LOGISTIIKKA mIA ANDRONOFF

Mä haen kevään yhteishaus Pirkkalaan opiskeleen logistiikkaa. Musta tulee autonkuljettaja! Pirkkalas voin ajaa B- Ja C-luokan ajokortit ja lisäks ADR-ajoluvan.

B-ajokortilla voi ajaa esim. henkilöautoo ja pakettiautoo. ajoneuvot, joiden kokonaismassa on enintään 3 500 kg ja jotka on suunniteltu ja valmistettu kuljettamaan kuljettajan lisäksi enintään kahdeksan henkilöä. Ajoneuvoyhdistelmät, joissa on B-luokan vetoauto ja joissa hinattavan ajoneuvon kokonaismassa on enintään 750 kg ajoneuvoyhdistelmät, joissa on B-luokan vetoauto ja hinattava ajoneuvo, jonka kokonaismassa ylittää 750 kg mutta ajoneuvoyhdistelmän kokonaismassa on enintään 3 500 kg

C1-luokka: muut kuin D1- tai D-luokan ajoneuvot, joiden kokonaismassa on yli 3 500 kg mutta enintään 7 500 kg ja jotka on suunniteltu tai valmistettu kuljettamaan kuljettajan lisäksi enintään kahdeksan henkilöä ajoneuvoyhdistelmät, joissa on C1-luokan vetoauto ja hinattava ajoneuvo, jonka kokonaismassa on enintään 750 kg C-luokka muut kuin D1- tai D-luokkaan kuuluvat ajoneuvot, joiden kokonaismassa ylittää 3 500 kg ja jotka on suunniteltu tai valmistettu kuljettamaan kuljettajan lisäksi enintään kahdeksan henkilöä ajoneuvoyhdistelmät, joissa on tähän luokkaan kuuluva vetoauto ja hinattava ajoneuvo, jonka kokonaismassa on enintään 750 kg

ADR-ajolupa (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road) oikeuttaa autonkuljettajia kuljettamaan vaarallisia aineita yli vapaarajan. Se on voimassa niin kotimaisissa kuin kansainvälisissäkin kuljetuksissa.

Credits:

Created with images by Pexels - "cloudy dark highway" • shock264 - "Antique car" • Didgeman - "autos truck toys" • bildesheim - "Truck"

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.