Visualiseren voor developers

Je kan in Adobe Spark heel gemakkelijk een online presentatie maken. Daarvoor gebruik je de onderdelen die je tot nu toe gemaakt hebt voor Visualiseren voor Developers:

MINDMAP MET OF ZOnder plaatjes

Deze mindmap is van Furkan Tura uit 1GD2
En deze mindmap is van Juliën van Beek uit 1GD1
Een andere soort mindmap van Jessey Novani uit 1GD2

Typografie voor logo en User interface

Deze Western typografie is uitgezocht door Tayyib Onay uit 1GD2

FILMpje met de USP van je game

En tot slot een korte tekst waarom je hiervoor een game artist zou kunnen/willen gebruiken, de zogenaamde Elevator Pitch: een kort verhaal waarin je enthousiast verteld waar je game over gaat. Eindig je pitch altijd met een verzoek, dat maakt een geïnteresseerde indruk en zorgt ervoor dat je beter in de gedachten van degene aan wie je presenteert blijft. Vraag bijvoorbeeld wie er geïnteresseerd is in het maken van 2D of 3D art. Of vraag wie er aan dit project mee zou willen doen tijdens de Global Game Jam van 20-22 januari 2017. Of wat denk je van de volgende vraag: Hé jongens, is de USP van mijn game wel duidelijk genoeg naar voren gebracht?

KIJK voor je presentatie ook even naar de verschillende thema's die Adobe Spark heeft. Rechts bovenin staan de verschillende thema's die je kan gebruiken.
En er zijn nog veel meer thema's te kiezen: Tereza, Chronicle, Bruce, Wesley en nog vele andere namen.
Veel succes met het maken van je presentatie. Is alles duidelijk zo?

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.