Wind energie NaOmi pijpers

Wind energie - er werd vroeger wind gewekt met molens . We hebben nu wind molens die wit zijn .

Wind molens dicht bij elkaar . Zie het plaatje . Ver af lijkt het dicht bij elkaar en dicht bij lijkt het ver van erlkaar

Wind- molens zijn er belangrijk in ons leven. De wind molens worden gebruikt om graan en meel mee te malen, water mee te pompen.

De eerste wind molen werd gebouwd in 1183. In europa. De Egyptenaren ontdekten hoe ze met zielen gebruik konden maken van de wind. De geschiedenis van de energie word al duizend jaren gebruikt, om kracht van de wind te gebruiken voor schepen.

Credits:

Created with images by lreis - "wind torres energy" • Ben_Kerckx - "nature windmills netherlands" • Hans - "windmill mill wind power" • SiebeSchootstra - "Windmolen" • Hans - "spike wheat cereals" • FaceMePLS - "Kunstwerken van zwerfafval"

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.