Loading

COMM ARTS NEWS ฉบับเดือนพฤษภาคม 2561

นิเทศสาส์นฉบับประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑ ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๕
สหกิจศึกษา - เติมเต็มประสบการณ์ชีวิตเด็กนิเทศฯ
รอบรั้วนิเทศศาสตร์

30 | 05 | 2561 - การอบรม“เทคนิคการสื่อสารสุขภาพ ยุคไทยแลนด์ 4.0”

25 | 05 | 2561 - กิจกรรมพัฒนาครูโดยการผลิตสื่อบนโทรศัพท์มือถือ

15 | 05 | 2561 - นิทรรศการ ภาพถ่ายนานาชาติ “จิตตระหนักรักษ์สิ่งแวดล้อม

01 | 05 | 2561 - คว้ารางวัล CA Coop Battle เครือข่ายนิเทศศาสตร์

นิเทศฯ รุ่นเก๋า - ศิษย์เก่าสร้างชื่อ
นายณัฐพงษ์ นาคราช (จ็อบบี้)
  • แนะนำตัว - นายณัฐพงษ์ นาคราช ภาควิชา การโฆษณา คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม รุ่นที่ 19 ปัจจุบัน ทำงานที่ บริษัท มิตรมายา จำกัด ผลิต นิตยสาร MiX Magazine ตำแหน่ง ช่างภาพวีดีโอ/ตัดต่อวีดีโอ เก็บภาพบรรยากาศเบื้องหลังการถ่ายแฟชั่น และ บทสัมภาษณ์ แล้วนำมาตัดต่อลง Channel youtube MiXmagazine
  • นำความรู้และประสบการณ์จาก ม.สยามไปต่อยอดอย่างไร - ม.สยาม ให้หลายอย่างกับผม ทั้ง สุข ทุกข์ โหด มัน ฮา ที่นี่มีครบสูตร มีทั้งเพื่อน พี่ น้อง และคณาจารย์ที่เคารพรักทุกคน เป็นช่วงชีวิตที่ดีมาก ประโยชน์ที่ได้รับจากการเรียนก่อให้เกิดประสบการณ์ ความคิด และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน ... ความรู้จากรั้วมหาวิทยาลัยเปรียบเหมือนจุดเริ่มต้นของชีวิตวัยทำงาน เราได้เริ่มต้นคิด ได้เริ่มต้นทำ แล้วนำมาใช้จริง ตัวผมเรียนไม่เก่ง ไม่ค่อยเข้าเรียน แต่เน้นกิจกรรม(ไม่เคยขาด) กิจกรรมทำให้ผมฝึกเรื่องความรับชอบ มันคือระเบียบที่ทำให้ติดตัวมาตลอด
  • ฝากข้อคิดถึงรุ่นน้องนิเทศฯ  - ถ้าอยากจะทำอะไรทำให้เต็มที่ จงค้นพบตัวตนว่า อนาคตของเรา เราอยากทำอะไร-อยากทำงานแบบไหน เพราะถ้าไม่ลองทำ ไม่เริ่มทำ เมื่อก้าวเริ่มเข้าทำงานอาจไม่มีโอกาศได้ลอง โชคอาจไม่ได้เข้าข้างเราทุกครั้ง และขอทิ้งท้ายไว้ว่าประสบการณ์และความใส่ใจนั่นเป็นสิ่งสำคัญ ขอบคุณครับ

(ต่อจากฉบับเดือนเมษายน 2561)

6. มีระบบติดตามประเมินผลการประกันคุณภาพในกิจกรรมที่นักศึกษาดำเนินการในส่วนที่นักศึกษามีส่วนร่วมกับการประกันคุณภาพของสถาบัน

7. มีการนำผลการประเมินไปพัฒนากระบวนการให้ความรู้และกลไกการดำเนินงานประกันคุณภาพที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษาอย่างต่อเนื่อง

ด้วยเหตุผลและความสำคัญดังกล่าวข้างต้น สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจังมีนโยบายให้สถาบันอุดมศึกษามีการถ่ายทอด องค์ความรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาให้กับนักศึกษา เพื่อให้นักศึกษาได้มีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะและมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อส่งเสริมการประกันคุณภาพของสถาบันให้เข้มแข็ง ร่วมทั้งมีการนำแนวคิดการประกันคุณภาพไปใช้ในการดำเนินกิจกรรมหรือโครงการ ของนิสิตนักศึกษา

2. บทบาทนิสิตนักศึกษากับการประกันคุณภาพของสถาบันอุดมศึกษา

นิสิตนักศึกษาเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญยิ่งต่อการดำเนินงานประกัน คุณภาพการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา จึงควรมีบทบาทในการเป็นส่วนสนับสนุนและส่งเสริมให้การดำเนินงานด้านประกัน คุณภาพการศึกษาของสถาบันเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด เพราะผลการดำเนินงานที่ดีมีคุณภาพย่อมส่งผลโดยตรงต่อนิสิตนักศึกษา บทบาทนิสิตนักศึกษาในการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานประกันคุณภาพการ ศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา มีดังต่อไปนี้

(อ่านต่อฉบับหน้า)

ถามมา ตอบให้ โดย อ.เอกสิทธิ์ อวยชัยวัฒน์
  • นักศึกษารหัส 59046xxxxx : ผมเข้าเรียนทุกครั้งแต่ยังติด F อยู่ เสมอ ๆ ผมควรทำอย่างไรดีครับ เกรดเฉลี่ยผมประมาณ 2.28 ผมอยากเรียนจบ 4 ปีพร้อมเพื่อน ๆ ครับ อาจารย์ช่วยแนะนำด้วย - ตอบ การเข้าเรียนทุกครั้งไม่สามารถการันตีได้ว่านักศึกษาจะสอบผ่าน อยากให้นักศึกษาเปิดใจ - ตั้งใจเรียนมากขึ้น ทำแบบฝึกหัด และทบทวนสิ่งที่ อ.สอนในห้องรวมทำหาความรู้เพิ่มเติม ตลอดจนปรึกษา อ.ที่ปรึกษาเรื่องการลงทะเบียนวางแผนการศึกษานะครัย
  • นักศึกษารหัส 58046xxxxx : ตอนนี้หนูไปสหกิจศึกษา หนูต้องไปต่างจังหวัดบ่อย ๆ หนูควรทำอย่างไงดีคะ มันเหนื่อยมาก ๆ เลยค่า - ตอบ ความเหนื่อยของเราแลกกับประสบการณ์เป็นความคุ้มค่าที่ได้ฝึกฝนวิชาชีพ ได้เรียนรู้กระบวนการทำงาน ขอให้ 4 เดือนนี้หนูอดทนเพื่อเรียนรู้นะครับ
  • นักศึกษารหัส 60046xxxxx : ปิดเทอมนานมากเลยครับอาจาร์ ผมไม่ได้เรียน Summer ด้วย อยู่บ้านเฉย ๆ ไม่มีอะไรทำ ทำไมมหาวิทยาลัยหยุดนานจังครับ - ตอบ ถ้านักศึกษาไม่ได้ลง Summer แนะนำให้กิจกรรมทำช่วง 4 เดือนนี้ เช่น งาน Part Time หารายได้ ทำงานอดิเรก อ่านหนังสือ ทบทวนความรู้ต่าง ๆ เปิดเทอมมาจะได้เต็มที่กับการเรียนครับผม
ข่าวรับสมัครงาน กิจกรรม การประกวดสำหรับศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน
© คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.