Zeur Niet logo ontwerp

Dit is mijn logo ontwerp voor het koor Zeur Niet

Dit zijn mijn schetsen voor ZEUR NIET. Schets eerste schets is groot een Z van zeur en N van niet. mijn tweede schets is een person die zeur niet schreeuwt. mijn derde schets is een soort noten balk met de tekst zeur niet er op. De vierde is een verbod teken met zeur niet erop.

kleurschema

zwart vind ik muzikaal overkomen

rood komt veel voor op de site

wit zie ik terug komen op de site in hun kleding

3 variaties logo

De laatste is de definitieve logo. Ik heb er een muziek noot erbij gevoegd omdat het er dan meer bij past.

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.