HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULUN VUOSIKERTOMUS 2016 ammatillisesti profiloitunut korkeakoulu

HALLITUKSEN KATSAUS

Muutos ei pysähdy

Tarja Filatov, kansanedustaja ja Hämeen ammattikorkeakoulu oy:n hallituksen puheenjohtaja

Paras tapa sopeutua muutokseen on auttaa sitä syntymään. Ammattikorkeakoulujen toimintaympäristö on tänään erilainen kuin huomenna. Lainsäädäntö lähtee duaalimallista, jossa tiedeyliopiston ja ammattikorkeakouluilla on molemmilla oma roolinsa ja tehtävänsä. Elävä elämä kuitenkin osoittaa, että roolit limittyvät. Lapissa kunnat myivät ammattikorkeakoulun yliopistolle, Tampereella suunnitellaan Tampere3 -konseptia, liittoutumia syntyy ja purkautuu. Työelämän muutos, digitalisaatio, robotisaatio, teköäly... ja monet muut muutosta ruokkivat idut pakottavat meitä ajattelemaan muutoksen mittakaavat uudelleen.

Muutos ei ole tasatahtista, vaan exponentiaalista. Epävarmuus tulevasta ei saa jähmettää, vaan sen pitää rohkaista kehittymään. Kaiken rakenteellisen muutoksen keskellä on pidettävä kirkkaana mielessä, että ammattikorkeakoulu on olemassa opiskelijoita varten ja sen tehtävä on tuottaa hyötyä työelämälle. Turvata valtakunnan sivistystä, osaamista ja sitä kautta menestymistä.

Hämeen ammattikorkeakoulun kehitystyötä palkittiin myös taloudellisesti. Uusi rahoitusjärjestelmä lepää voi voimakkaasti strategisen rahoituksen varassa. Ammattikorkeakoulujen välisessä kilpailussa strategiarahasta HAMK sai kokoaan suuremman osuuden. Meidän osattava käyttää resurssimme viisaasti kehittymiseen.

Kansainvälistymällä pidämme huolta tärkeimmästä pääomastamme, osaamisesta. Kansainvälisen kumppanuuden konkretisoiminen ja arkipäiväistäminen on haasteellista. Se ei voi olla ylimääristä työtä normaalin työn päälle eikä vain harvojen projekti. Sen on tuettava strategisia valintoja.

Aluevaikuttavuus puolestaan pitää jalat tukevasti maassa työelämän palvelutehtävässä. Ammattikorkeakoululla on merkittävä kehitysrooli alueellisesti. Erityisesti Hämeessä, koska kyseessä on maakunnan ainoa korkeakoulu. HAMK ei voi tehdä asioita kuntien tai yritysten puolesta, mutta kelpo kumppani meidän tulee olla. Työelämälähtöisyydessä ja yritysyhteistyössä meillä on vielä opittavaa. Narulla ei voi työntää, niinpä on löydettävä toimintakonsepteja, jotka houkuttavat erilaisia yrityksiä yhteistyöhön siten, että molemmat voittavat. Toimintaympäristön kehitystä on hyvä seurata, mutta vielä parempi on olla sitä edellä.

Rehtorin katsaus vuoteen 2016

Pertti Puusaari, rehtori ja toimitusjohtaja

Opetus- ja kulttuuriministeriön kansliapäällikkö Anita Lehikoinen esitti korkeakoulujohdon seminaarissa vuonna 2015 kysymyksen: "Onko kunnianhimon taso riittävä?”. Kysymys on mielenkiintoinen hetkenä, jossa varsinkin ammattikorkeakouluihin kohdistuvat kovat leikkaukset. HAMKin perusrahoitusta on leikattu yli 8 milj. € ja yli 140 työsuhdetta on kadonnut.

HAMKia ohjaa strategia 2020. Tunnustamme sen, ettemme ole vielä valmiita, vaan tarvitsemme aikaa ja määrätietoista työtä. Teemme valintoja – emme tee kaikkea kaikille.

Koulutuksen laatu on meille tärkeä. HAMK sai kansainvälisen ryhmän tekemässä laadunhallinnan auditoinnissa laatuleiman kuudeksi vuodeksi. Kaikki koulutuksen kohteet arvioitiin edistyneiksi, eli parhaaksi mahdolliseksi. Tämä oli hyvä uutinen, koska koulutuksemme on merkittävässä uudistuksessa. Tulevaisuudessa aidot työelämän ilmiöt ovat läsnä yhä enemmän tekemisessä ja teoriassa. Tämä mahdollistaa aidot työelämän toimeksiannot osana opetusta. Muutosta tuetaan edelleen kehittämällä työelämän lähipalveluita. Uudistus on keskeisessä roolissa yhteyden rakentamisessa pk-sektoriin.

Bioala ja ammatillinen opettajakoulutus ovat hamkilaisia erityisvahvuuksia. Olemme saaneet luvan aloittaa biotalousinsinöörikoulutuksen, joka vahvistaa toimintaamme kiertotalouden ympärillä. HAMK esitti OKM:n sopimusluonnokseen ammatillisen tohtoritutkinnon kokeilemista kansainvälisten mallien mukaisesti. Se olisi oleellinen osa täysivaltaista ammatillisesti profiloitunutta korkeakoulua – alueen ainoaa korkeakoulua – aika ei ollut vielä päätökselle kypsä.

Korkeakoulu tarvitsee vahvoja kansainvälisiä ja kansallisia suhteita. Strateginen kumppanuus yhdessä brasilialaisen Feevalen yliopiston ja tanskalaisen VIA University Collegen kanssa jalostui keväällä liittoumaksi. Liittouma tuottaa mahdollisuuksia – erityisesti osaamisen kehittymiseen ja soveltavan tutkimustoiminnan edistämiseen. Sopimus strategisesta yhteistyöstä Luonnonvarakeskus Luken kanssa vahvistaa kokonaisuutta. Nämä kaksi kokonaisuutta ovat keskeisiä rakenteellisen kehittämisen näkökulmasta. Kokonaisuutta täydennettiin vielä kumppanuussopimuksella HUMAK-ammattikorkeakoulun kanssa.

Kansainvälisyys on tuonut mukanaan muitakin mahdollisuuksia. HAMK menestyy hyvin – valtakunnan kärkijoukoissa – osaamisen viennissä. Hamkilainen koulutustuote menestyy erityisesti Brasilian markkinoilla. Sitä toteutamme vahvalla yhteistyöllä Tampereen ammattikorkeakoulu TAMKin kanssa.

Kansainvälinen toiminta tarvitsee vastapainonsa. Toimimmehan ihan täällä Hämeessä ja eteläisellä Pirkanmaalla. Esimerkkejä toiminnan kehittämisestä ovat strateginen kumppanuus Hämeen Yrittäjien kanssa sekä sopimus yhteistyöstä Panssariprikaatin kanssa. FUAS-liittouma on puolestaan tehnyt työtä opetustarjonnan kasvattamiseksi yhteistyön avulla.

Hämeenlinnan korkeakoulukeskus alkaa hahmottua seuraavaan vaiheeseensa. Ensi vuonna sosiaali- ja terveysala ovat osa tätä kokonaisuutta. Korkeakoulukeskuksen rakentuminen on tärkeä osa matkalla ammatillisesti profiloituneeksi korkeakouluksi. Kaupungin ja alueen tuki on meille elintärkeä. Kiitämme myös Etelä-Hämeen Osuuspankkia saamastamme lahjoituksesta Älykkäiden palveluiden soveltavan tutkimustoiminnan vahvistamiseksi.

Emme ole ammatillinen oppilaitos, emme ole elinkeinoyhtiö, emmekä halua tulla perinteiseksi yliopistoksi. Matkaamme ammatillisesti profiloituneeksi korkeakouluksi. Uudistumisen ja onnistumisen pohja on osaava henkilöstö – osaamispääoma.

Syksyllä neuvotellussa sopimuksessa Hämeen ammattikorkeakoulun ja opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa HAMKin profiiliksi määriteltiin ekologisesti kestävän teknologian, ammatillisen opettajakoulutuksen ja luonnonvara-alan koulutuksen ja tutkimuksen kehittäjä. Samassa yhteydessä vahvuusaloiksi määriteltiin ammatillinen osaaminen, biotalous, ohutlevyteknologia ja älykkäät palvelut. HAMK sai neuvotteluissa strategista rahoitusta seuraavalle vuodelle 2,25 M€.

KOULUTUS

Koulutuksen vuosi 2016: Konkreettisesta toiminnasta hyviin tuloksiin

Pirjo Kuisma, koulutuksen kehittämispäällikkö

HAMKin koulutuksen vuotta 2016 kuvaa kasvu, joka konkretisoi ennätyksellinen tutkintojen määrä ja edelleen kasvava 55 opintopistettä suorittaneiden opiskelijoiden osuus. Moduulimalli etenee ja on täysimääräisesti käytössä kaikissa koulutuksissa kolmella vuosikurssilla. Koulutusten henkilöstö on tehnyt hyvää työtä moduulien kehittämiseksi toiminnallisiksi kokonaisuuksiksi. Toiminnasta kerätään palautetta, sitä arvioidaan ja muutokset näkyvät vuosittain seuraavissa toteutuksissa.

Opiskelijapalautteen mukaan suunta on oikea: moduulimalli jäsentään opiskelijan arkea, samanaikaisten opittavien asioiden määrä on pienempi ja ne kiinnittyvät samoihin moduulissa käsiteltäviin työelämän ilmiöihin. Yhteistyö työelämän kanssa on lisääntynyt. Tiivis moduulirakenne edistää myös opiskelijoiden hyvinvointia, kun ryhmäytyminen on kiinteä osa opintoja.

Opiskelijoilla on myös herännyt kasvava kiinnostus ottaa opintoja muiden koulutusten moduulitarjonnasta ja sitä tukemaan on yhtenäistetty HAMK-tasolla moduulien ajoitukset ja myös niihin ilmoittautuminen.

Ympärivuotinen opiskelu on lisääntynyt ja FUAS-kesäopinnot ovat kiinteä osa muuta lukuvuotta. Näiden lisäksi ympärivuotista opiskelua edistetään olemalla mukana ammattikorkeakoulujen yhteisessä kesälukukausi.fi tarjonnassa.

Menossa on suurin koulutukseen liittyvä muutos HAMKin historiassa ja sen toteutuminen strategian mukaisesti vuoteen 2020 näyttää realistiselta. Koko työyhteisö, johon myös opiskelijat kuuluvat kiinteänä osana, rakentavat uudistunutta koulutusta tavoitteiden suuntaisesti.

Biotalouden yksikössä Vihervuosi2016-teema kytkeytyi Lepaan opiskelijoiden opintoihin vuoden aikana useiden viheralaa, ympäristöä ja ympäristön arvoja esille tuovien tapahtumien kautta. Ikäinstituutin kehittämä luontoelämyspuisto toteutettiin Hämeenlinnan Linnanpuistoon, Lepaan kampuksen puistolle tehtiin Green Flag -auditointi, Kohtaamisten puisto Hämeenlinnan toripuistossa oli keskeinen osa kaupungin Taiteiden yö -tapahtumaa ja päiväkotilasten kanssa toteutettiin kaupungin keskustaan Vallin taskupuisto. Näissä esimerkeissä toteutui monenlainen yhteistyö erilaisten toimijoiden kanssa.

Kestävän kehitys käynnisti tutkintokoulutuksen toteutuksen verkkototeutuksena. Ajatuksena oli lähteä rohkeasti kokeilemaan uutta toimintatapaa eli mahdollistaa ympäristösuunnittelijan asiantuntijakoulutus ajasta ja paikasta riippumatta. Tavoitteena on ollut tarjota verkko-opintojen teoriaosuuksien lisäksi moduuliprojektien kautta käytännön osaamista. Yksilötehtävien lisäksi toteutuksissa on mukana myös tiimioppimista, keskustelutaitojen, yhteistyön ja organisointikyvyn kehittämistä. Opinnoissa hyödynnetään aitoja oppimisympäristöjä ja opiskelijoiden työpaikkoja eli havainnoidaan ja tutkitaan asioita ja ilmiöitä.

Hyvinvointiosaamisen yksikössä moduulirakenne toteutuu tutkintoon johtavassa koulutuksessa täydellä teholla ja siitä on saatu positiivista palautetta opiskelijoilta. Yhteistyö OmaHämeen (Kanta-Hämeen sosiaali- ja terveyspalveluiden muutosohjelma) kanssa on käynnistynyt. Työelämäpalveluna on käynnistynyt "haavanhoidon asiantuntijan erikoistumiskoulutus" (30 op) yhteistyössä kymmenen ammattikorkeakoulun kanssa. Ylemmässä ammattikorkeakoulussa käynnistyi uusi kulttuurialan koulutus "kulttuuri- ja taidetoiminta hyvinvoinnin edistäjänä". Kansainvälisten strategisten kumppaneiden kanssa yhteistyö on edennyt suunnitellusti. Vuoden aikana tuotettiin yhdessä Feevalen yliopiston kanssa 15 opintopisteen laajuinen "Succesfull Ageing" -moduuli, joka pilotoidaan kevään 2017 aikana. VIA-yliopiston kanssa on valmisteltu liikkuvuutta edistävää yhteistyöhanketta ja käynnistetty opettajavaihto.

Teknologiaosaamisen yksikössä valmistuneiden määrä oli tavoitteiden mukainen ja opintopistekertymät valtaosassa koulutuksia erinomaisia. Tähän vaikuttivat suotuisasti opiskelijoita aktivoivan tekemisen lisäksi mm. verkkopainotteisen opetuksen lisääminen, opinnäytetyöpajat sekä kesäopinnot, jotka ovat seitsemässä vuodessa vakiintuneet oleelliseksi osaksi tekniikan koulutusta. Syksyllä alkoi uusi ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtava koulutus "tulevaisuuden liikennejärjestelmät". Uusia, lupaavia yhteistyömahdollisuuksia alueen yrityksiin avaa käynnistynyt yhteistyö sekä Riihimäen-Hyvinkään Kauppakamarin että Yrityskiihdyttämö First Round Oy:n kanssa.

Sähkö- ja automaatiotekniikan opiskelijat aloittivat opintonsa tekniikkaprojektilla, jossa heti opintojen alussa opittiin tiimimäistä työskentelyä, projektityötä, vuorovaikutus- ja viestintätaitoja. Nämä kaikki yhdistyivät ammattialan teoriatiedonhankintaan ja käytännön tekemiseen. Projekti onnistui niin hyvin, että kaksi opettajaa olivat esittelemässä sitä vuoden 2017 alussa Higher Education Forumissa Soulissa otsikolla ”Muutos haastaa opettajan. Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus kehittyy moduulitotteutuksissa”. HAMKilainen tiimiopettajuus herätti kovasti kansainvälistä kiinnostusta.

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen yksikössä liiketalouden koulutuksessa on kehitetty uudenlainen oppimisen ja opettamisen cSchool-malli, jossa opiskelijat perehtyvät liiketalouden ilmiöihin aitojen, yksilöllisesti ohjattujen työelämäprojektien avulla. Työskentelyyn kuuluvat myös lyhyet pop up -luennot ja työpajat, joissa opiskelijat yhdessä ratkaisevat projektien haasteita ohjatusti. Lukuvuoden aikana cSchoolissa toteutettiin 51 projektia yli 40 toimeksiantajalle.

CSchool-projektien lisäksi yksikössä toteutettiin muitakin onnistuneita työelämäprojekteja, joista mainittakoon esimerkkinä muotoilun kolmannen vuosikurssin mallistoprojekti KAJO W16, joka esiteltiin laajalle yleisölle Merikaapelihallissa Helsingissä ja josta työelämän edustajat valitsivat vaatteita ja jalkineita esiteltäviksi omalla osastollaan Suomen Kädentaidot -messuilla Tampereella. Lasi ja keramiikan opiskelijoiden yhdessä Ammattiopisto Tavastian opiskelijoiden kanssa toteuttamat näyttelytyöt saivat Suomi 100 -statuksen ja ovat esillä keväällä 2017 Suomen lasimuseolla.

Ammatillisen opettajakoulutuksen yksikön vuoden kohokohta oli hyvät valmistuneiden määrät kaikissa koulutuksissa. Valtakunnallisesti henkilöstö teki paljon yhteistyötä opettajakoulutuksen kehittämiseksi erilaisissa verkostoissa, mm. OKM:n opettajankoulutusfoorumissa. HAMKin strategisen kumppanin VIA University Collegen kanssa toteutettiin opettajakoulutuksen yhteinen osio, jota jatkokehitetään edelleen laajempaan kansainväliseen kontekstiin hyödynnettäväksi. Digitaalisuutta on edistetty vahvasti mm. opinto-ohjaajakoulutuksen käynnistämisessä verkkototeutuksena.

20-vuotias opiskelijakunta uudisti strategiansa – painopistealueena jäsentyytyväisyys ja jatkuva oppiminen

Emma Kokkonen, Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan hallituksen puheenjohtaja 2016

Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta toimi vuoden 2016 aikana tiiviissä yhteistyössä Hämeen ammattikorkeakoulun kanssa. Opiskelijakunta oli aktiivisesti mukana koko korkeakoulun kehittämisessä muun muassa osallistumalla korkeakoulun sisäisiin työryhmiin, ja säännöllisiä tapaamisia johdon kanssa jatkettiin. Opiskelijanäkökulmaa tuotiin Hämeenlinnan korkeakoulukeskuksen muutostöihin, annoimme lausuntoja HAMKin toimintaohjeisiin sekä osallistuimme korkeakoulun tapahtumiin.

Korkeakoulun auditointi näkyi myös opiskelijakunnan toiminnassa. Autoimme haastateltavien opiskelijoiden hankkimisessa ja auditointiraportin julkaisun jälkeen osallistuimme jatkotoimenpiteiden suunnitteluun.

Yksi vuoden isoimmista projekteista oli opiskelijakunnan strategian uudistaminen. Uudessa strategiassa painotetaan entistä enemmän jäsentyytyväisyyttä sekä jatkuvaa oppimista. Myös vertaistuutorointia kehitettiin ja rakennettiin uusi Tuutorointi 2.0. -malli.

Alueellisesti pyrittiin vaikuttamaan paikallismedioiden kautta. Opiskelijakunta otti kantaa muun muassa VR:n lakkauttamiin junavuoroihin Hämeenlinnassa ja Riihimäellä sekä kuntien, yritysten ja opiskelijoiden yhteistyöhön toivottiin lisää panostusta. Kommentteja annettiin myös opintotukeen kohdistuvista leikkauksista.

Vuonna 2016 opiskelijakunta täytti 20 vuotta. Juhlavuosi näkyi muun muassa logon sekä ilmeen uudistamisena ja vuosi huipentui vuosijuhlaan joulukuussa Hämeenlinnan Raatihuoneella.

TYÖELÄMÄLÄHTÖINEN TUTKIMUS, ALUEVAIKUTTAVUUS JA KANSAINVÄLISYYS

Tutkimuksen, aluevaikuttavuuden ja kansainvälisyyden kehitysaskeleet vuonna 2016

Janne Salminen, vararehtori & Marja Räikkönen, kansainvälisen toiminnan päällikkö

Kansainväliset kumppanuudet ovat ammatillisesti profiloituneelle korkeakoululle, kuten HAMKille, keskeinen pilari muun muassa toiminnan laadun kehittämisessä.

Vuosi 2016 oli HAMKille erityisen merkittävä siksi, että muodostimme strategisten kumppaneidemme VIA University Collegen ja Feevale Universityn kanssa liittouman, Beyond Alliance for Knowledgen. Liittoumassa on muun muassa sovittu tutkimusyhteistyön vahvistamisesta edelleen. Verkostomaisten tutkimusyksiköiden ja yhteisen tutkimusohjelman rakentaminen käynnistettiin. Yhteisiä konkreettisia tutkimushankkeita on jo käynnissä. Esimerkiksi HAMKin Ohutlevykeskus avasi Feevalen kanssa yhteisen testausympäristön sääkestävyystestaukseen Novo Hamburgossa.

Uusi avaus alueen kansainvälistymisen näkökulmasta syntyi yhteistyössä Beyond-liittoumakorkeakoulujen toiminta-alueiden yritysten ja teknologiapuistojen kanssa. Tavoitteena on yritysten kansainvälistymisen edistyminen. Hankkeessa on mukana myös opiskelijoita. Yhteistyö tarjoaa heille hyvän mahdollisuuden paitsi hankkia yhdessä alaan liittyvää osaamista, myös kehittää kansainvälisyysosaamista. Liittoumassa sovitut yhteiset virtuaaliset opintojaksot tulevat tarjoamaan tähän lisävahvistusta. Näiden osalta ensimmäisiä pilotointeja tehtiin vuonna 2016. Virtuaalinen liikkuvuus tulee jatkossa siis lisääntymään, mutta ei korvaamaan perinteistä liikkuvuutta. Opiskelijoiden kansainvälisen liikkuvuuden lisääntyminen on yksi kansainvälistymisen nostoja vuoden 2016 toiminnasta.

HAMKin tutkimusyksiköiden toiminta terävöityi ja palvelujen tarvitsijat löysivät ne tuekseen. Ulkopuolista rahoitus kerrytettiin hyvin ja toiminnan tulevaisuus näyttää valoisalta. Tutkimustoiminnan esilletuontia varten avattiin uusi julkaisuportaali HAMK Unlimited, jonka toimitetut sisällöt ovat avoimesti kaikkien saatavilla. Nyt hamkilaisten on mahdollista julkaista monen tasoista tarinaa työstään: nopeista katsauksista aina vertaisarvioituihin soveltavaa tutkimusta esitteleviin artikkeleihin asti. Tarjolla on sisältöä suomeksi ja englanniksi.

HENKILÖSTÖ JA JOHTAMINEN

Uusi korkeakoulujohtamisen prototyyppi ohjaa toimintaa – kohti ammatillisesti profiloitunutta korkeakoulua

Heidi Ahokallio-Leppälä, vararehtori, henkilöstö- ja kehitysjohtaja

Hämeen ammattikorkeakoulussa käyttöön otettu osaamisen johtamisen toimintamalli perustuu pitkittäistutkimukseen, jonka aikana Hämeen ammattikorkeakoulussa on yhdistetty toisiinsa sekä strateginen johtaminen että henkilöstön kehittäminen. Jo nyt voidaan todeta, että Hämeen ammattikorkeakoulussa osaamisen johtamisen ja kehittämisen toimintamalli on tuonut muutoksia käytännön johtamistyöhön. Johtamistyöstä on tullut tavoitteellisempaa, kun strategioita, kehittämissuunnitelmia, kehityskeskusteluita tai osaamista ei nähdä enää erillisinä elementteinä vaan yhteen kietoutuneena systeeminä. Käytännön toiminnassa tämä tarkoittaa jatkuvaa keskustelua organisaation strategisista tavoitteista sekä eri toimintojen välisistä yhteyksistä.

Osaamisen johtamisen ja kehittämisen toimintamalli vaatii erityisen paljon johtajuudelta, koska se mahdollistaa tilanteen, jossa kukin työntekijä voi olla huippu omassa työssään ja omalla toiminta-alueellaan. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että jokainen voi tehdä mitä haluaa, vaan jokainen voi tehdä sitä, mihin pystyy ja kykenee organisaation tavoitteiden ohjatessa toimintaa. Uusi korkeakoulujohtamisen prototyyppi edellyttää kykyä entistä vuorovaikutteisempaan työhön, jossa päätökset syntyvät yhteisen keskustelun ja kehittelyn aikana rakentuvan uuden tiedon pohjalle. Johto ja esimiehet puolestaan tukevat yhteisöllisen osaamisen rakentamista, ylläpitämistä ja kehittämistä sekä strategioiden että tavoitteiden suuntaisesti. Osaamisen johtaminen ja kehittäminen edellyttävät organisaatiolta vuorovaikutteista ja kollektiivista johtamiskäyttäytymistä. Hierarkkiset johtamismallit voidaan vihdoin heittää romukoppaan.

Hämeen ammattikorkeakoulussa toteutettiin vuonna 2016 Parempi Työyhteisö (ParTy) -kysely. Voimme iloita erityisesti siitä, että hamkilainen lähiesimiestyö oli parantunut merkittävästi aiempaan kyselytulokseen (2014) verrattuna. Toki meillä on edelleen yksiköitä, joissa lähiesimiehet tarvitsevat tukea omalla kehittymispolullaan. Huolta aiheuttaa kuitenkin edelleen henkilöstön kuormittuminen, johon pyritään löytämään ratkaisuja paremmalla suunnittelulla sekä koulutuksen uusilla malleilla. Toki muistettava on, että uuden kehittäminen vie alkuvaiheessa enemmän energiaa kuin mitä se tuottaa.

Maailma ympärillämme muuttuu koko ajan. Johdon ja esimiesten tehtävänä on hahmottaa tulevaisuutta yhdessä organisaation toimijoiden kanssa, vahvistaa osaamisen kehittymistä tukevia olosuhteita sekä muuttaa strategiaa jatkuviksi uusiksi osaamistarpeiksi. Kokonaisvaltainen ja yhteistoimintaan perustuva kehittämistyö luovat myös yhteistä arvopohjaa, jossa koko organisaation toiminta on suunnattu tukemaan tuloksellisuuden ja työelämän laadun samanaikaista kehittämistä. Me täällä Hämeessä olemme luomassa hallitusohjelmankin mukaisesti uuden sukupolven korkeakoulua. Korkeakoulua, jossa tekee mieli oppia koko ajan uutta. Korkeakoulua, joka tullaan tuntemaan koulutuksen, soveltavan tutkimuksen, osaamisen ja modernin oppimisen sekä johtamisen korkeakouluna.

Pääluottamusmiehen katsaus vuoteen 2016

Toni Laitinen, tieto- ja viestintätekniikan lehtori, pääluottamusmies (OAJ)

Keväällä luottamusmiehet ja ylin johto palasivat lyhyen tauon jälkeen yhteiseen tapaamiskäytäntöön, joka palautti vuoropuhelun ja edisti avoimuuden ilmapiiriä. Myös pääluottamusmiesten osallistuminen muihin päätöksentekoryhmiin tuo esille niin kehittävää henkilöstön näkökulmaa kuin myös mahdollisia kipupisteitäkin.

Henkilöstöllä on myös lakisääteinen edustus työsuojelutoiminnassa. Kuluneen vuoden aikana työsuojelutoiminnassa on suoritettu työhyvinvointikysely, puututtu sisäilmaongelmiin sekä kuormittumisen ehkäisyyn.

Syksyllä opetuksessa otettiin käyttöön kahdeksan viikon periodit, ja tämä aiheutti paikoittain kuormitusta lyhytaikaisen työmäärän kasvaessa. Onneksi asiaan herättiin ja lähdettiin kehittämään korjaavia työaikamalleja. Myös VESiin sisältyvä työajanseurannan soveltaminen herätti kahvipöytäkeskusteluja, joskin järjestelmän tultua tutuksi aallot vaimenivat.

Muuttuvan sisäisen ja vähenevän ulkoisen rahoituksen aiheuttamat yt-neuvottelut koskettivat ensin Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen yksikön, sitten Biotalouden yksikön ja vuoden loppuessa myös Teknologiaosaamisen yksikön henkilöstöä. Tämä ei luonnollisesti voinut olla vaikuttamatta yhteisen välittämisen henkeen työpaikoilla.

Niukentuvat voimavarat pakottavat tekemään asioita uudella tavalla, ja toivottavasti hallittu muutos tuo lisää mahdollisuuksia vieläkin motivoivampaan tekemiseen. Opiskelijat ovat kuitenkin oppilaitoksen toiminnan keskiössä, ja heidän edukseenhan työpanoksemme tulee aina kohdentua.

TALOUS JA TILAT

Ammattikorkeakoulun talous on terve – korkeakoulukeskus rakentuu Hämeenlinnaan

Johanna Närhi, talous- ja hallintojohtaja & Tuomas Salonen, kiinteistöjohtaja

Rahoituksen leikkausten edelleen jatkuessa on taloudenpito vaatinut tarkkaa suunnittelua ja raameissa pysymistä. Vuosi onnistui kuitenkin taloudellisesti hyvin.

Vuosi 2016 oli Hämeen ammattikorkeakoulun toinen vuosi osakeyhtiöinä. Hallinnon ja talouden toiminnot ovat sujuvoituneet vuoden takaisesta, jolloin yhtiöityminen ja kuntayhtymästä konserniksi siirtyminen vaativat huomattavaa työpanosta.

Ammattikorkeakoulun liikevaihto vuonna 2016 (suluissa vuoden 2015 luvut) oli 49 (52) miljoonaa euroa, valmistus omaan käyttöön 0,2 (0,2) miljoonaa euroa sekä muun toiminnan tuotot 2,5 (2) miljoonaa euroa. Muut toiminnan tuotot ovat pääosin tilavuokria.

Toimintakulut vuonna 2016 olivat 51 (54) miljoonaa euroa. Henkilöstökulut olivat 33 (35) miljoonaa euroa, materiaalit ja palvelut 2,9 (3,4) miljoonaa euroa, poistot ja arvonalentumiset 3,7 (3,6) miljoonaa euroa ja toiminnan muut kulut 11,3 (12,2) miljoonaa euroa. Tilikauden tulos oli 544 594,84 (-254 095,87) euroa.

Ammattikorkeakoulun investoinnit olivat 4 (3,9) miljoonaa euroa. Uudisrakentamisen investoinnit olivat 1,7 (2) miljoonaa euroa, rakennusten peruskorjausinvestoinnit 1,1 (1) miljoonaa euroa. Opetuksellisia investointeja oli 1,1 (0,8) miljoonaa euroa.

Yhtiön tase on vahva ja sen maksuvalmius on hyvä.

Hämeen ammattikorkeakoulu Oy:n ja Hämeen ammatti-instituutti Oy muodostavat konsernin. Ammattikorkeakoulu omistaa ammatti-instituutin 100 %:sti. Konsernin yhteenlaskettu liikevaihto oli 54,2 (57,7) miljoonaa euroa. Tilikauden voitto oli 373 691,67 (50 859,99) euroa.

Kohti uutta upeaa korkeakoulukeskusta

Tilikauden aikana valmistuneet merkittävimmät investoinnit olivat opiskelija-asuntola Kivelän peruskorjaus Evolla sekä uuden opiskelijasaunan rakentaminen. Lepaalla tehtiin ruokala-asuntolan julkisivusaneeraus ja uusittiin ikkunat.

Korkeakoulukeskuksen rakentaminen aloitettiin Visamäessä toukokuussa. Hankkeessa rakennetaan uutta tilaa 4 900 m2. Olemassa olevien rakennusten yhdistämiseksi rakennetaan nivelosa, johon sijoittuu kirjasto ja yhteisiä palveluja. Lisäksi Lahdensivun kampukselta siirtyvän sosiaali- ja terveysalan koulutuksen erityistarpeisiin rakennetaan lisärakennus jo olemassa olevan rakennuksen yhteyteen. Hankkeessa tehdään muutostöitä myös olemassa oleviin rakennuksiin. Ravintolan kapasiteettia nostetaan ja henkilöstön työskentelytiloja kehitetään.

Hankkeen tavoitteena on tukea uudella tilakonseptilla myös pedagogista kehittämistä, henkilöstön työhyvinvointia sekä tilojen muuntojoustavuutta.

Lahdensivun kampuksen väki muuttaa Korkeakoulukeskukseen syksyllä 2017.

HÄMEEN AMMATTI-INSTITUUTTI OY

Hämeen ammatti-instituutin vuosi 2016

Ari Mikkola, Hämeen ammatti-instituutin rehtori

Hämeen ammatti-instituutti on luonnonvara- ja ympäristöalan ja sitä lähellä olevan elintarvikealan koulutusta antava oppilaitos. Oppilaitos tarjoaa myös liikenneopettaja- sekä johtamiskoulutusta. Ammatti-instituutin keskeisimmät toimintamuodot ovat nuorisolle ja aikuisille suunnattuihin perus-tutkintoihin johtava ammatillinen koulutus sekä ammatillinen lisä- ja täydennyskoulutus. Ammatti-instituutti on Hämeen ammattikorkeakoulu oy:n kokonaan omistama oppilaitos. Ammatti-instituutti tekee kiinteää yhteistyötä erityisesti ammattikorkeakoulun Biotalouden yksikön kanssa toimien samoissa tiloissa ja käyttäen yhteisiä resursseja.

Ammatti-instituutin opiskelijahankinta onnistui edelleen pienevistä ikäluokista huolimatta kohtuullisesti. Ensisijaisia hakijoita perustutkintokoulutukseen oli hieman edellisvuotta vähemmän. Nuorten tutkintoon johtavassa koulutuksessa ensisijaisia hakijoita oli 1,1-kertainen määrä aloituspaikkaa kohden. Ammatti-instituutin kokonaisopiskelijamäärä jäi hiukan alle järjestämisluvan mukaisesta 340 opiskelijan enimmäisopiskelijamäärästä. Tämä johtui pääosin edellisvuoden ennätysmäisestä määräs-tä valmistujia (140). Vuonna 2016 tutkinnon suoritti 124 opiskelijaa. Keskeyttäneiden määrä (43 opiskelijaa) oli hieman edellisvuotista korkeampi, mutta suuntaus on ollut aleneva. Nuorten perus-tutkintokoulutuksessa läpäisyaste nousi 78 %:iin, mitä voidaan pitää erittäin hyvänä saavutuksena.

Ammatillisten oppilaitosten järjestämisluvat uusittiin vuonna 2013. Sen seurauksena ammatti-instituutin järjestämisluvan rahoitukseen oikeuttava maksimiopiskelijamäärä alentui asteittain 375 opiskelijasta 340 opiskelijaan vuoteen 2016 tultaessa. Tämä yhdessä yksikköhinnan n. 7,7 %:n leikkauksen kanssa kiristi oppilaitoksen taloustilannetta. Kun vuoden aikana selvisi, että vuonna 2017 rahoituksesta tullaan edelleen leikkaamaan n. 12,5 % lisää, käynnistettiin syyslukukauden alussa koko ammatti-instituuttia koskevat yt-neuvottelut. Neuvottelujen seurauksena kahden henkilön työsuhteet irtisanottiin. Suuremmilta irtisanomisilta vältyttiin, koska ajankohtaan osui useita eläköitymisiä.

Ammatillisen koulutuksen tuloksellisuusrahoitukseen vaikuttavat mittaritiedot laskivat jonkin verran edellisvuodesta. Tulosindeksillä mitattuna Hämeen ammatti-instituutti oy oli tuloksellisuusrahoitusta saaneen 111 koulutuksen järjestäjän joukossa 62., ja suurin piirtein samalla tasolla muiden Kanta-Hämeen ammatillisten oppilaitosten kanssa. Vuonna 2015 sijaluku oli 57. Tuloksellisuuslukujen odotetaan paranevan tulevina vuosina, koska oppilaitoksessa on tehty pitkäjänteistä kehittämistyötä läpäisyasteen parantamiseksi ja keskeyttämisten vähentämiseksi. Oppilaitoksesta valmistuneiden työllistyminen oli hieman tavanomaista alemmalla tasolla, mikä on ollut seurausta yleisestä taloudellisesta tilanteesta. Määräajassa valmistuminen ja hyvä työllistyminen ovat keskeisiä tuloksellisuusrahoituksen perusteita.

Vuoden 2016 aikana toteutettiin oppilaitoksen sisäinen opiskelijapalautekysely sekä perustutkinto-opiskelijoille että valmistavassa koulutuksessa oleville. Kumpikin kysely osoitti, että opiskelijat ovat kohtuullisen tyytyväisiä saamaansa opetukseen ja palveluihin. Koko konsernin kattaneella henkilöstökyselyllä selvitettiin johtamiseen liittyviä kehittämistarpeita. Valtakunnallisesti osallistuttiin ammatillisen koulutuksen ja ammattikorkeakoulujen yhteistyön toimivuuden arviointiin. Vuoden lopussa vastattiin Koulutuksen arviointineuvoston mittavaan koulutuksen osaamisperusteisuutta, asiakaslähtöisyyttä ja toiminnan tehokkuutta mittaavaan kyselyyn.

Ammatti-instituutin toiminta alueen toisen asteen ammatillisten oppilaitosten kumppanuussopimukseen perustuvassa Välkky-verkostossa jatkui eri muodoissa. Välkky-verkoston ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa on käynnissä useita yhteishankkeita, joilla pyritään kehittämään mm. opettajien digitaitoja.

Created By
Hämeen ammattikorkeakoulu
Appreciate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.