Muiden van brug naar Aquaduct infra communicatie was erbij

Muiden en Muiderberg liggen ingeklemd tussen IJmeer en A1

Door de verbreding van A1 en A6 is de omgeving rond deze gemeenten totaal veranderd. Vrijwel het hele landschap is omgespit, gesloopt en herbouwd. Het is een totaal aangepast landschap geworden. Deze veranderingen hebben zich in 3 jaar voltrokken en Infra Communicatie heeft daar beelden van. Niet iedereen zal blij zijn geweest met de veranderingen maar nu het bijna klaar is zal het veel rust gaan brengen.

Misschien is het daarom nu de juiste tijd om met foto's te laten zien wat er nu eigenlijk allemaal gebeurt is op dit traject?

klikken op de foto's vergroot de beelden.

Infra Communicatie heeft honderden foto's gemaakt gedurende deze drie jaar. Foto's van de sloop van de boerderijen, het hijen, het opbouwen van spoorbrug, uitgraven en duiken in Aquaduct, in hijsen leggers viaducten, slopen viaducten en ga zo maar door. Ook van de omving zijn foto's gemaakt.

Omdat het jammer is dat deze foto's niet breder bekend zijn, zou ik hierover graag met iemand van de gemeente Gooise Meren van gedachten willen wisselen. Ik heb hierover al een aantal idee├źn maar zou graag met iemand van gedachten willen wisselen om te zien of er behoefte aan is.

De foto's van deze presentatie vormen slechts een fractie van de foto's die Infra Communicatie gemaakt heeft. Naast deze foto's zijn er ook veel foto's van de bouwwerkzaamheden zelf. Wilt u zich nog verder informeren? Kijk dan ook eens op onderstaande twee sites:

Created By
Infra Communicatie steinbach
Appreciate

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.