Llibre de visites Trobada d'exalumnes de l'escola proa 18 de febrer de 2016

Hem dic Carles Núñez, i he treballat a l'Escola al llarg de 38 anys. M'ha agradat molt aquesta jornada d'exalumnes on he pogut recordar temps passats amb molta gent "guapa"
Jo no he estat alumne de l'Escola. La meva mare si. Què..., impressiona?
Em sento feliç d'estar aquí.

Hdhdhdh jdjdjdj jdjdjd jdjdjd

Usudj jusjsuu jsjdjei jsidjei jjjs suís. Sis sjsusisusjwjwksi iisisjuis iisisisisi

Hshehwjwusu

Heghttttttywywy

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.