Loading

Projektsamverkan i norra Bohuslän. Tema utveckling och kompetensförsörjning

Engagemang och synergier

Den 25 mars samlades projektledare och tjänstepersoner från projekt inom utbildning och kompetensförsörjning i kommun och region för att byta erfarenheter. Bakgrunden är situationen i norra Bohuslän, med extra fokus på Strömstad, som drabbats hårt av pandemins effekter med ett näringsliv dominerat av besöksnäring och gränshandel.

Projektledare för sju olika satsningar berättade om sina uppdrag och öppnade för frågor och samtal. Sju projekt som direkt eller indirekt möter utmaningar för människa, företag och samhälle i spåren av pandemin.

Dessutom presenterades etableringen av landbaserad laxodling i Sotenäs med sitt potentiellt enorma behov av arbetskraft inom några år.

Samtliga projekt handlar på ett eller annat sätt om utveckling och kompetensförsörjning. Målgrupperna och perspektiven för projekten skiftar - barn och ungdomar, arbetslösa och anställda, företag och specifika branscher.

I många fall överlappar projektens syfte och mål delvis varandra. Det var därför mycket värdefullt för oss som arbetar i projekten att få koll på vad som händer i ”systerprojekten”. / Richard Holm

Det är dock inte bara de som konkret arbetar inom projekten som har nytta av den här överblicken. Därför medverkade även representanter från Arbetsförmedlingen, Lernia, Almi väst, Västra Götalandsregionen, samt arbetsmarknadsenheten, studie-/ yrkesvägledare och näringslivsutvecklare från kommunerna i Tanum, Munkedal, Sotenäs, Lysekil och Strömstad. Sammanlagt deltog över 30 personer.

Många deltagare fick insikter om vilka satsningar och personer det finns potential att samarbeta med över projektgränserna. Aha-upplevelser om synergier som kommer leda till nya kontakter och samarbeten som berikar resultaten.

Följande projekt presenterades.

Mejla gärna respektive projektledare för att undersöka potential till samverkan. Länk finns till alla presentationer.

Klicka här för att komma till samtliga pp-presentationer

Omställningskontoret i Strömstad

Omställningsarbetet och bildandet av ett omställningskontor i Strömstad innebär att ett antal medarbetare arbetar med att öka sysselsättningen och utveckla näringslivet i norra Bohuslän och Strömstad. Ur ett mer långsiktigt perspektiv ska omställningskontoret gradvis övergå till en utvecklingsnod. Arbetet blir en plattform för kompetensuppbyggnad och breddning av näringslivet.

Läs mer på Strömstads kommuns hemsida

  • Richard Holm. Näringslivsutvecklare i Strömstad, richard.holm@stromstad.se
  • Anja Sonerud. Projektledare Strömstads kommun, anja.sonerud@stromstad.se

Kompetensförsörjningsprojektet, modul 5

Flera aktörer har gått samman och arbetar för en omställningsprocess md fokus på kompetensförsörjning och utbildning under namnet Kraftsamling Norra Bohuslän. Fokus ligger på Strömstad, men flera närliggande kommuner är med. Fyrbodals kommunalförbund driver och samordnar processen med hjälp av medel från Västra Götalandsregionen.

Läs mer på Strömstads kommuns hemsida

  • Sara Arvenberg. Skolchef gymnasium och vuxenutbildning, samt verksamhetschef för den samlade barn och elevhälsan, sara.arvenberg@stromstad.se

Projekt Fenixz

Projekt Fenixz är en satsning för företagare och anställda i Fyrbodal och Skaraborg där nyckeln är kunskap, i form av ny kompetens hos både företagsledning och medarbetare. Ett perspektiv i satsningen är generation Z, värderingsstyrda och med unika digitala färdigheter. Därav z i slutet på Fenixz.

Läs mer i den digitala broschyren om projekt Fenixz

  • Cecilia Sandberg. Projektledare Fyrbodals kommunalförbund, Cecilia.Sandberg@fyrbodal.se

Hållbar besöksnäring i Väst

Hållbar besöksnäring i Väst vänder erbjuder utveckling och utbildning, samt nätverkande inom besöksnäringen i Fyrbodal. Tanken är att skapa samarbeten som gynnar alla inblandade, inte minst genom att gemensamt paketera erbjudanden som gör att besökaren stannar längre i vårt område.

Läs mer i informationen riktad till företagen

  • Kajsa Örtengren. Projektledare Fyrbodals kommunalförbund, kajsa.ortengren@fyrbodal.se

Ökad högskoleövergång

Projektet ska leda till att högskoleutbildning blir mer lättillgänglig för alla invånare i Fyrbodal, bland annat genom mer flexibla utbildningsformer och goda förutsättningar för livslångt lärande. Projektet kan även bidra med generaliserbara modeller för hela landet.

Läs mer om på HV:s hemsida

  • Lena Garberg. Projektledare, Högskolan väst, lena.garberg@hv.se

Kraftledningar

Detta projekt vill bidra till att nätverk mellan skola och arbetsliv etableras, på lokal, delregional och interregional nivå. Projektet genomförs av Innovatum, INSPIRIA, skolor och näringsliv inom Fyrbodal och Østfold. Science centers såsom Innovatum och INSPIRIA har en samlad kompetens och erfarenhet av att möta ungdomar på en informell arena.

Läs mer på Innovatum hemsida

  • Carolina Barros. Operativ projektledare Innovatum, carolina.barros@innovatum.se

Vi-projekt

Projektet handlar om UVAS, unga vuxna utan jobb eller arbete. Den psykiska ohälsan är utbredd bland målgruppen och en viktig del i projektet är att fler ska få kännedom om stöd, utbildning och vård. Utgångspunkten för Vi-projektet är att unga ska ha egenmakt över sin livssituation och vara delaktiga i att forma ett inkluderande samhälle.

Läs mer på Fyrbodal kommunalförbunds hemsida

  • Elisabeth Hansson. Projektledare, Fyrbodals kommunalförbund, elisabeth.Hansson@fyrbodal.se

Landbaserad laxodling

Behovet av arbetskraft under såväl genomförande som etableringsfasen för den landbaserade laxodlingen i Sotenäs kommer vara massivt. Om planerna blir verklighet kommer hela regionen påverkas och det krävs samordning av resurser för att möta kompetensförsörjningsbehovet.

Läs mer på symbioscentrums hemsida

Micael Gustavsson, utvecklare på Sotenäs Symbioscenter, micael.gustavsson@sotenäs.se

Credits:

Har skapats med bilder av Alexas_Fotos - "teamwork fit together together" • josephredfield - "reading woman girl" • cattalin - "salmon fish seafood"