Loading

2. Kids Floodlighting Tournement 26 Oktober 2018 zu Brouch

Den Equipen déi deel gehol hunn, MERCI

U9 - Jeunesse Attertdaul - FC Bissen - E. Brouch-Beiwen - Chev Diekirch - Marisca Mersch - Sporting Mertzig
U11 - FC Bissen - E. Brouch-Beiwen - Marisca Mersch - E. Mondorf/Schengen/Aspelt - Chev Diekirch - Sporting Mertzig

D'Arbitteren déi den Turnéier geleet hunn ouni grouss Diskussiounen. MERCI Jongen

MERCI. Si kucken dass Keess klappt.

MERCI. Deenen, déi eis eng gutt Kürbis Zopp servéiert hunn.

Den Leit beim Grill, MERCI.

Leit an de Buvette soen Mir och, MERCI.

Enger 3. Editioun steet näischt méi am Wee. Mir deelen Iech hei den Datum 2019 geschwënn mat.

Credits:

©FC Brouch - Luciano Berardi

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.