OLC Konferanse

Jeg er en av få nordiske deltagere på OLC-konferanse. OLC er en forkortelse for Online Learning Consortium. Konferansen foregår hvert år I Orlando, Florida og ble første gang avholdt i 1992. De fleste på konferansen er trolig amerikanske, men også folk fra midtøsten er representert.

Online læring brukes for å beskrive distanse eller korrespondanse kurs som tilbys over Internett. Kursene dekker gjerne et bredt spekter av emner, målgrupper og priser. Den pedagogiske metoden er økende i popularitet både fordi den ansees som kostnadseffektiv og fordi mange kan få tilgang til utdanning.

Vi befinner oss midt inne i Walt Disney Parken. Jeg registerer meg og får jeg en halslenke som ser slik ut:

Den rosa taggen i halslenken viser at jeg er "fersking" på OLC-konferansen. Jeg får en effektivt innføring i programmet og blir anvist til rom hvor foredrag skal foregå. Dette er en fortelling om hva jeg fikk ut av konferansen:

Teknisk online-forkurs for voksne studenter

Et av foredragene handlet om betydningen av å utforme et videobasert forkurs for å oppøve digital kompetanse hos voksne studenter. Forkurset var laget for å redusere tekniske hindringer, skape digital mestring og sørge for at studenter fokuserer på studiets innholdet fremfor å lære seg tekniske ferdigheter.

Foredraget fikk meg til å tenke på muligheten til å utforme noe tilsvarende hos oss. Vi fikk tips om at man allerede i studentenes velkomstbrev burde henvise til et digitalt online forkurs og oppmuntre studentene til å gjøre seg digital forberedt før studienes oppstart.

På "Master i forebyggende arbeid med barn og unge" benytter vi både Fronter, Jing/SOM, blogg, wiki og digital fortelling. Gjennom et tilsvarende online forkurs kunne man nettopp redusere fokuset på det digitale og heller beholde fokus på faglige innhold. Det vil jeg forsøke!

Online precaculus - collaborative design
 • I et par av foredragene lot jeg meg forlede av enkeltord i tittelen. Jeg så ordet collaborative og gikk inn i rommet. Jeg forsto raskt at foredraget handlet om å designe et online-forkurs i matte - ikke helt mitt felt. Men jeg fikk likevel et visst utbytte. Her var fokus rettet mot samarbeid mellom ulike fakultet og universitet for å skape kvalitet i online-kurs.
 • Fordelene er mange: når mange utformer kurset - derav navnet collaborative (og jeg som trodde det handlet om wiki eller andre samskrivningsverktøy😏) høynes kvaliteten. Studenter får raskere tilbakemelding gjennom chat når mange lærere er involvert. Samarbeidet bidrar også til innovativ og nyskapende virksomhet.
 • Ulempene kan være: uniformering, ansvarsfølelsen for kursene pulveriseres, ulike universitet kan ha ulike årskalendere, ulike krav til bestått ikke bestått, obligatorisk ikke obligatorisk kurs deltagelse.
 • Hva fikk jeg ut av dette? Vi står foran en fusjon - kan liknende onlinekurs utformes av Buskerud, Vestfold og Telemark?
Formativ feedback on studentwriting

I et foredrag om bruk av skriftlig tilbakemelding på studentarbeider var mye av stoffet kjent. Foredragsholderne understreket at både studenter og lærere hadde fått økt motivasjon etter omlegging til skriftlig tilbakemelding på studenttekster. Feedback, feed-up og feedforward ble nevnt som tilbakemeldingsform og betydningen av å gi positive og konkrete tilbakemeldinger. Tilbakemeldingen foregikk skriftlig og ikke gjennom bruk av videofeedback - noe vi på "Master i forebyggende arbeid med barn og unge" benytter.

Selvregulerte studenter

I et av plenumsforedragene var fokus rettet mot den selvregulerte studenten. Et undervisningsopplegg hvor studenter satt sammen i klasserom på ulike pc-stasjoner ble presentert. Flere undervisningsøkter var tverrfaglige og problembaserte. Studentene kunne logge seg inn på videoforelesninger og oppgavesett. Det var også tilgang på hjelp fra hjelpeassistenter og lærere (fysisk og online). Videoene startet gjerne med motiverende spørsmål som: Hva skal du lære denne uken? Hva er ditt mål? Hvordan skal du gå frem for å nå dette målet? Gjennom slike spørsmål ble studentene konfrontert med betdningen av å forme sine egne læringsstier.

Foredragsholderne pekte på hvordan undervisningsformen økte motivasjonen både blant lærere og studenter. Lærere opplevde motiverte og selvregulerte studenter som styrte egen læringsprosess i eget tempo. Hjelperessursene var flere - video på nett, oppgavesett og støtte fra lærere og medstudenter.

Hovedkonklusjonen var studenter med personlige og selvregulerte læringsstier og fornøyde lærere, riktignok uten tradisjonell klasseromskontroll.

Flipped - Edpuzzel, HapYak

I et foredrag fikk vi innblikk i bruk og uttesting av ulike integrende plattformer for bruk av video i undervisning (flipped with video assessment tools).

Deltagerne fikk spørsmål om de benyttet video i undervisningssammenheng og eventuelt hvorfor. Mange svarte: som introduksjon til et kurs, demonstrasjon av noe, for å personliggjøre et kurs, assessment tool, feedback for å ikke bare tekstliggjør kritisk, men muntliggjøre det positive i innleverte arbeider.

Foredraget handlet mye om styrker og svakheter knyttet til ulike softwareplattformer/interaktive videoplattformer: Edpuzzel, EdiCanon, HapYak mfl.

Vi fikk en rask innføring i Edpuzzel oh hvordan dette kan anvendes i en læringsøkt: en video fra youtube hentes og kuttes, videoen sees av studenten før en quiz (også laget på plattformen) skulle besvares. Ga studenten riktig svar fikk man rosende tilbakemelding.

På slutten av foredraget påpekte man viktigheten av å tenke gjennom mulige hindringer for utformingen av slike online-kurs. Kulturelle forskjeller ble nevnt: deltar kinesiske studenter på kurset må man utelukke bruk av youtube.

Møt dem hvor de er: bruk av sosiale medier for å optimalisere læring
 • Marcus Alexander - Bethune-Cookman University og Intern Edge. (Phd in how human interact with computers) holdt et levende foredrag og ble møtt med stormende jubel. Foredraget handlet om hvordan bruk av sosiale medier i undervisning kan høyne aktivitet og motivasjon for læring.
 • Fordeler: være der studentene er, gir muligheter til være sammen med studentene på uformelle måter
 • Ulemper: man invaderer det private rom, enkelte vil ikke ha slike kontoer, mister kontroll i klasserommet, enkelte studenter mangler teknisk kompetanse, noen studenter er tradisjonelle og konservative, undervisningstematikk kan være sensitiv og bør ikke gjøres synlig på nett
 • En av konferansedeltagerne nevnte bruk av facebook for å få studenter til å reflektere og diskutere ulike etiske problemstillinger knyttet til legeyrket. Hun nevnte en mediesak om økende priser på legemidler og hvordan dette kunne benyttes for etisk refleksjon.
 • Flere av deltagerne nevnte bruk av andre sosiale medier som: yammer, g+communities (skaper rom som gir mer lukkethet enn facebook), twitter, diio
 • Foredragsholderen påpekte behovet for å skape en viss kontroll når sosiale medier benyttes: define bounderies for tools, use proper grammars
 • Sesjonen var levende og flere konferansedeltagerne deltok aktiv i diskusjonene som pågikk. Fordragsholder understreket hvordan han forlengst hadde forlatt tanker om hindringene. Ifølge Marcus var mulighetene og fordelene mange: aktive og engasjerte studenter som deler kunnskap mellom seg imellom og med lærer!
Avrundende refleksjoner

Helt avslutningsvis vil jeg si at konferansen holdt et solid nivå. Deltagerne var aktive og delte erfaringer med hverandre gjennom levende diskusjoner. Foredragsholderne var lette og ledige i sin presentasjonsform og jeg fikk inntrykk av at man forlengst hadde forlatt argumentasjoner knyttet til HVORFOR man skal benytte e-læring i undervisning. Fokus var heller rettet mot HVORDAN online-kurs og e-læring skaper selvregulerte og motiverte studenter, samt presentasjon og vurdering av HVILKE programmer som er anvendbare for ulike kurs og ulike studentgrupper

Epcot

Sliten etter mange inntrykk fra konferansen, valgte jeg å avslutte konferansen med Epcot. Ulike land var representert i parken, deriblant Norge med stavkirke, Akershus festning og litt fele-gnikk. Parken var enorm og vi var sultne. Valget falt på Marokkansk mat. Må innrømme at dette var et av reisens beste måltider. Mette, gode og eventyrlystne gikk ferden videre. Vi reiste i tid fra steinalder til fremtid, vi så på Lion King og kjørte karusell inne i et laboratorium som handlet om sanser og fantasi. Til slutt gikk vi inn i en simulator. Den førte oss langt avsted til planeten Mars. Utrolig! skulle ønske jeg ikke var så balansesvak.. ble både kvalm og svimmel. Inne i simulatoren fikk vi ulike roller: pilot, navigatør og ingeniør (ikke helt ulikt det å være lærer: styre, vise vei og skape noe nytt). Tross kvalme og svimmelhet etter ferden til "the outer space", det var verdt å ta den lange turen både til Florida, Online - konferanse og Mars. Jeg gjør det gjerne igjen 😉

The End
Created with images by Anthony Quintano - "Epcot Spaceship Earth Walt Disney World"

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.