Empowering Creació d'un Videoclip amb Stop motion. By The-Color-Lab

"Algunes vegades, les coses més reals només succeeixen en la imaginació".

Carlos Ruiz Zafón

LA PROPOSTA

L'eix de la proposta és l'empoderament per encaixar en els diferents entorns en els quals es viu i conviu; la família, les amistats, les comunitats i els centres, el barri, la ciutat, l'entorn laboral, el món actual,... Re-descobrint, cuidant i potenciant el millor d'un mateix.

QUÈ FAREM?

Composar una cançó, enregistrar-la i crear un videoclip amb la tècnica d'animació en stop motion.

L'OBJECTIU

El propòsit és la de millorar l'autopercepció dels participants i la de l'entitat, esdevenint un exemple real (i un anclatge) de superació personal i en equip, en una dinàmica que enalteix i potència la percepció de l'esforç com quelcom agradable i gratificant.

I COM?

Cada participant trobarà el seu lloc en aquesta creació en equip.

Tothom és valuós i tothom suma, però les aportacions de cadascú són diferents en funció de les virtuts, caràcter, experiència, inquietuds, motivacions i altres aspectes personals.

Es crearan diferents equips de treball que gestionaran les diferents tasques i àrees que la creació del tema i del videoclip comporta.

D'aquesta manera, cada participant s'integrarà en l'equip de treball que més proper li sigui, o bé en el que correspongui a l'ambit que li motivi més aprendre.

Els processos creatius dels diferents entorns de treball es desenvoluparan de manera paral·lela i simultània i en un mateix espai, i seran visibles per tots els participants.

Durada

Projecte intensiu

en 4 dies consecutius

Jornades de 8 hores (1 muntatge/logística + 6 de diàmiques creatives + 1 desmuntatge/logística)

+ Projecció del resultat final al 5è dia

ESPAI DE TREBALL

Gruix del treball en un espai diàfan i ampli, a concretar

+ Servei d'enregistrament sonor municipal

PARTICIPANTS

Nombre màxim de participants (recomanat): 30

UN EXEMPLE REAL DEl PROJECTE PROPOSAT

(Taller realitzat a Lleida per joves en risc d'exclusió social -2017-)

(Resultat del taller des del minut 00:00 al 2:48)

(Making off a partir del minut 2:48)

The-Color-Lab

www.the-color-lab.com

695 176 837

art@the-color-lab.com

Credits:

Created with images by Kodachron - "girona" • photojenni - "Tetris life in Girona" • photosteve101 - "Music - an art for itself - Headphones and music notes / musical notation system" • alexramos10 - "singer singing worshiping" • j.pau - "IMG_0524"

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.