แผนที่ความคิด Mind mapping

แผนที่ความคิด (Mind mapping) คืออะไร?

คือ การถ่ายทอดความคิด หรือ ข้อมูลต่าง ๆ ที่มีอยู่ในสมองลอกลงกระดาษ โดยการใช้ ภาพ สี เส้น เป็นการเชื่อมโยงความรู้ แทนการจดย่อแบบเดิม คนโดยผู้คิดค้นเรื่อง Mind map คือ 'โทนี่ บูซาน'

โทนี่ เป็นคนที่สนใจศึกษาถึงเรื่องการทำงานของสมองมนุษย์ เมื่อ 30 ปีก่อนนักวิทยาศาสตร์พบว่าสมองของมนุษย์มี 2 ซีก ซีกซ้ายจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับทฤษฎีต่าง ๆเหตุผล ตัวเลขตรรกะ ลำดับ การวิเคราะห์ จังหวะ ส่วนซีกขวา คือเรื่อง จินตนาการ ภาพ มิติ ภาพรวม สี

วิธีการเขียนแผนที่ความคิด (Mind mapping)

  1. หัวเรื่องที่เป็นข้อใหญ่ใจความ เป็นภาพ “แก่นแกน” ตรงกลาง เพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้น คือ หัวข้อของเรื่อง เปรียบเสมือนเมล็ด หรือ ลำต้นของต้นไม้ ที่สามารถแตกแขนงออกเป็นกิ่งก้านได้
  2. ประเด็นสำคัญของเรื่อง ต้องกระจายเป็นรัศมีออกมาเป็น “ก้าน” หรือ "กิ่งแก้ว" แตกแขนงออกจาก “แก่นแกน”
  3. กิ่งที่แตกแขนงออกมาแต่ละกิ่ง สามารถสร้างเป็น คำ หรือ วาดภาพ เพื่อสร้างความเข้าใจ ที่เกิดจากการศึกษา และเข้าใจประเด็นด้วยตัวเอง แล้วเขียนโดยมีเส้นเชื่อมเป็นรายละเอียดออกมารอบๆ
  4. กิ่งก้านต่างๆต้องเชื่อมต่อยึดโยงกันดุจกิ่งไม้หรือรากไม้
  5. สิ่งสำคัญ คือ การใช้สีสัน ในการเขียนแผนที่ความคิด

ความแตกต่างระหว่างแผนผังมโนทัศน์ (Concept map) และแผนที่ความคิด (mind map)

  • จุดเริ่มต้น หรือ ใจกลาง Concept Map อาจมีข้อมูลความคิดรวบยอดหรือกระบวนทัศน์ มากกว่าหนึ่งประเด็นได้ แต่ Mind Map มีแก่นแกนได้ประการเดียวเท่านั้น
  • การใช้สี สำหรับ Concept Map นั้นไม่มีความสำคัญและไม่เน้น แต่ Mind Map ให้ความสำคัญ และเน้นการใช้สี เพราะถือเป็นเครื่องมือที่สำคัญมาก
  • Concept Map สามารถวาดกรอบ หรือตีกรอบล้อมกรอบข้อความได้ แต่ Mind Map ห้าม หรือ ไม่ให้วาดกรอบล้อมรอบข้อความ
  • Concept Map นิยมใช้เส้นตรง แต่ Mind Map สามารถใข้เส้นตรง และเส้นโค้งได้ โดยเส้นโค้งจะโค้งไปกับความยาวของภาพ หรือ ความยาวของกระดาษ

Credits:

Created with images by dumbledad - "Mindmap from Alan and Alejandro's talk" • jaycross - "Tony Buzan" • gw225 - "Mind-mapping vector 2"

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.