โครงการ : จิตอาสา พัดทศพิธราชธรรม หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ

บทที่ 1 บทนำ

โครงการ : จิตอาสา พัดทศพิธราชธรรม

ผู้รับผิดชอบโครงการ :

ระยะเวลาในการดำเดินการ : 9.00 น.- 12.00น. วันที่ 26 พฤษจิกายน 2559 ( 3ชม. )

1.1 หลักการและเหตุผล

จิตอาสาคือ ผู้ที่มีจิตใจเป็นผู้ให้อาจจะเป็นการให้สิ่งของให้เงินให้ความช่วยเหลือด้วยกำลังแรงกายแรงสมองซึ่งเป็นการเสียสละสิ่งที่ตนเองมีแม้กระทั่งเวลาเพื่อเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ให้แก่ส่วนรวม งานจิตอาสาเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการพัฒนายกระดับจิตใจให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ให้มีความเข้าใจเอื้อเฟื้อ หันมาทำกิจกรรมเพื่อสังคมมากขึ้น เพราะงานจิตอาสาเป็นสิ่งที่ให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ได้หันมาทำความเข้าใจในตนเองและสังคมเพิ่มมากขึ้น จะเห็นได้จากในปัจจุบันปัญหาสังคมเริ่มทวีความรุนแรงมากขึ้นทั้งทางครอบครัว ชุมชนและสังคม หากไม่รีบแก้ไขให้ทันท่วงที สังคมก็จะตกอยู่ภายใต้ความสับสนวุ่นวาย ซึ่งไม่ใช่เรื่องดีนัก แต่การสร้างจิตรสาธารณะให้เกิดขึ้นในหมู่เยาวชนได้มากเท่าไร สังคมแห่งการแบ่งปันเอื้ออาทรก็ยิ่งมากขึ้นเท่านั้น นอกจากการช่วยเยาวชนเหล่านี้ได้ปลดปล่อยพลังที่มีในตนเองแล้ว ยังเป็นการสร้างคุณลักษณะให้มีผลดีต่อสังคมอีกด้วย ซึ่งสอดคล้องกับการดำเนินการในเรื่องของคุณธรรมกับการพัฒนาประเทศในภูมิภาคอาเซียน โดยจะให้ความสำคัญในเรื่องของจิตอาสาในการพัฒนาประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งในประเทศไทย จิตอาสาในประเทศไทยนั้นถือว่า เป็นการให้ทานที่ทำให้เกิดความสุขทั้งแก่ผู้ให้และผู้รับ จิตที่เต็มไปด้วยความเมตตากรุณา ปรารถนาดีต่อผู้อื่นอยากให้เขาพ้นทุกข์ โดยไม่หวังประโยชน์สุข หรือผลตอบแทนให้แก่ตัวเอง เป็นจิตที่ทำด้วยความบริสุทธิ์ใจ รางวัลของจิตอาสา คือ ความสุขและ ความภาคภูมิใจในตนเองและเป็นคุณธรรมของพลเมือง

บรรยากาศภายใน

ซึ่งในวันที่ 13 ตุลาคม 2559 ที่ผ่านมาประเทศไทยได้พบกับความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ เมื่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จสวรรคต ซึ่งถือว่าเป็นช่วงเวลาที่โศกเศร้าที่สุดของประชาชนคนไทยทั้งประเทศ และในปัจจุบันทางสำนักพระราชวังได้เปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคม พระบรมศพฯ ซึ่งมีประชาชนที่มากจากทั่วสารทิศรอเข้ากราบถวายบังคม พระบรมศพฯ บริเวณท้องสนามหลวงเป็นจำนวนมาก ด้วยสภาพอากาศที่ร้อน และมีประชาชนต่อแถวเป็นจำนวนมากทางกลุ่มจึงได้เข้าร่วมกับโครงการพัดทศพิธราชธรรม ณ สวนโมกข์กรุงเทพ เพื่อได้ประดิษฐ์พัดคลายร้อนโดยมีหลักทศพิธราชธรรม หรือ หลักธรรม 10 ประการของพระมหากษัตริย์ติดอยู่บนพัด เพื่อนำไปแจกจ่ายประชาชนที่มาต่อแถวเข้ากราบถวายบังคม พระบรมศพฯ ณ บริเวณท้องสนามหลวง และให้ประชาชนได้อ่านหลักทศพิธราชธรรมที่เขียนอยู่บนตัวพัดอีกด้วย

ซึ่งการเข้าร่วมกันทำโครงการจิตอาสาพัดทศพิธราชธรรม ในครั้งนี้เป็นไปตามค่านิยมหลัก ของคณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ในเรื่องจิตสาธารณะ และการทำความดีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแก่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และการใช้จิตอาสาในการพัฒนาต่อยอดในด้านต่างๆต่อไป

ภาพบรรยากาศรอบๆ

1.2 วัตถุประสงค์

1.2.1 เพื่อพัฒนาตนเองในด้านจิตรสาธารณะ และทำความดีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแก่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ผู้เข้าร่วมกำลังวาดรูปลงไปในพัด
ผู้เข้าร่วมกำลังวาดรูปลงไปในพัด

1.2.2 เพื่อเรียนรู้วิธีการทำพัด และเพิ่มทักษะการเรียนรู้ในการที่จะนำไปสอนคนอื่นๆได้

1.3 เป้าหมาย

1.3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ

  • ประดิษฐ์พัด ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับทศพิธราชธรรม จำนวน 55 ใบ

1.3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ

  • ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับจิตสาธารณะ ร่วมกันทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ และการฝึกสมาธิในการทำงานต่างๆ สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการดำเนินชีวิตได้
มีการฝึกสมาธิขณะทำกิจกรรม

1.4 วิธีดำเนินการ

วิทยากรกำลังบรรยายเกี่ยวกับโครงการ
เตรียมการขณะกำลังทำกิจกรรม
เตรียมการขณะกำลังทำกิจกรรม
ขณะกำลังทำกิจกรรม
ฝึกสมาธิระหว่างกิจกรรม
ผู้ร่วมโครงการกำลังช่วยเก็บของ

1.5 งบประมาณ

1.6 วิธีประเมินผลโครงการ

บทที่ 2 การดำเนินโครงการ (ขั้นตอนการดำเนินงานทั้งหมด)

ขั้นตอนดำเนินงาน/กิจกรรมสำคัญ

บทที่ 3 ผลการดำเนินงาน

จากการเข้าร่วมโครงการครั้งนี้ ทางกลุ่มได้จัดทำพัดที่มีข้อความเกี่ยวกับทศพิธราชธรรมเพื่อนมอบให้กับหน่วยงาน....นำไปแจกจ่ายประชาชน ณ ท้องสนามหลวงจำนวน 60 อัน และได้ศึกษาทำความเข้าใจในเรื่องของหลักทศพิธราชธรรม สามารถนำความรู้มาใช้ในการเรียนและการใช้ชีวิตประจำวัน และนอกจากนี้ได้ฝึกการทำสมาธิก่อนการทำงานต่างๆ ซึ่งสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการทำงานต่างๆอย่างมีสมาธิ และการดำเนินชีวิตประจำวันอย่างมีสติ

เปิดโอกาสให้ผู้ที่เข้าร่วมได้แสดงความคิดเห็นต่อโครงการนี้

ในการจัดทำโครงการ พัดธรรมคลายใจ ผู้จัดทำโครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยคลายความร้อนให้แก่ผู้ที่ไปสนามหลวงและยังมีหลักธรรมทศพิศราชธรรมของพ่อหลวงให้อ่านภายในพัด ส่งเสริมให้เกิดการฝึกสมาธิและสร้างสรรค์ในการทำพัดคติธรรมอีกทั้งยังสอดแทรกสาระความรู้ ตลอดจนถึงแง่คิดในหลักธรรมต่างๆ รวมทั้งเพื่อปลูกฝังการดำเนินชีวิตตามหลักธรรมนี้และแนวทางในการปฏิบัติตนในชีวิตประจำวันอีกด้วย

บทที่ 4 สรุปผลและข้อเสนอแนะ

4.1 สรุปผล

การจัดทำโครงการพัดธรรมคลายใจมีวัตถุประสงค์ เพื่อ ส่งเสริมความเป็นจิตอาสาของคนในสังคมในการร่วมทำกิจกรรมอาสาประดิษฐ์พัดเพื่อมอบพัดที่แฝงไปด้วยหลักธรรมและหลักทศพิธราชธรรมและข้อคิดให้กลับกลุ่มคนในสังคมโดยจะนำไปมอบให้ประชาชนที่มาเคารพพระบรมศพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบริเวณสนามหลวงซึ่งพัดจะมีข้อความเกี่ยวกับหลักทศพิธราชธรรมซึ่งเป็นหลักการปกครองประเทศของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอยู่บนพัดซึ่งประชาชนที่ได้รับแจกจะได้ใช้คลายร้อนจากการต่อแถวเจ้าเคารพพระบรมศพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและยังได้อ่านหลักธรรมทศพิธราชธรรมไปด้วยเป็นการปลูกฝังให้ประชาชนคนไทยได้ตระหนักคิดในการนำหลักทศพิธราชธรรมไปใช้ในการดำรงชีวิตและอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างสงบและนอกจากนี้ในโอกาสอื่นๆก็สามารถเขียนหรือวาดสิ่งที่เป็นกำลังใจให้แก่ผู้ป่วยหรือผู้ประสบทุกข์ให้ได้รับข้อคิดและมีกำลังใจในการต่อสู้ใช้ชีวิตเปลี่ยนทัศนคติ อีกทั้งยังเป็นการฝึกสมาธิภาวนาให้กับผู้ที่อาสาเข้าร่วมโครงการพัดธรรมคลายใจเพราะในขั้นตอนการประดิษฐ์พัดนั้นจะแฝงไปด้วยการชำระจิตใจตั้งจิตสมาธิในการประดิษฐ์พัดธรรมคลายใจ จากการร่วมโครงการครั้งนี้ทางกลุ่มไดจัดทำพัดที่เกี่ยวกับทศพิธราชธรรมเพื่อมอบให้หอจดหมายเหตุพุทธทาสนำไปแจกจ่ายให้ประชาชน ณ ท้องสนามหลวงจำนวน 60 อันและได้ศึกษาทำความเข้าใจในเรื่องทศพิธราชธรรมสมารถนำความรู้ที่ได้มาใชในชีวิตประจำวันและนอกจากนี้ได้ฝึกทำการทำสมาธิก่อนการทำงานต่างๆซึ่งสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการทำงานต่างๆอย่างมีสมาธิและการดำเนินชีวิตประจำวันอย่างมีสติ

บรรยากาศภายใน

4.2 ข้อเสนอแนะ

4.2.1 ควรเพิ่มวันจัดโครงการให้มากขึ้นเพื่อลองรับผู้ที่สนใจ

4.2.2 ควรเพิ่มสถานที่จัดโครงการให้มากขึ้นเพื่อขยายความคลอบคลุมของโครงการ

บรรยากาศภายใน

4.3 ประเมิณผลความสำเร็จโครงการ

4.3.1 จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการตามเป้าหมายของการรับลงทะเบียน 60 คน ตามระยะเวลาที่กำหนดในการรับการลงทะเบียนที่จุดลงทะเบียน ตั้งแค่เวลา 9.30 น ถึง 10.00 น

4.3.2 ประเมิณจากจำนวนพัดธรรมคลายใจที่ประดิษฐ์สำเร็จจากผู้มาเข้าร่วมโครงการได้ตามจำนวนที่ต้อง การคือ 60 ชิ้นและได้นำไปบริจาคแจกจ่ายให้แก่ประชาชนบริเวณสนามหลวงได้ใช้

4.3.3สถานที่จัดโครงการหอจดหมายเหตุพุทธทาสสามารถลองรับจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการได้อย่างเหมาะสมตามจำนวนผู้เข้าร่วม

รูปภาพการดำเนินโครงการพัดทศพิธราชธรรม

Created By
Bier Vra
Appreciate

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.