Best Fiends walkthrough

stap 1 connect alle bloemetjes in dit geval zoveel mogelijk en probeer zoveel mogelijk van de blobs weg te werken zodat er meer ruimte komt voor andere elementen die je kan connecten

stap 2 hou je goals in de gaten terwijl je stap 1 uitvoert zodat je niet te veel moves verliest.

stap 3 kies je strategie en speel het level uit

als je het level niet haalt krijg je de punten die je hebt gehaald en mag een box kiezen met een cadeautje voor je effort

met de keys die je krijgt na het behalen van een level kan je energy , diamanten en nieuwe fiends

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.