הליין הכי חם בארץ של מסיבות קיבוץ עם שתייה כיד המלך עד דלא ידע ! פאב הבית שלנו ״יוליאן מק״ שמח לארח אתכם חוגרים שלנו למסיבות בסגנון קיבוצי ברמה גבוהה ואיכותית, וכמו שפאמס אפ אומר - ״קח בירה אחי״

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.