Taalfouten Top 10

1. Hun hebben zich vanochtend verslapen.

2. We woude nog tegen je zegge dat je er goed uit ziet.

3. Het meisje die bij de inbraak was betrokken, heeft haar been gebroken.

4. Jij bent langer als mij.

5. De schrijver van het artikel vindt het zeg maar best wel heel erg onverantwoord als gewone mensen zoals jij en ik zelf vuurwerk mogen afsteken.

6. Dat word leuk als dat gebeurd!

7. ... dat het Brussel is.

8. Die doelde toen te zijn geweest omtrent...

9. Het lijkt me iig cool om bij jullie te komen werken

10.

Credits:

Created with images by FirmBee - "office notes notepad" • Alan Cleaver - "Alarm Clock 2" • MabelAmber - "shoe footwear sneakers" • ikbenik - "fireworks light colors" • Walkerssk - "manneken pis brussels belgium" • sebgqc - "Smiley relaxation ball" • Marco Raaphorst - "Puck Font"

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.