٥ نهێنیترین شوێنه سه ربازیەکان Editor : zana abdulmutalib

1- gora yamanto

گۆرا یامانتاو (ڕووسیا) یامانتاو بە رزترین شاخە لە بە شی باكور كە به شاخێكی خراپ ناو دە برێت ، كه له ساڵی ١٩٩٠ چهند كارێكی حوكمە تی ڕووسی لهم ناوچه یە له لایهن مانگه دهست كرده کانە وە بینرا ! ههروهها جێی باسیشه كه حوكمه تی ڕووسی ههرگیز بە رپرسیارێتی ئه م ناوچه یە ناگرێته ئه ستۆی خۆی ! باشه ئهبێت چی بێت ؟ ئهمه بنكه یە کی سە ربازی نهێنییه ، كه دهوترێت سهرچاوهكانی ئە تۆمی تێدا پهره پێدە درێت و درووست دهكرێت !

بهڵام ئهم ناوچه یە لهوە ش زیاتره ، كه له بهرزایی چیاكه چه کە ئهتۆمییه کانی تێدا جێگیر كراوه و له ئاماده باشی دایه بۆ ڕوودانی ههر ڕووداوێك . كه ئە م چه کە ئهتۆمییانه ی كه لێره دان به تهواوه تی ههموو ناوچه کە ئە سووتێنێ و كاولی دە کات !

2- sania baes

سانیا به یس (چین) كه یە كێكه له ناوچه گە شتیارییه به ناو بانگە كانی وڵاتی چین بە ڵام ئە وان تە نها نین لە م دوورگە یه ! كه له ژێر زە وییە وه و بهشێوە ی تونێلێكی زۆر قووڵ درووست كراوه ٢٠ چە كی ئە تۆمی و كڵاوە ی ئە تۆمی زۆر پهرە سە ندووی تێدایه ! كه له بە شی باكوری دە ریای چین بە شێوە یهكی زۆر تووند پارێزگاری لێدە كرێت ! كه چە ند جارێك تاقیكردنە وه سە ربازییە كان لە م دە ریایهدا بینراوه به دە گمە ن . و ههروە ها به پێی چە ند دزه پێكراوێك به كۆی گشتی ٩٢ ڕۆكێتی ئە تۆمی تێدایه كه ١٢ دانە یان له جۆری (JL-2) و له داهاتوودا دە توانێت چە ندین فڕۆكە و چە كی پێشكە وتووی تێدا ههڵ بگیرێت .

3- porton down

پۆرتۆن داون (بە ریتانیا) كه كە وتۆته ویڵتشایر له بە ریتانیا كه له نێوان ساڵانی ١٩٤٥-١٩٨٩ زیاتر له ٣٤٠٠ كە س تاقیكردنە وە یان لە سە ر كرا لە م ناوچە یه ، كاتێك كه تاقیكردنە وه كیمییایە كه كرا زۆربە ی كوێر بوون ! و هە ر لە و شوێنە دا چارە سە ری نە خۆشی ئیبۆلا دۆزرایە وه له ئە ورووپا . ههروە ها چە ندین تاقیكردنە وە ی سهیر لە سە ر ئاژە ڵان دە كرا لە سە ر بنە مای ئیڤلوشن !

4- paein gup

پاین گاپ (ئوستورالیا) كه له لایە ن حوكمە تی ئە مریكی و ئوستوڕالی درووست كراوه و نهۆمی ژێر زە مینیشی ههیه ! كه زۆرێك له سە رچاوە كان پێیان وایه كه مانگه دە ستكردە كانی ئە مریكا سیخوڕن بە سە ر ناوچە كانی چین-ڕووسیا-ڕۆژهە ڵاتی ناوە ڕاست و كیشوە ری ئوستوڕالیا بە شێوە یە كی گشتی دە كات . لە م ناوچە یه فڕینی فڕۆكه له دووری ٥ میلهوه قە دە غە یه ، كه بە شێوە یە كی زۆر سە یر هێچ ئامێرێكی ئە لیكترۆنی و بە ڵگە یە كی تێدا نە دۆزراوە تە وه ! شێوه جوگرافیە كە ی وا ههڵکە وتووه كه لە نێوان بە رز و نزمی دایه و له هە موو سە رچاوە یە كی ئاو دووره و هیچ كە ناڵێكی ئاوی بۆ ناگوێزرێتە وه ! و چە ند درۆنێكی بچووك واته فڕۆكە ی بچووك به بە ردە وامی چاودێری ناوچە كه دە كە ن .

5- dogway ( arena 51 )

ناوچە ی دۆگوە ی (ئە مریكا) دوو مانگ دوای ئە وە ی كه یابانیە كان هێرشیان كرده سە ر دە ربە ندی پێرڵ ناوچە ی دۆگوە ی دامهزرا ، له ژێر سە ركردایە تی فرانكلین ڕۆسڤێلت . كه ناوچە یە كی زە بە لاحی هێندە ی دوورگە یە كی ئاسایی داگیر كردووه ! لە م ناوچە یە دا دهست كرا به تاقیكردنە وه بایلۆجی و كیمییایە كان كه گە ورە ترین نهێنی سووپایه ، و پاشان فڕۆكە خانە ی تێدا درووست كراو و ناوێكی نوێ بۆ نهێنیە كی زۆر ! كه ناونرا (ناوچە ی ٥١ ) پڕنهێنیترین ناوچە ی سە ر زە وی ! كه بە شێوە یە ك بیناو تە لارسازی تێدا كرا كه مرۆڤ به چە ندین ساڵی تر پێی دە گات ! بۆیه ئە مریكا چە ند گووندێكی ئە ڵمانیا و یابانی كاول كرد بە و چە كانە ی كه لە و ناوچە یە دا بە رهە م هێنرابوو .

به هە رحاڵ ئە م بابە ته به چە ند دێڕێك كۆتایی نایه ....

Editor : zana abdulmutalib

Source

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.