Datalogic Packaging Solution HOW TO MANAGE OVER PACK IN THE BEST SOLUTION FOR SHIPPING

3 BUSINESS DRIVEN FOR PACKING

 • Cần tìm 1 single box?
 • Cần tìm overpack phù hợp cho single box A?
 • Liệu overpack này phù hợp đi sea hay air?
 • Trong những loại thùng overpack, loại nào tối ưu nhất cho sea hay đi air?
 • Chúng ta có dùng tốt nhất chưa? Nếu chưa thì thiệt hại bao nhiêu?
 • Có cái automated solution cho nhà máy này không?
 • Với các box lẻ cuối Order, dùng box tối ưu nhất chưa?

Setup & Manage

 • Pe setup đúng?
 • Process hiện tại là gì? Có ai validate?
 • Các tool đang dùng là tool nào? Phương pháp hiện tại

Business need

 • 1- Chọn đúng overpack trong quá trình sản xuất scanner
 • Có bao nhiêu single box? 133 pn
 • Có bao nhiêu Overpack? 14 pn
 • Có bao nhiêu kết hợp single vs overpack : 9
 • =>Có bao nhiêu combination single vs overpack : 16,758 trường hợp
Có báo nhiêu giải pháp đóng gói trong nhà máy Vietnam tính đến thời điểm tháng 6- 2016=133 Single* 14 Over * 9 Solution = 16,758 cases

Current

Làm sao để có 9 giải pháp cho một combination singlebox-overpack

XLYWZH là một giải pháp đóng gói
Làm sao để có giải pháp XLYWZH và các giải pháp tương tự

To be

Daata mode

Data Analysis Technique & BI-PowerQuery

 1. Cross Join Single-Over-Pallet tạo ra
 2. Unpivot
 3. Data model- tạo

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.