Aura Centre de Dia Salut i benestar

Un centre de dia qualsevol, sinó un centre de dia que combini la qualitat, funcionalitat, comoditat i el disseny amb les noves tecnologies per la rehabilitació i exercitació en la memòria, la lògica, la coordinació, el llenguatge i la salut física.

Oferint un ventall de recursos multi sensorials amb ambientació de la muntanya i el mar, teràpies naturals i fisioteràpia, menjar saludable, serveis d’higiene personal, serveis mèdics i psicològics, desenvolupament d’idees i activitats socials, jocs i tallers d’exercitació mental, lectura, manualitats, pintura, cinema i oci. Amb un personal format en Servei de Qualitat.

Rehabilitació i Exercitació

Millors professionals a la teva disposició

Oferta gastronòmica saludable

Dietes variades i personalitzades

Relacions Socials

Noves amistats, grups socials, diversió en grup i molt més.

Massatges terapèutics

Aplicant tècniques ayurvediques

l'Essència del luxe

Credits:

Created with images by congerdesign - "eat carrots peas" • tremaestro - "massage therapy candles towels"

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.