חדשנות- לא רק דיגיטלית מפגש 3: בגרות דיגיטלית של ארגונים- תחילת המסע והיבטים בירוקרטים

מפגש ראשון

מפגש שני

Created By
מובילים דיגיטליים
Appreciate

Credits:

Created with images by kaboompics - "tablet digital technology" • Pexels - "apple computer desk" • BY-YOUR-⌘ - "cisco logo vpn icon project"

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.