lahendamisel. Ema ja lapse eneseaitamise süsteem õige toitumise tutvustamise näol.

Õpiväljundid: Teab lapse, ema ja pereõigusi nii peresiseselt kui ühiskonnas laiemalt. On teadlik laste õiguste ja huvide esikohale seadmise vajalikkusest. Oskab orienteeruda „Laste õiguste konventsiooni” nõuetes ja lahendada lapse, ema ja pere probleeme terviklikult ning olla argumenteeritult kriitiline haiglate ja teiste tervishoiuasutuste töö suhtes, kui ei täideta lapse, ema ja pere õigusi.

Hind: 144 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km). Hind sisaldab 2*7 ak h loenguid, loengumaterjale ja kohvipause. Hinnasoodustus 10% kehtib juhul, kui organisatsioonist osaeb 3 või enam inimest.

Registreerumine kuni 12.04.2017 kodulehel siin

Täpsem info ka kontakt: Marika Kutškova, tel 6409 456, taienduskoolitus_yti@tlu.ee

Credits:

Created with images by jfinnirwin - "The Band's Biggest Fan" PIXABAY

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.