Loading

Update klimaatadaptatie Regio Noordoost Brabant Nieuwsbrief #4 November 2020

Op woensdag 28 en donderdag 29 oktober vond de Regionale online Klimaat2daagse plaats. In twee ochtenden hebben we je proberen te informeren, inspireren en enthousiasmeren om actief aan de slag te gaan met klimaatadaptatie in jouw eigen werk. Maar er is nog meer. Graag geven we je in deze nieuwsbrief weer een update van alle projecten binnen het programma klimaatadaptatie.

Scroll door om een idee te krijgen van waar we allemaal mee bezig zijn. Het is veel en veelzijdig. Er is vast iets waar jij in je werk gebruik van kunt maken of wat voor een collega interessant is. Stuur deze nieuwsbrief dus vooral door zodat we iedereen bereiken en onze krachten kunnen bundelen om samen te werken aan een klimaatbestendige regio.

Klimaatadaptieve bedrijventerreinen

Projectleider Roel Wouters (rwouters@meierijstad.nl)

Vanuit het project klimaatbestendige bedrijventerreinen wordt op dit moment gewerkt aan een informatiepakket over klimaatmaatregelen en bijbehorende financiële prikkels - waarbij de vraag wat levert het op centraal staat. Dit pakket helpt je om bedrijven te verleiden aan de slag te gaan met klimaatadaptatie.

Daarnaast wordt er momenteel gewerkt aan een uitwerking van meer planologische/ juridische handvaten die je kunt gebruiken voor het realiseren van klimaatdoelstellingen op bestaande bedrijventerreinen.

Vooral creatief kijken wat we nog kunnen inzetten voor bestaande bedrijventerreinen.

Voor beide werkpakketten is het niet de bedoeling om nieuwe zaken te ontwikkelen, het doel is vooral bestaande informatie makkelijker naar buiten te brengen.

Naast bovenstaande starten er eind dit jaar/ begin volgend jaar vier fysieke pilots op de bedrijventerreinen in Cuijk, Meierijstad (NOB) en Deurne en Nuenen (ZOB).

Gaat een collega of jij aan de slag met Klimaatadaptatie op een bedrijventerrein? Je bent van harte welkom om aan te sluiten bij dit project.

Bovenstaande producten worden begin 2021 samen met een inspirerende webinar opgeleverd.

Klimaatrobuuste Beeklandschappen

Projectleiders Marlie van Santvoort (mvansantvoort@aaenmaas.nl) & Twan Tiebosch (twantiebosch@esplanada.nl)

Momenteel kijkt het project Klimaatrobuuste beekdallandschappen samen met Universiteit Wageningen naar een ruimtelijk toekomstbeeld; hoe ziet het beeklandschap er over 30 jaar uit in 2050?

Daarnaast gaan zij aan de slag met het ontwikkelen van verschillende instrumenten voor gemeenten:

 • Middelen om planologisch klimaatbuffers in beekdalen te ontwikkelen.
 • Tools om een doorvertaling te kunnen maken van regionaal naar de eigen lokale omgevingsvisies.
 • Handvatten voor klimaatregelingen in de overgangsgebieden: de ruimte tussen stad en platteland.

En ze gaan kijken naar landschappelijke laagten. Hoe kunnen we in al die lagen beter het water vasthouden.

Verder maakt de projectgroep de komende tijd een rondgang langs gemeenten om de te helpen een doorvertaling van beeklandschappen te maken naar omgevingsvisies.

"Je ziet dat de beeklandschappen in Brabant belangrijk zijn. Zo hebben ze een plek gekregen in de omgevingsvisie en klimaatvisie van de provincie. We doen er in de regio het nodige aan maar we zijn en doen dat niet alleen. Op andere plekken in Brabant doen ze dat net zo goed. Het is dan ook belangrijk om overal kennis uit te wisselen en overal bij aan te sluiten" / Twan Tiebosch

Klimaatbewustzijn

Tijdelijk projectleider Martine Beuken - Greben (m.beuken@s-hertogenbosch.nl)

De projectgroep Klimaatbewustzijn is dit jaar gestart met veel verschillende projecten;

 • Het ontwikkelen van de fijn-communicatiestrategie (voor inwoners op basis van de leefstijlvinder)
 • De lancering van het online Klimaatwarenhuis in mei 2020.
 • Het organiseren de Regio dag op 28 & 29 oktober.
 • Het ontwikkelen van een toolkit voor woningbouwverenigingen. De toolkit is ontwikkeld in samenwerking met Brabant Wonen en Mooiland en inzetbaar bij huurderswisselingen; klimaatbewustzijn van nieuwe huurders vergroten door eenvoudige tools aan te reiken (winnaar voucher Regionale conferentie Klimaatadaptatie 2019)
 • Communicatie ondersteuning van het burgerinitiatief in Sint-Michielsgestel rondom afkoppelen (winnaar voucher Regionale conferentie Klimaatadaptatie 2019)

Een aantal projecten zijn doorgeschoven naar volgend jaar. Momenteel is de projectgroep ook bezig met het opstellen van het werkplan voor 2021. Heb je een actie voor bewoners op de planning staan en kun je wel wat ondersteuning gebruiken? Laat dan gerust van je horen!

"We zitten aan tafel met veel verschillende partners; gemeente, waterschap maar ook provincie, woningbouw en vrijwilligers van een burgerinitiatief. Zo horen we veel, weten we wat er speelt en kunnen we van toegevoegde waarde zijn." / Martine Beuken - Greben

Goed nieuws! Voor het project Klimaatbewustzijn is Gisela Berkers (gisela.berkers@cgm.nl) aan het team toegevoegd als projectleider.

Heb je een vraag over een project?

Dat kunnen we ons goed voorstellen. Neem gerust contact op met de projectleiders. Ze vertellen je graag meer!

Verdiepingsslag stresstesten & regionale risicodialogen

Projectleider Tim Verhagen (t.verhagen@bernheze.org)

De projectgroep 'verdiepingsslag stresstesten & regionale risicodialogen' heeft drie van de vijf werkpakketten afgerond. We vertellen je er graag over:

Allereerst zijn de inkoopstrategie stresstesten, de bouwstenen voor de omgevingsvisie en kennisbijeenkomsten afgerond. Een mooi resultaat. Alles is beschikbaar en wordt goed gebruikt!

Van werkpakket 5 is 50% gereed. Er heeft ondertussen een gebiedsatelier plaatsgevonden in Sint Michielsgestel onder leiding van Maarten Verkerk. Er wordt nog een tweede gebiedsatelier ingepland in de Gemeente Bernheze.

Van werkpakket 1 (de risicodialogen) is de rapportage voor 95% klaar. Het is een heel traject geweest waarin alle thema’s (hitte, droogte, wateroverlast en overstromingen) zijn besproken. De laatste dialogen worden nu aan de rapportage toegevoegd. Alle informatie wordt uiteindelijk door de provincie in een storymap uitgewerkt.

De rapportage is een goede handleiding voor gemeenten om te starten met de lokale gesprekken.

Tot einde van het jaar nog drie dialogen uitvoeren. In 2021 ligt de focus op het uitvoeren van de resterende dialogen.

Voor het project Verdiepingsslag stresstesten is Fridthjof Leerdam (f.leerdam@mijngemeentedichtbij.nl) aangesteld als nieuwe projectleider!

NIEUW! Gezonde inrichting in de gebouwde omgeving

projectleider Dirk van Helvoirt (dvanhelvoirt@aaenmaas.nl)

Een nieuw project dat o.a. voortgekomen is uit de interesse van de werkeenheden in het thema gezondheid in relatie tot klimaat. We geven je graag een eerste inkijkje in de voorlopige opzet van dit project:

Het project wordt uitgewerkt aan de hand van drie pijlers:

 1. Gebied - denk aan de inrichting van de openbare ruimte en bedrijventerreinen om de leefbaarheid van het gebied te vergroten. Aandacht voor het vergroenen van een versteende omgeving.
 2. Gebouw - denk aan slim 'anders' bouwen met aandacht voor een fijn binnen klimaat wat de leefbaarheid voor ouderen in verzorgingshuizen of de arbeidsproductiviteit op kantoor ten goede komt.
 3. Gebruiker - denk aan het vergroenen van tuinen van (huur-) woningen, duurzame en klimaatadaptieve schoolgebouwen en schoolpleinen.

Kortom, we denken binnen dit project aan een regionale aanpak voor doorontwikkeling van duurzame bedrijventerreinen, aan de slag met een bijzondere aanpak voor woningstichtingen en ontwikkelaars en verzorgingshuizen en doorzetten van het project groene schoolpleinen. Waarbij we willen zoeken naar de mogelijkheid om bestaande trajecten slim te stapelen en te combineren.

Er wordt momenteel gewerkt aan de exacte invulling van het project. Heb je ideeën of wil je meedenken over een gezonde inrichting van de bebouwde omgeving, dan horen we graag van je!

Samenhang programma 2021 en verder…

door Rob Bonte (programmaleider klimaatadaptatie / rob.bonte@rhdhv.com)

In de afgelopen jaren van steeds intensievere samenwerking in de regio zien we steeds meer de samenhang tussen alles waar we aan werken. We werken (vanuit verschillende perspectieven) aan dezelfde inhoud en thema’s. Zowel met onze regionale partners als in de samenwerking met de provincie, gemeenten buiten de regio en met het nationale programma.

We merken dat het uitwisselen van kennis en ervaringen tussen al deze partijen heel veel meerwaarde biedt voor ons als professionals en in onze uitvoeringspraktijk. En we ervaren dat we al veel hebben geleerd en klaar zijn om ons nog meer dan nu te richten op het stimuleren van uitvoeringsprojecten. Daarom zoeken we actief de samenwerking met bedrijven en andere doelgroepen, zoals woningbouwcorporaties.

De komende jaren willen we de samenwerking en kennisuitwisseling binnen het programma verder versterken. Elkaar nog actiever opzoeken en betrekken bij elkaars projecten om gebruik te maken van elkaars kennis en ervaring én onze krachten te bundelen. Als basis voor een versnelling van de uitvoering. Communicatie blijft daarin belangrijk. Zowel intern (samenwerking tussen partners) als extern (communicatie en samenwerking met onze doelgroepen).

Regionale Klimaat2daagse gemist?

Kijk hier even met ons terug:

Alle presentaties en documentatie kun je hier terugvinden:

Hebben we je kunnen inspireren?

Zoals je hebt kunnen lezen in deze nieuwsbrief zijn we vanuit veel verschillende invalshoeken met het thema 'klimaatadaptatie' bezig. Met een grote groep collega's uit de regio Noordoost-Brabant werken we samen aan inspirerende en uitdagende projecten om nieuwe kennis op te doen en onze ervaringen met elkaar te delen. Samen kunnen en weten we meer. We lossen klimaatvraagstukken in de regio, ook die van jou, samen op.

Doe je ook mee? Neem contact op met de projectleiders of programmaleider Rob Bonte (rob.bonte@rhdhv.com).