Looktao mini นางสาวศิริพร ศรีวิเศษ 5804600165

C M Y K = รูปแบบหรือโหมดในการแสดงสีของภาพชนิดหนึ่ง

RESOLUTION = ความละเอียดของภาพ

DESIGN = การถ่ายทอดรูปแบบจากความคิดออกมาเป็นผลงาน ที่ผู้อื่นสามารถมองเห็น รับรู้ หรือสัมผัสได้ เพื่อให้มีความเข้าใจในผลงานร่วมกัน แบบที่คิดออกมาอาจเป็นสิ่งที่เป็นไปได้จริง หรือแบบที่เป็นลักษณะเพื้อฝัน เป็นเพียงนามธรรมก็ได้

JPEG = ไฟล์รูปภาพประเภทหนึ่ง มีขนาดไฟล์เล็กแต่มีความละเอียดสูง

RGB = รูปแบบหรือโหมดในการแสดงสีของภาพชนิดหนึ่ง

GIF = ไฟล์รูปภาพชนิดหนึ่งถูฏบีบอัดให้มีขนาดเล็กความละเอียดภาพ 8 bit จำนวนสีสูงสุด 256 สี

CROP = คำสั่งในการตัดภาพบางส่วนออก

VECTOR = ไฟล์รูปภาพที่เกิดจากการคำนวนทางวิทยาศาสตร์ เวลาขยายจะได้ผลงานคมชัดภาพไม่แตก

TIFF = นานสกุลไฟล์รูปภาพอีกประเภทหนึ่ง นิยมใช้ในการสั่งงานเข้าโรงพิมพ์ ขนาดไฟล์ค่อนข้างใหญ่

PIXEL = จุดเล็กๆบนจอภาพหรือรูปภาพ ยิ่งสีจำนวนมากเท่าไหร่รูปภาพก็มีความคมชัดมากขึ้น

Layer คืออะไร คือการซ้อนทับกันของภาพเป็นชั้นๆ เปรียบเสมือนแผ่นใส ที่เมื่อเรานำมาวางทับกันก็จะเห็นภาพที่เกิดจากการซ้อนกัน

concept งาน = บางอย่างไม่ต้องต้องอยู่ไหนกรอบ ออกนอกกรอบบ้างก็ได้

ตำแหน่งหน้าที่การทำโครงการสร้างสรรค์สื่อสู่ชุมชนครั้งที่ 7 เป็นคนประสานงานกับร้านค้า

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.