ศาลาธรรมธัชนะ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

เคยมาลานธรรมกันหรือยังจ๊ะ?

อาจารย์ ดร.สไวได้หารือกับอาจารย์สนั่นว่าจะสร้างศาลาหลังหนึ่งขึ้นเพื่อให้นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ได้ใช้ประกอบพิธีทางศาสนา และกิจกรรมอื่นๆ

รู้ไหมจ๊ะลานธรรมสร้างมากี่ปีแล้ว
ศาลาธรรมธัชนะสร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2523
ลานธะรมมีอะไรน่าสนใจบ้าง ไปดูพร้อมๆกันเลย
เป็นสถานที่ทำงาน
เย็นสบาย
ร่มรื่น
สวยงาม
มีเพื่อนที่แสนน่ารัก
เป็นสถานที่ที่ใช้ในพบปะเพื่อนๆ
สถานที่ประกอบพิธีทางพุทธศาสนา

นอกจากนั้นอาจารย์สไวและอาจารย์ยังมีวัตถุประสงค์ในการสร้างศาลาแห่งนี้ขึ้นเพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทิตาคุณต่อครูบาอาจารย์ ผู้มีอุปการคุณ คือ"สวนวรรณพฤกษ์"

จัดทำโดย

นางสาว ป่านจรี กะจะนอก 570112010070

นาย กสินชัย สว่างศรี 570112010061

อย่าลืมมาหาพี่เต่าที่ลานธรรมนะคับ 🐢

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.