Kernenergie GemaAkT door mylan

Kernenergie is een energie vorm die heel gevaarlijk kan zijn, maar ook een energie vorm snel energie produceert. Denk maar eens aan Tsjernobyl en hiroshima, daar is het heel erg mis gegaan. Tsjernobyl is het een fout geweest een reactor 4 maar hiroshima is een kern bom op gegooid door een Amerikaans vliegtuig. Het lucht alarm werd aan gezet en toen hèt weer uit ging werd de bom gegooid en precies de tijd van de dropping en het ondploffen was 45 sec En dat was genoeg tijd voor de mensen om uit hun schuil kelder te gaan. Toen alle mensen op straat stonden ontplofte de bom op 580 meter hoogte en in 1 seconde waren er meer dan 70000 mensen omgekomen.

Hoe gaat het in zijn werking.

Kernenergie word opgewekt door kernreacties daar Zitten atoomkernen bij. Het word meestal warmte. Dat wordt door stoom machines, generatoren omgezet naar stoom

Kernsplijting is het splitten van atomen en daar bij komt warmte vrij en met die wartenmaken ze weer stroom?

Veel mensen vinden dat kernenergie moet stoppen omdat het heel erg mis kan gaan maar ze zijn ook bang dar het in de natuur komt. Maar als ze alles volgens de regels doen en alles goed doen gaat alles goed.

Credits:

Created with images by WikimediaImages - "philippsburg nuclear power plant steam" • AnkieNieuwkerk - "architecture nuclear power plant company"

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.