การเปลี่ยนเเปลงพฤติกรรม mAKE A DIFFERENCE PROJECT

เปลี่ยนเเปลงพฤติกรรมของ

นาวสาวสุกัญญา นาวา คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สาขารัฐประศาสนศาสตร์ ปี 3

จัดทำโดย

นายวุฒิชัย กองสุข 570112010012

ความเป็นมาในการพัฒนา

เนื่องจากต้องมีการพัฒนาในเรื่องภาวะผู้นำ เพราะยังมีบางส่วนที่ต้องต้องเพิ่มทักษะ หรือเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับภาวะผู้นำ เพื่อที่จะนำพาเพื่อนๆไปในทิศทางเดียวกัน ดังนั้นจึงหาเเนวทางในการพัฒนาภาวะผู้นำให้ดีขึ้นกว่าเดิม

สภาพก่อนที่จะพัฒนา

 1. เผด็จการ
 2. พูดจาตรงไปตรงมาไม่รักษาน้ำใจ
 3. พูดจาหยาบคาย
 4. ชอบข่มขู่เพื่อนในกลุ่ม

เป้าหมายในการพัฒนา

 1. มีความเป็นผู้นำมากขึ้น
 2. พูดจาสุภาพมากขึ้น
 3. ฟังเหตุผลของผู้อื่นมากขึ้น
 4. นำพาเพื่อนในกลุ่มไปในทิศทางเดียวกันมากขึ้น

วิธีการพัฒนา

สังเกตพฤติกรรม เเละให้เรียนรู้ด้วยตนเอง มีการเตือนสติในข้อผิดพลาดของเขา ในระยะเวลา 2 เดือน มีการเปลี่ยนเเปลงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆมีการทำงานเป็นทีมมากขึ้น รับฟังความคิดเห็นหรือข้อเสนอเเนะของเพื่อน อีกทั้งนำพาเพื่อนในกลุ่มไปในทิศทางเดียวกันได้

ผลจากการพัฒนา

 1. มีความเป็นผู้นำมากขึ้น
 2. พูดจาสุภาพมากขึ้น
 3. ยอมรับฟังความคิดเห็นเเละข้อเสนอเเนะของเพื่อนในกลุ่ม
 4. สามารถนำเพื่อนในกลุ่มไปในทิศทางเดียวกันเเละดีขึ้นกว่าเดิม

ปัญหาในการพัฒนา

ความสนิททำให้อาจจะบอกอะไรค่อนข้างยาก

สิ่งที่ทำให้การพัฒนาประสบความสำเร็จ

 1. มีการเข้าใจได้ง่ายในเรื่องที่อธิบาย
 2. มีความรับผิดชอบ
 3. ทำงานรวดเร็ว
 4. มีความไว้ใจซึ่งกันเเละกัน
 5. มีความช่วยเหลือกัน

Credits:

Created with images by okchomeseller - "Car Show" • Nikiko - "malinois dog animal" • cocoparisienne - "strommast current energy" • Eumelinchen - "lake autumn water" • ArtsyBee - "race car driver man 1910" • Unsplash - "steering wheel old" • kla3950 - "ship thailand the island" • s9234460 - "cat mia pet gel reviews" • hosynth - "sea view woman back" • nateOne - "Thank You"

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.