การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ด.ญ.แพรพลอย มาลา ป.4/5 เลขที่ 7

การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หมายถึง การใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างฉลาด โดยใช้ให้น้อย เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยคำนึงถึงระยะเวลาในการใช้ให้ยาวนาน และก่อให้เกิดผลเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด รวมทั้งต้องมีการกระจายการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างทั่วถึง อย่างไรก็ตาม ในสภาพปัจจุบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีความเสื่อมโทรมมากขึ้น ดังนั้นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจึงมีความหมายรวมไปถึงการพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมด้วย

10 วิธีการอนุรักษ์ธรรมชาติ

เป็น 10 วิธิที่เริ่มต้นจากตัวเรา

1. รักษารถยนต์ ด้วยการเปลี่ยนไส้กรอง ไส้กรองอากาศที่สกปรกจะทำให้การไหลของอากาศที่สะอาดทำได้น้อยลง มีผลต่อการเผาไหม้ของเครื่องยนต์ด้วย

2. ควรใช้ผ้าแทนการใช้กระดาษทิชชู

3. ใช้ถุงผ้าแทนการใช้ถุงพลาสติก

4. ทิ้งขยะเป็นที่เป็นทาง ควรทิ้งขยะให้ลงถังขยะ

5. ช่วยกันปลูกต้นไม้ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้มากขึ้น

6. ไม่บุกรุกพื้นที่ป่า

7. ไม่เปิดน้ำ และไฟฟ้าทิ้งไว้โดยไร้ประโยชน์

8. ไม่ทิ้งน้ำเสียลงแม่น้ำลำคลอง

9. ควรทานอาหารให้หมดจาน

10. ไม่ควรเผาขยะหรือเศษไม้,เศษหญ้า

นักเรียนมีวิธีในการช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างไร(บอกมา 5 ข้อ)

1)ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก

2)ปิดน้ำปิดไฟเมื่อไม่ใช้

3)ใช้น้ำดื่มที่ดื่มไม่หมดไปรดน้ำต้นไม้

4)ไม่ทิ้งขยะลงแม่น้ำลำคลอง

5)ทิ้งขยะให้ลงถัง

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.