Loading

I det følgende finder du masterplanen for Struers bymidte. Planen har til formål at fastsætte nogle kort- og langsigtede visioner for bymidtens udvikling. God læsning!

Historie

Struer er placeret smukt for foden af morænebakkerne ved fjorden. Havnen, slusen og teglværkene har historisk set været byens levebrød og ankerpunkter. Byens store rekreative elementer var fjorden og Ådalen, der strakte sig fra bakkelandskabet og helt ind til byen

Byens struktur ses tydeligt i bydannelse koncentreret omkring hovedgaden, Østergade, der forløber parallelt med jernbanen og kystlinjen. Midt på hovedgaden krydser Kirkegade op til toppunktet med kirken. I lavningen vest for centrum trækker Anlægget det grønne helt ind til Torvegade centralt i bymidten.

FORBINDELSER OG SAMMENHÆNGE

Struer består i dag af parallelle gadeforløb uden tydelig tilknytning til hinanden. Jernbanen adskiller byen fra havnen. Der er udpeget seks nye forbindelser fra by til vand på tværs af Smedegade, Østergade og jernbanen, som skal styrke sammenhængen i bymidten og forbinde handelsmiljø, gågade og havn. Tværforbindelserne får hver især sin egen identitet og karakter, og derigennem skabes genkendelighed og orientering i bymidten.

REKREATIV FORBINDELSE - En rekreativ grøn forbindelse mellem lystanlægget og lystbådehavnen

KULTURFORBINDELSEN - Forbindelse mellem bakken og vandet - fra kirken, over det nye byrum til rådhuset, brobuerne og vandet

HAVNEFORBINDELSEN - Porten til havnen, der forbinder biblioteket via Fiskergade til hovedporten til havnen, hvor regnvand og fjordvand mødes.

MUSIKFORBINDELSEN - Forløbet forbinder musikstederne, Folkets Hus og Musikskolen ned til byens nye eventplads for store samlinger, Byens Plads samt det storslåede fjordlandskab

LYDFORBINDELSEN - Forbindelse mellem stationen, Campus Struer, udviklingsområde og kulturoplevelser på havnen. Forbindelsen strækker sig ud ad bymidten og kobler til Sound Hub Denmark, Bang & Olufsen og Harman.

KYSTFORBINDELSEN - Forbindelse til rekreativ sti langs Kilen - en blågrøn forbindelse

SYNERGI MELLEM BYFUNKTIONER

Struer Bymidte rummer mange tilbud og funktioner, som ligger i tilknytning til handelsmiljøet i Smedegade og gågaden, Østergade. Via tværforbindelserne sammenbindes funktionerne med gågaden og vandet. Flere funktioner har potentiale for synergieffekt og samarbejder, fx. Folkets Hus og Musikskolen, samt Lydens By Sekretariatet og det nye byrum, eller Struer Gymnasiums lydentusiaster og en omdannet stationsbygning med lydværksted. Disse synergier bindes op og udfoldes i tværforbindelserne. Tværforbindelserne styrker således bymidtens forudsætning for at facilitere samskabelse på tværs af byens funktioner. Bymidten og dens tværforbindelser giver plads til nye initiativer, kreativitet og oplevelser. En styrket kobling og synergi mellem Struers forskellige byfunktioner bidrager til den sammenhængende bymidte, der er interessant at bevæge sig i og rig på byliv og oplevelser.

ET SAMMENHÆNGENDE HANDELSMILJØ -BAGSIDEN VENDES TIL FORSIDE

Bymidtens handelsliv er aktivt og velfungerende og gågaden er smuk og af høj kvalitet. Der er med de nye havnebyrum skabt god sammenhæng med havnen.

Ankomsten til bymidtens handelsmiljø og gågade foregår primært ad Smedegade. Denne handelszone mellem gågaden og Smedegade fremstår i dag med et broget "bagside-udtryk", der bærer præg af en udflydende parkeringsplads, dagligvarebutikker samt gågadens butikkers bagindgange. Rummet er diffust og uden tydelig orientering eller markeringer af udstillingszoner, opholdszoner og forbindelseszoner. Der er dog nyligt sket en opgradering af byrummene, som har styrket opholdsmulighederne i de nære udearealer til butikkerne.

Smedegade-handelszonens ”bagside-karakter” har potentiale for at udvikles til en smuk og attraktiv ankomst til handelsmiljøet. Området skal være et dynamisk handelsområde af høj kvalitet med både parkering, ophold og aktivitet i en helhedsorienteret handlesoplevelse. Bagsiden vendes til forside.

FORBINDELSER SYR BYMIDTEN SAMMEN

Ved ankomst til byen fra henholdsvis lystbådehavnen, udviklingsområdet på erhvervshavnen, togstationen eller parkering skal tværforbindelserne skabe tydelig orientering i bymidten og styrke intuitiv wayfinding.

Turister, arbejdende og besøgende i Struer skal have en oplevelse af en sammenhængende og let tilgængelig bymidte, der understøtter lysten til at gå på opdagelse i byens mange tilbud og bymæssige kvaliteter.

Tydelige tværforbindelser understøtter intuitiv wayfinding og kobler til byens ankerpunkter, stationen, lystanlægget, Smedegade og Østergade samt havnen.

Koblingspunkter er vigtige overgange, som skaber sammenhæng i bymidten. De skal bearbejdes i form af tilgængelighed og synlige rumlig sammenhænge i materialer, belysning og beplantning.

Små oplevelsespunkter i krydsningen mellem tværforbindelserne og gågaden er steder for omskiftelige oplevelser med lyd, lys, leg eller ophold, der understøtter et spændende gågadeforløb og på samme tid kobler til tværforbindelserne.

BLÅ OG GRØNNE FORBINDELSER

VIND OG VAND - BYENS ELEMENTER

Vandet bevæger sig fra landskabets toppunkt via Ådalens lavning og vejene mod havnen. Fra vejene samles vandet under brobuerne og løber til sidst ud i havnen. Historien om vandets bevægelsesveje ved skybrud mod havnen har potentiale for at blive synlige fortællinger i bymidten, som de bliver det i det nye byrum på havnen, Byens Plads og Lydens Have.

Ikke bare vandet, men også vinden er et kraftigt og tydeligt element i Struer. Vestenvinden suser ind gennem Smedegades åbne rum, og gør det koldt og forblæst. Der er stort potentiale for at nedbryde denne vindsluse ved at arbejde med læskabende rumligheder og etablere et godt mikroklima, der giver mulighed for ophold og aktivitet i det centrale byrum.

DET GRØNNE STRØG TRÆKKES IND I BYMIDTEN

Bymidten begrønnes ved at trække det grønne strøg helt centralt ind i bymidten. Som de historiske kort viser, har der tidligere været en mere grøn bymidte og ved at begrønne parkeringsområdet, etableres en sammenhængende grøn og rekreativ forbindelse fra Lystanlægget til Lydens Have og fjorden.

LYS- OG LYDSPOR

LYDSPOR FORBINDER BY OG HAVN: Lyd i byen skal forstærke den sammenhængende by med oplevelser og byliv tæt integreret med bymidtens hverdagsliv.

LYSSPOR LEDER TIL VANDET: Vigtige byrum og forbindelser i bymidten fremhæves gennem særlig belysning.

VISION

STYRKE STRUER SOM LYDENS BY

Struer er Lydens By, og det skal opleves, når man ankommer til byen, når man bevæger sig og opholder sig i bymidten. Integrering af lyd i byen har til formål at understøtte byliv, oplevelser og lyst til ophold i bymidten. Der peges på en række steder, hvor der kan integreres lyd - det samlede lydbillede vil dog se meget mere enkelt og simpelt ud, idet de fleste lydsteder er midlertidige og derfor ikke vil være aktive samtidigt. Stationen er ankomsten til Lydens By og kan danne ramme om et eksperimentarium for lyd og kunst, hvor borgere og professionelle kan udfolde kreativitet og samskabelse. Stationen har potentiale for at udvikle sig til et stærkt varetegn og port til Struer. Brobuerne er porten til vandet, og ved særlige lejligheder transformeres vindens og vandets lyd her til en stormfuld og dramatisk lydoplevelse, der markerer dette særlige sted. De vigtige tværforbindelser, der forbinder byen og vandet er udpeget, som bymidtens lydspor, hvor lydspots - eller lydsteder - integreres i byrummene. Det gøres ved at vælge lyd, der understøtter det pågældende byrums skala og karakter, der arbejdes med midlertidige steder, sociale lydrum og stille lydrum med naturlig lyd alt efter, hvad byrummet og konteksten lægger op til. I gågadeforløbet kan der integreres midlertidige lydspots, hvor tværpassagen krydser gågaden. Installationer, der inviterer til leg, opdagelser og interaktion bidrager til bylivet i handelszonen. De individuelle 'lydspots' henvender sig til forskellige målgrupper - gerne flere i samspil - eksempelvis børn, unge, seniorer, pendlere og turister.

BYMIDTEPLAN

TVÆRFORBINDELSER

Visionerne viser, hvordan der skabes tydelig orientering og sammenhæng i bymidten. Tværforbindelserne har hver sin identitet og karakter, og etablerer klare forbindelser mellem Smedegade, gågaden og havnen. Tværforbindelserne skaber tilgængelighed på fodgængernes præmisser i ét sammenhængende belægningsmateriale, der binder på tværs henover smedegade og fungerer som hastighedsdæmpende bump og fodgængerovergange. I Bredgade markeres de to kryds i belægningen for at skabe en tydelig og fodgængervenlig overgang og forbindelse til handelszonen. Hver tværforbindelse har sin egen beplantningsstruktur, der fortsætter det eksisterende princip, hvilket giver differentiering imellem gaderne og god orientering og wayfinding i bymidten. Bymidteplanen viser, hvordan omdannelse af parkeringsplads på P2 kan blive til en grøn og aktiv handelszone gennem integrering af ophold og leg samt læ for vestenvinden. Det vil fortsat være muligt at parkere på P2.

LILLETORV

I visionen er Lilletorv fortsat et vigtigt koblingspunkt mellem Vestergade og Østergade samt til lystbådhavnen. Denne sammenhæng styrkes ved at nedtone trafikken og henover Lilletorv gennem omlægningen af belægningen. Belægningen skal brede pladsrummet ud fra centrum af pladsen til facaderne. Derudover flyttes kunsten for eksempel til stationsforpladsen, hvor den vil markere ankomsten til Struer By. Dermed genetableres den visuelle og rumlige forbindelse mellem Vestergade og Østergade, og byrummet åbnes op for plads til caféliv og oplevelserne med lyd.

LÆ GIVER OPHOLD OG BYLIV I HANDELSZONEN

En sammenhængende by skabes ved at nedbryde parkeringsbåndet, som det hul det danner i bymidten i dag. Det gøres ved at integrere nye aktiviteter og mulighed for ophold på parkeringspladsen, men også ved at etablere klare forbindelser på tværs, der forbinder Smedegade, gågaden og havnen. Der etableres ophold i læ for vestenvinden og mulighed for at nyde morgen-, eftermiddags- og aftenssolen. Opholdsbænke indenfor synsvidde af legeområder med balancestubbe, gynger og hængekøjer.

OPHOLD OG AKTIVITETER FOR ALLE

De grønne bakkeøer integrerer oplevelser for alle i bymidtens centrale handels- og parkeringsområde. Skråningerne henvender sig til børnefamilier med løb og leg i græsset, hop og balancegang mellem stubbene eller en gyngetur mellem de blomstrende buske. Forældre kan overskue legeområdet, mens de slapper af på opholdskanten. Større børn og unge slænger sig på de solvendte skråninger, spiser mad og hænger ud i græsset. De store piger venindesnakker på gyngerne og betragter drengene, som skater på belægningsfladen. Voksne nyder en kop kaffe på bænken, der vender mod eftermiddagssolen - en pause på vej hjem fra arbejde inden turen går forbi dagligvarebutikken. Seniorer tager et stille hvil på træbænken og luner sig i formiddagssolen i læ under de duftene blomstrende træer.

NYT BYRUM

BYMIDTENS BYRUM

Østergade er Struers handelsåre og aktive gågadeforløb. Tre vigtige byrum knytter sig til gågaden, henholdsvis Rådhuspladsen, Lilletorv og Østergade 16. Rådhuspladsen og Lilletorv er begge mindre, klassiske og formelle pladser, der anvendes til mindre events og samlinger i byen. Østergade 16 skal tilføre nye kvaliteter, andre oplevelser, stemninger og anvendelsesmuligheder. Struers nye byrum ved brobuerne, Byen Plads, bliver en markering af porten til havnen, og et åbent samlingsrum for store forsamlinger med det grandiøse fjordlandskab som scene og brobuerne som ryg. Her er man i nærkontakt med elementerne - vandet og vinde. Tegltorvet, forpladsen til Folkets Hus, er byens musikalske og kulturelle, koncert og eventplads. Et åbent rum med fleksibilitet overfor forskellige indtagelser og med potentiale som koblingspunkt mellem Folkets Hus, Musikskolen og Biblioteket. Stationsforpladsen er i dag en parkeringsplads, men har potentiale som en tydelig og varm velkomst til byen - en markering af Lydens By.

Pladsen mellem rådhuset og Smedegade i Struer skal omdannes til et multifunktionelt byrum, som skal invitere til ophold og leg, blandt andet ved hjælp af en markant lydinstallation og virtuelle virkemidler.

Området kommer til at rumme en markant lydinstallation i form af tre stemmegafler i op mod seks meters højde, som forbipasserende kan spille på. Ved foden af installationerne kan man opleve, hvad man kan kalde digitalt vand – interaktive skærme, der reagerer virtuelt på berøring og lydbølger fra stemmegaflerne (se nedenfor). Stemmegaflens udforming er ikke endelig.
Digitalt vand

Det nye byrum kommer til at strække sig fra pladsen foran SuperBrugsen, ned til Østergade foran rådhuset og ud til bygningerne på begge sider, markeret af en ensartet belægning. Smedegade passerer igennem området som en sivegade, hvor fodgængere har fortrinsret.

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a copyright violation, please follow the DMCA section in the Terms of Use.