Lavangsnes Byggeprosjekt

Her slo vi an tonen med å ordne vegg på øversia - brukte panel fra lageret. Vi malte gulv i krok, snudde flygelet og flyttet det inn mot krok.

Stella og Oskar fanger to ørner!

Frie som fugler....

Og litt kos hos bestemor:-)

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.