Tied together Vormgeving periode 3

Je controller is je mobiel, je moet tappen om te springen en om in de grond te gaan moet je ingedrukt houden.

Het is een erg leuk spel want je zit aan elkaar en je kan niet los dus samenwerking is erg belangrijk.

We speelden dit via Aircontrol en dat werkte prima

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.